กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภา

พระราชบัญญัติ
ข้อบังคับ
ระเบียบ
คำสั่งสภา
ประกาศ
พระราชบัญญัติ

Title
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2560
 1 file(s)  362 downloads
พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3)
 1 file(s)  117 downloads
พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2558 (ฉบับที่2)
 1 file(s)  69 downloads
พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2)
 1 file(s)  59 downloads
พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 1 file(s)  57 downloads
พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
พรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551
 1 file(s)  105 downloads
พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
พระราชบัญญัติ ว่าด้วย การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (18 มิ.ย.50)
 1 file(s)  45 downloads
พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
พรบ.สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547
 1 file(s)  795 downloads
พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
 1 file(s)  95 downloads
พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download

  ข้อบังคับ

  Title
  ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567
   1 file(s)  0 download
  ข้อบังคับ 29/02/2024 Download
  ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลกการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2567
   1 file(s)  3 downloads
  ข้อบังคับ 20/02/2024 Download
  ข้อบังคับฯ ว่าด้วย ภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2567
   1 file(s)  3 downloads
  ข้อบังคับ 20/02/2024 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย วินัยจราจร พ.ศ. 2566
   1 file(s)  3 downloads
  ข้อบังคับ 18/10/2023 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566
   1 file(s)  22 downloads
  ข้อบังคับ 06/10/2023 Download
  ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566
   1 file(s)  19 downloads
  ข้อบังคับ 06/07/2023 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2565
   1 file(s)  16 downloads
  ข้อบังคับ 28/02/2023 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งพนักงานสถาบันฯ ตำแหน่งวิชาการ…(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566
   1 file(s)  4 downloads
  ข้อบังคับ 28/02/2023 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาคณาจารย์เเละข้าราชการ พ.ศ.2566
   1 file(s)  43 downloads
  ข้อบังคับ 27/02/2023 Download
  ข้อบังคับ เรื่อง คณะกรรมการประจำส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2566
   1 file(s)  7 downloads
  ข้อบังคับ 27/02/2023 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ เเละเงื่อนไขการปรับวุฒิพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สายวิชาการ พ.ศ. 2565
   1 file(s)  5 downloads
  ข้อบังคับ 28/02/2023 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย กาจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565
   1 file(s)  8 downloads
  ข้อบังคับ 28/02/2023 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์เเละวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 2565
   1 file(s)  12 downloads
  ข้อบังคับ 27/02/2023 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วยการประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565
   1 file(s)  6 downloads
  ข้อบังคับ 27/02/2023 Download
  ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2564
   1 file(s)  78 downloads
  ข้อบังคับ 21/11/2022 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานตามภารกิจ ซึ่งจ้างจากเงินรายได้ของสถาบัน พ.ศ. 2565
   1 file(s)  22 downloads
  ข้อบังคับ 30/11/2022 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
   1 file(s)  30 downloads
  ข้อบังคับ 07/06/2022 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
   1 file(s)  26 downloads
  ข้อบังคับ 07/06/2022 Download
  ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย การคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการและบุคลากรที่มีกรณีถูกกล่าวหา หรือถูกดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง พ.ศ. 2565
   1 file(s)  14 downloads
  ข้อบังคับ 30/05/2022 Download
  ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
   1 file(s)  6 downloads
  ข้อบังคับ 28/04/2022 Download
  ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2565
   1 file(s)  18 downloads
  ข้อบังคับ 20/04/2022 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบัน พ.ศ. 2564
   1 file(s)  78 downloads
  ข้อบังคับ 09/12/2021 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564
   1 file(s)  62 downloads
  ข้อบังคับ 16/09/2021 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
   1 file(s)  38 downloads
  ข้อบังคับ 28/07/2021 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
   1 file(s)  36 downloads
  ข้อบังคับ 21/01/2021 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2563
   1 file(s)  112 downloads
  ข้อบังคับ 08/12/2020 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   1 file(s)  89 downloads
  ข้อบังคับ 04/08/2020 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
   1 file(s)  80 downloads
  ข้อบังคับ 26/02/2020 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
   1 file(s)  86 downloads
  ข้อบังคับ 26/02/2020 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2562
   1 file(s)  85 downloads
  ข้อบังคับ 11/02/2020 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
   1 file(s)  38 downloads
  ข้อบังคับ 08/11/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ. 2562
   1 file(s)  89 downloads
  ข้อบังคับ 08/11/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2562
   1 file(s)  53 downloads
  ข้อบังคับ 25/09/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2562
   1 file(s)  86 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่3) พ.ศ.2561
   1 file(s)  120 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำส่วนราชการที่เรียกชื่อว่าอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2560
   1 file(s)  57 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งวิชาการของพนักงานสถาบันที่ดำรงตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2560
   1 file(s)  56 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การเข้าพักอาศัยในที่พักสวัสดิการของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2560
   1 file(s)  67 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2560
   1 file(s)  74 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารรายได้และทรัพย์สินของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ฉบับที่2) พ.ศ.2560
   1 file(s)  50 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
   1 file(s)  39 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรในสถาบันให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ.2560
   1 file(s)  65 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ฉบับที่2) พ.ศ.2559
   1 file(s)  72 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
   1 file(s)  85 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของพนักงาน พ.ศ.2558
   1 file(s)  143 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ พ.ศ.2558
   1 file(s)  131 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2558
   1 file(s)  62 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุราชการ พ.ศ.2558
   1 file(s)  31 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการฯ พ.ศ.2558
   1 file(s)  23 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2558 (ยกเลิกโดย พ.ศ. 2565)
   1 file(s)  81 downloads
  ข้อบังคับ 06/02/2024 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
   1 file(s)  35 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ.2558
   1 file(s)  44 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนบุคลากร (ฉบับ2) พ.ศ.2558
   1 file(s)  39 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การประชุมสภา พ.ศ.2558
   1 file(s)  363 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศูนย์และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2557
   1 file(s)  148 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานสถาบัน พ.ศ.2557
   1 file(s)  43 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2557
   1 file(s)  147 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2557 (ฉบับที่2)
   1 file(s)  19 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับป.ตรี พ.ศ.2557
   1 file(s)  110 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556
   1 file(s)  65 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2556
   1 file(s)  23 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การใช้งานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2556
   1 file(s)  18 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและพนักงานสถาบันไปสอนพิเศษในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน พ.ศ.2556
   1 file(s)  22 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดตั้งและการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจสถาบันฯ พ.ศ.2556
   1 file(s)  47 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการส่วนงานบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556
   1 file(s)  28 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาที่สองระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556
   1 file(s)  32 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556
   1 file(s)  43 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารรายได้และทรัพย์สินของสถาบันฯ พ.ศ.2556
   1 file(s)  48 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2555
   1 file(s)  110 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบันพ.ศ.2555 (ยกเลิกโดย 2564)
   1 file(s)  82 downloads
  ข้อบังคับ 23/06/2023 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิพ.ศ.2555
   1 file(s)  119 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัยขรกพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2555
   1 file(s)  33 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ.2554
   1 file(s)  90 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรในสถาบันฯ พ.ศ.2554
   1 file(s)  40 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การให้ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม พ.ศ.2554
   1 file(s)  43 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล(ฉบับที่2) พ.ศ.2554
   1 file(s)  42 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ.2554
   1 file(s)  82 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2554
   1 file(s)  24 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2553
   1 file(s)  22 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553
   1 file(s)  37 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2551
   1 file(s)  47 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2550 (ยกเลิกโดย พ.ศ. 2558)
   1 file(s)  26 downloads
  ข้อบังคับ 06/02/2024 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันฯ พ.ศ.2549
   1 file(s)  35 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ.2549
   1 file(s)  23 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย เครืองแบบเครื่องหมายหรือเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2549
   1 file(s)  28 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย สาขาวิชาและหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2548
   1 file(s)  112 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2548 (ยกเลิกโดย 2566)
   1 file(s)  35 downloads
  ข้อบังคับ 23/06/2023 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วยชั้น สาขาวิชาและหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2548
   1 file(s)  28 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม-ตรวจสอบและประเมินผลของสถาบันฯ พ.ศ.2548
   1 file(s)  30 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การให้ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม พ.ศ.2548
   1 file(s)  21 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน พ.ศ.2548
   1 file(s)  52 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การประชุมสถาบัน พ.ศ.2548 (ยกเลิกโดย พ.ศ. 2558)
   1 file(s)  41 downloads
  ข้อบังคับ 19/02/2024 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งอธิการบดี พ.ศ.2548
   1 file(s)  63 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน พ.ศ.2548
   1 file(s)  139 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2548
   1 file(s)  58 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี คณบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อย่างอื่นมีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2548
   1 file(s)  108 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download

   ระเบียบ

   Title
   ระเบียบฯ ว่าด้วย การจัดทำวารสารวิชาการ พ.ศ. 2567
    1 file(s)  1 download
   ระเบียบ 20/02/2024 Download
   ระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อจัดการงานศพ พ.ศ. 2566
    1 file(s)  7 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2566 21/12/2023 Download
   ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีนักศึกษาเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ พ.ศ. 2566
    1 file(s)  3 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2566 21/12/2023 Download
   ระเบียบ ว่าด้วย การให้เช่าพื้นที่ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2566
    1 file(s)  10 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2566 10/11/2023 Download
   ระเบียบ ว่าด้วย การยกเลิกระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดี พ.ศ. 2566
    1 file(s)  5 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2566 10/11/2023 Download
   ระเบียบ ว่าด้วย การจัดสวัสดิการบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2566
    1 file(s)  8 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2566 10/11/2023 Download
   ระเบียบ ว่าด้วย การจัดสวัสดิการบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2566
    1 file(s)  5 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2566 18/10/2023 Download
   ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
    1 file(s)  11 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2566 05/10/2023 Download
   ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
    1 file(s)  6 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2566 05/10/2023 Download
   ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่3) พ.ศ. 2566
    1 file(s)  10 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2566 05/10/2023 Download
   ระเบียบฯ ว่าด้วย การจัดการหลักสูตรโครงการผลผลิตและพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะ พ.ศ. 2566
    1 file(s)  11 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2566 05/10/2023 Download
   ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุแก่นักศึกษา พ.ศ. 2566
    1 file(s)  9 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2566 31/05/2023 Download
   ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อยกร่างหลักสูตรและวิพากษ์ร่างหลักสูตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
    1 file(s)  9 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2566 31/05/2023 Download
   ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
    1 file(s)  10 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2566 31/05/2023 Download
   ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
    1 file(s)  13 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2566 31/05/2023 Download
   ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
    1 file(s)  9 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2566 31/05/2023 Download
   ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนวิจัยสถาบันฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
    1 file(s)  6 downloads
   ระเบียบ 28/02/2023 Download
   ระเบียบ ว่าด้วย หลัเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ (ฉบับ2) พ.ศ. 2565
    1 file(s)  6 downloads
   ระเบียบ 28/02/2023 Download
   ระเบียบ ว่าด้วย สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อการดำรงชีพ พ.ศ. 2565
    1 file(s)  5 downloads
   ระเบียบ 28/02/2023 Download
   ระเบียบ ว่าด้วย การยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดี (ฉบับ3) พ.ศ.2565
    1 file(s)  4 downloads
   ระเบียบ 28/02/2023 Download
   ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อยกร่างหลักสูตรและวิพากษ์ร่างหลักสูตร พ.ศ. 2565
    1 file(s)  9 downloads
   ระเบียบ 28/02/2023 Download
   ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2565
    1 file(s)  8 downloads
   ระเบียบ 28/02/2023 Download
   ระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนและค่าสอนพิเศษ 2565
    1 file(s)  27 downloads
   ระเบียบ 27/02/2023 Download
   ระเบียบ ว่าด้วย หลัเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ (ฉบับ2) พ.ศ.2565
    1 file(s)  6 downloads
   ระเบียบ 28/02/2023 Download
   ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารจากเงินรายได้สถาบัน พ.ศ. 2565
    1 file(s)  11 downloads
   ระเบียบ 27/02/2023 Download
   ระเบียบ ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และคณะกรรมการการสอบการค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
    1 file(s)  11 downloads
   ระเบียบ 27/02/2023 Download
   ระเบียบ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ปี 2565
    1 file(s)  4 downloads
   ระเบียบ 27/02/2023 Download
   การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
    1 file(s)  43 downloads
   ระเบียบ 07/06/2022 Download
   การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565
    1 file(s)  97 downloads
   ระเบียบ 07/06/2022 Download
   การกำหนดบัญชีเงินเดือนของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2564
    1 file(s)  51 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2564 26/11/2021 Download
   สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจากผลกระทบต่อการดำรงชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบที่สอง) พ.ศ.2564
    1 file(s)  31 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2564 05/10/2021 Download
   หลักเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ.2564
    1 file(s)  196 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2564 05/10/2021 Download
   สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จากผลกระทบต่อการดำรงชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564
    1 file(s)  17 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2564 25/06/2021 Download
   การกำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564
    1 file(s)  96 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2564 11/03/2021 Download
   การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
    1 file(s)  72 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2563 11/03/2021 Download
   การใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2563
    1 file(s)  62 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2563 25/06/2020 Download
   ยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่บุคลากรสายวิชาการที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2563
    1 file(s)  21 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2563 26/02/2020 Download
   การจ่ายเงินตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
    1 file(s)  48 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2562 08/11/2019 Download
   การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
    1 file(s)  53 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2562 15/08/2019 Download
   การจ่ายเงินตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2561
    1 file(s)  119 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน(ฉบับที่2) พ.ศ.2561
    1 file(s)  188 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2561
    1 file(s)  148 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การเก็บเงินค่าธรรมเนียม ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
    1 file(s)  68 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี(ฉบับที่2) พ.ศ.2560
    1 file(s)  221 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับผู้มีผลการเรียนดี(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
    1 file(s)  59 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2559
    1 file(s)  144 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การให้ค่าตอบแทนบทความวิชาการและบทความวิจัย พ.ศ.2558
    1 file(s)  106 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การสนับสนุนการนำเสนอบทความในที่ประชุมวิชาการ พ.ศ.2558
    1 file(s)  70 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การกำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
    1 file(s)  46 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการบริหารงานของผู้บริหาร พ.ศ.2558
    1 file(s)  100 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การถอนคืนเงินค่าประกันทรัพยสินเสียหาย(ฉบับที่2) พ.ศ. 2558
    1 file(s)  40 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การจ่ายเงินค่าตอบแทนคกก.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2558
    1 file(s)  49 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การจ่ายค่าตอบแทนคกก.ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2557
    1 file(s)  40 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนของสถาบันฯ พ.ศ.2557
    1 file(s)  82 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคกก.ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(ฉบับที่2) พ.ศ.2557
    1 file(s)  29 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่บุคลากรสายวิชาการที่มีค.สามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ พ.ศ.2557
    1 file(s)  51 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557
    1 file(s)  244 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ พ.ศ. 2557
    1 file(s)  50 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การจัดสวัสดิการของพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2557
    1 file(s)  82 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556
    1 file(s)  67 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556
    1 file(s)  37 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนป.ตรีและบัณฑิต พ.ศ.2556
    1 file(s)  30 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การสนับสนุนการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ(ฉบับที่2) พ.ศ.2556
    1 file(s)  30 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การเก็บเงินค่าธรรมเนียมระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2556
    1 file(s)  34 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   หลักเกณฑ์และวิธิการให้ข้าราชการและพนักงานสถาบันไปสอนพิเศษฯ พ.ศ.2556
    1 file(s)  29 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   หก.วธ.การให้ขรกและพนักงานสถาบันไปสอนพิเศษในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน พ.ศ.2556
    1 file(s)  25 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การเก็บเงินค่าธรรมเนียมระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556
    1 file(s)  43 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ.2556
    1 file(s)  47 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การใช้บริการห้องสมุด พ.ศ.2556
    1 file(s)  21 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   เบี้ยประชุมกรรมการ(ฉบับที่2) พ.ศ. 2555 (ยกเลิกโดย พ.ศ. 2559)
    1 file(s)  30 downloads
   ระเบียบ 09/10/2023 Download
   การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2555
    1 file(s)  31 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2555
    1 file(s)  57 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การเข้าพักอาศัยในบ้านพักสวัสดิการของสถาบันฯ พ.ศ.2555
    1 file(s)  40 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2555
    1 file(s)  37 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   กองทุนส่งเสริมการศึกษาสถาบันฯ พ.ศ.2555
    1 file(s)  34 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   กองทุนวิจัยสถาบันฯ พ.ศ.2555
    1 file(s)  50 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การใช้เช่าพื้นที่ของสถาบันฯ พ.ศ.2554
    1 file(s)  26 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.2554
    1 file(s)  29 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การให้ค่าตอบแทนบทความวิชาการและบทความวิจัย พ.ศ.2554
    1 file(s)  26 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การจ่ายเงินตท.การปฏิบัติงานนอกเวลาทำการและเงินบล.นศ.ปฏิบัติงาน พ.ศ.2554
    1 file(s)  26 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   อัตราเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ พ.ศ.2554
    1 file(s)  20 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การจัดทำวารสารวิชาการของสถาบัน พ.ศ.2554
    1 file(s)  58 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การศึกษาและการจ่ายเงินค่าสอนภาคฤดูร้อน พ.ศ.2554
    1 file(s)  23 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554
    1 file(s)  57 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554
    1 file(s)  25 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การส่งเสริมการผลิตตำราและหนังสือทางวิชาการประกอบการสอน พ.ศ.2554
    1 file(s)  29 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การถอนคืนเงินค่าลงทะเบียน พ.ศ.2554
    1 file(s)  24 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การถอนคืนเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย พ.ศ. 2554
    1 file(s)  31 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าเลี้ยงรับรอง พ.ศ.2554
    1 file(s)  29 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดี พ.ศ.2554
    1 file(s)  41 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   หก.วธ.การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกร-สถาบันฯ พ.ศ.2553
    1 file(s)  32 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การปรับสถานภาพลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2553
    1 file(s)  32 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การให้ค่าตอบแทนการจัดทำบทความวิชาการและบทความวิจัย พ.ศ.2553
    1 file(s)  23 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การรับจ้างทำงานวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ.2553
    1 file(s)  48 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การจ่ายเงินคตท.การปง.เพิ่มประจำปีสำหรับลจ.ที่ปง.มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี พ.ศ.2553
    1 file(s)  29 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   เครื่องแบบพนักงานสถาบันฯ พ.ศ. 2553
    1 file(s)  37 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   วันเวลาทำงาน หก.การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2553
    1 file(s)  47 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2553
    1 file(s)  41 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   สวัสดิการของพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2553
    1 file(s)  32 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   กองทุนพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2553
    1 file(s)  37 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2552
    1 file(s)  20 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553
    1 file(s)  32 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551
    1 file(s)  32 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การศึกษารายวิชาเพิ่มเติมสำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ.2549
    1 file(s)  46 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2549 (ยกเลิกโดย พ.ศ. 2559)
    1 file(s)  25 downloads
   ระเบียบ 09/10/2023 Download
   การรับจ่ายเงินในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2549
    1 file(s)  30 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   กองทุนวิจัยสถาบันฯ พ.ศ.2549
    1 file(s)  38 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อนรายวิชาฝึกงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2548
    1 file(s)  20 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การกำหนดหน่วยชั่วโมงการสอนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
    1 file(s)  29 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การเก็บเงินค่าบริการและค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี โครงการเปิดสอนวศ. สำหรับคอบ.หรือเทียบเท่า พ.ศ.2548
    1 file(s)  27 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การจ่ายค่าสอนค่าบริหารและค่าบริการโครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวฯ ป.ตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2548
    1 file(s)  26 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download

    คำสั่งสภา

    Title
    คำสั่งที่ 005-2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำหรือ้าราชการอื่นของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  0 download
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2567 29/02/2024 Download
    คำสั่งที่ 004-2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินอธิการบดี
     1 file(s)  0 download
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2567 29/02/2024 Download
    คำสั่งที่ 010-2565 ยกเลิกคำสั่ง
     1 file(s)  0 download
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 20/02/2024 Download
    คำสั่งที่ 09-2565 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
     1 file(s)  0 download
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 20/02/2024 Download
    คำสั่งที่ 08-2565 แต่งตั้งเลขานุการสภา
     1 file(s)  0 download
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 20/02/2024 Download
    คำสั่งที่ 07-2565 แต่งตั้งรองอธิการบดี
     1 file(s)  2 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 20/02/2024 Download
    คำสั่งที่ 06-2565 ยกเลิกคำสั่งสภาสถาบันฯ ที่ 015/2562 และ คำสั่งที่ 11/2564
     1 file(s)  1 download
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 20/02/2024 Download
    คำสั่งที่ 06-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ฯ
     1 file(s)  0 download
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 20/02/2024 Download
    คำสั่งที่ ที่ 05-2565 แต่งตั้งผู้กำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมสภาฯ
     1 file(s)  0 download
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 20/02/2024 Download
    คำสั่งที่ 03-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานวัตกรรมเทคโนโลยีฯ
     1 file(s)  0 download
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 20/02/2024 Download
    คำสั่งที่ 01-2565 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภา
     1 file(s)  0 download
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 20/02/2024 Download
    คำสั่งที่ 003-2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบัน(คณาจารย์ประจำ)
     1 file(s)  8 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2567 20/02/2024 Download
    คำสั่งที่ 002-2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
     1 file(s)  19 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2567 01/02/2024 Download
    คำสั่งที่ 001-2567 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี
     1 file(s)  10 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2567 01/02/2024 Download
    คำสั่ง ที่ 021-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
     1 file(s)  5 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 21/12/2023 Download
    คำสั่ง ที่ 020-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     1 file(s)  4 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 21/12/2023 Download
    คำสั่ง ที่ 019-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบและแก้ไขปัญหาของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  3 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 21/12/2023 Download
    คำสั่งที่ 018-2566 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ฯ
     1 file(s)  3 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 20/12/2023 Download
    คำสั่งที่ 017-2566 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ก.บ.ส.)
     1 file(s)  3 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 20/12/2023 Download
    คำสั่งที่ 018-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  33 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 28/11/2023 Download
    คำสั่งที่ 015-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
     1 file(s)  76 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 05/10/2023 Download
    คำสั่งที่ 014-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
     1 file(s)  75 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 05/10/2023 Download
    คำสั่งที่ 013-2566 เรื่องเเต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
     1 file(s)  6 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 05/10/2023 Download
    คำสั่งที่ 016-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  81 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 04/10/2023 Download
    คำสั่งที่ 012-2566 เรื่อง แต่งตั้งสภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  16 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 06/07/2023 Download
    คำสั่งที่ 011-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์และข้าราชการอื่นฯ
     1 file(s)  12 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 06/07/2023 Download
    คำสั่งที่ 010-2566 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ
     1 file(s)  15 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 06/07/2023 Download
    คำสั่งที่ 009-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย
     1 file(s)  10 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 06/07/2023 Download
    คำสั่งที่ 010/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมฯ
     1 file(s)  6 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2562 08/06/2023 Download
    คำสั่งที่ 47/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ภาษาฯ
     1 file(s)  4 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2564 01/06/2023 Download
    คำสั่งที่ 46/2564 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  6 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2564 01/06/2023 Download
    คำสั่งที่ 45/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
     1 file(s)  3 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2564 01/06/2023 Download
    คำสั่งที่ 44/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย เพิ่มเติม
     1 file(s)  6 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2564 01/06/2023 Download
    คำสั่งที่ 43/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือคณะกรรมการสภาสถาบันฯ
     1 file(s)  7 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2564 01/06/2023 Download
    คำสั่งที่ 42/2564 ยกเลิกคำสั่งและมอบอำนาจและหน้าที่ในการปฎิบัติงาน
     1 file(s)  4 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2564 01/06/2023 Download
    คำสั่งที่ 40/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองวาระประชุมสภาสถาบันฯ
     1 file(s)  6 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2564 01/06/2023 Download
    คำสั่งที่ 39/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
     1 file(s)  2 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2564 01/06/2023 Download
    คำสั่งที่ 38/2564 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภาสถาบันฯ เพิ่มเติม
     1 file(s)  3 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2564 01/06/2023 Download
    คำสั่งที่ 37/2564 ยกเลิกการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภาสถาบัน ที่ 015-2562
     1 file(s)  3 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2564 01/06/2023 Download
    คำสั่งที่ 36/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล กบส เพิ่มเติม
     1 file(s)  5 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2564 01/06/2023 Download
    คำสั่งที่ 35/2564 มอบอำนาจคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย (เพิ่มเติม)
     1 file(s)  3 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2564 01/06/2023 Download
    คำสั่งที่ 34/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันฯ
     1 file(s)  4 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2564 01/06/2023 Download
    คำสั่งที่ 33/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย (เพิ่มเติม)
     1 file(s)  5 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2564 01/06/2023 Download
    คำสั่งที่ 32/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง แก้ไขระเบียบฯ เพิ่มเติม
     1 file(s)  7 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2564 01/06/2023 Download
    คำสั่งที่ 31/2564 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภาสถาบัน (เพิ่มเติม)
     1 file(s)  3 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2564 01/06/2023 Download
    คำสั่งที่ 30/2564 มอบอำนาจและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
     1 file(s)  4 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2564 01/06/2023 Download
    คำสั่งที่ 28/2564 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
     1 file(s)  4 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2564 01/06/2023 Download
    คำสั่งที่ 26/2564 แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
     1 file(s)  4 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2564 01/06/2023 Download
    คำสั่งที่ 15/2564 แต่งตั้งผู้กำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการประชุมสภาสถาบันฯ
     1 file(s)  2 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2564 01/06/2023 Download
    คำสั่งที่ 008-2566 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี
     1 file(s)  16 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 31/05/2023 Download
    คำสั่งที่ 007-2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการสังกัดสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  74 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 31/05/2023 Download
    คำสั่งที่ 006-2566 เรื่อง เเต่งตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์ฯ
     1 file(s)  19 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 25/05/2023 Download
    คำสั่งที่ 005-2566 เรื่อง เเก้ไขคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
     1 file(s)  15 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 02/05/2023 Download
    คำสั่งที่ 004-2566 แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
     1 file(s)  5 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 27/02/2023 Download
    คำสั่งที่ 003-2566 แต่งตั้งบุคคลเพื่อเปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  4 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 27/02/2023 Download
    คำสั่งที่ 002-2566 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย
     1 file(s)  8 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 28/02/2023 Download
    คำสั่งที่ 001-2566 แต่งตั้งรองอธิการบดี
     1 file(s)  11 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 27/02/2023 Download
    คำสั่งที่ 040-2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     1 file(s)  4 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
    คำสั่งที่ 039-2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
     1 file(s)  3 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
    คำสั่งที่ 038-2565 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันฯ
     1 file(s)  4 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
    คำสั่งที่ 037-2565 เรื่อง เเก้ไขคำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองวาระประชุมสภาฯ
     1 file(s)  8 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
    คำสั่งที่ 035-2565 เรื่อง เเก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
     1 file(s)  5 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
    คำสั่งที่ 034-2565 เรื่อง เเต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
     1 file(s)  6 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
    คำสั่งที่ 033-2565 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  6 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
    คำสั่งที่ 032-2565 เรื่อง เเต่ตั้งสภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  15 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
    คำสั่งที่ 031-2565 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
     1 file(s)  5 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
    คำสั่งที่ 030-2565 เรื่อง เเต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน(เพิ่มเติม)
     1 file(s)  3 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
    คำสั่งที่ 029-2565 เรื่อง เเก้ไขคำสังแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
     1 file(s)  8 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
    คำสั่งที่ 028-2565 เรื่องเเก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  5 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 22/06/2023 Download
    ที่ 027-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  4 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
    คำสั่งที่ 026-2565 แต่งตั้งประธานกรรมการคณะกรรมการสหกิจศึกษา
     1 file(s)  3 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
    คำสั่งที่ 025-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
     1 file(s)  7 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
    คำสั่งที่ 024-2565 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขาและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
     1 file(s)  5 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
    คำสั่งที่ 036/2565 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
     1 file(s)  90 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 21/11/2022 Download
    คำสั่งที่ 23/2565 แต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
     1 file(s)  12 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 31/05/2022 Download
    คำสั่งที่ 22/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
     1 file(s)  13 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 29/04/2022 Download
    คำสั่งที่ 21/2565 แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
     1 file(s)  10 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 29/04/2022 Download
    คำสั่งที่ 20/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานวัตกรรมเทคโนโลยี และการประหยัดพลังงานของอาคารศูนย์นวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (เพิ่มเติม)
     1 file(s)  9 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 29/04/2022 Download
    คำสั่งที่ 19/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
     1 file(s)  8 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 29/04/2022 Download
    คำสั่งที่ 18/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจ
     1 file(s)  9 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 29/04/2022 Download
    คำสั่งที่ 17/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือคณะกรรมการสภาสถาบันซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา จำเลย หรือเป็นผู้ถูกฟ้องคดีในคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง
     1 file(s)  10 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
    คำสั่งที่ 16/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (เพิ่มเติม)
     1 file(s)  92 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
    คำสั่งที่ 15/2565 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  7 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
    คำสั่งที่ 14/2565 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
     1 file(s)  29 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
    คำสั่งที่ 13/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ก.บ.ส.)
     1 file(s)  29 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
    คำสั่งที่ 12/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย
     1 file(s)  12 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
    คำสั่งที่ 11/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง แก้ไขระเบียบและข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  16 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
    คำสั่งที่ 10/2565 ยกเลิกคำสั่ง
     1 file(s)  15 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
    คำสั่งที่ 03/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานวัตกรรมเทคโนโลยี และการประหยัดพลังงานของอาคารศูนย์นวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  8 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 17/02/2022 Download
    คำสั่งที่ 23/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
     1 file(s)  22 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2564 08/02/2022 Download
    คำสั่งที่ 22/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย
     1 file(s)  13 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2564 08/02/2022 Download
    คำสั่งที่ 21/2564 แต่งตั้งที่ปรึกษาสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  9 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2564 08/02/2022 Download
    คำสั่งที่ 20/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง แก้ไขระเบียบข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  9 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2564 08/02/2022 Download
    คำสั่งที่ 19/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  9 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2564 08/02/2022 Download
    คำสั่งที่ 18/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาเทคโนโลยีปทุมวัน (ก.บ.ส.)
     1 file(s)  6 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2564 08/02/2022 Download
    คำสั่งที่ 17/2564 แต่งตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  7 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2564 08/02/2022 Download
    คำสั่งที่ 16/2564 แต่งตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  5 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2564 08/02/2022 Download
    คำสั่งที่ 14/2564 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  6 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2564 08/02/2022 Download
    คำสั่งที่ 13/2564 แต่งตั้งรองอธิการบดี
     1 file(s)  18 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2564 08/02/2022 Download
    คำสั่งที่ 12/2564 แต่งตั้งที่ปรึกษาสภาสถาบันสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  4 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2564 08/02/2022 Download
    คำสั่งที่ 24/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแผนขับเคลื่อนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต
     1 file(s)  5 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2564 17/02/2022 Download
    คำสั่งที่ 11/2564 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (เพิ่มเติม)
     1 file(s)  6 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2564 08/02/2022 Download
    คำสั่งที่ 10/2564 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  7 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2564 08/02/2022 Download
    คำสั่งที่ 09/2564 แต่งตั้งเลขานุการสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  4 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2564 08/02/2022 Download
    คำสั่งที่ 08/2564 แต่งตั้งรองอธิการบดี
     1 file(s)  34 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2564 08/02/2022 Download
    คำสั่งที่ 07/2564 ให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  14 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2564 08/02/2022 Download
    คำสั่งที่ 06/2564 ยกเลิกคำสั่งสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันที่ 2/2563
     1 file(s)  6 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2564 08/02/2022 Download
    คำสั่งที่ 05/2564 ยกเลิกคำสั่งสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันที่ 3/2563
     1 file(s)  5 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2564 08/02/2022 Download
    คำสั่งที่ 04/2564 ให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
     1 file(s)  8 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2564 08/02/2022 Download
    คำสั่งที่ 03/2564 ให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     1 file(s)  8 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2564 08/02/2022 Download
    คำสั่งที่ 02/2564 แต่งตั้งที่ปรึกษาสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  4 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2564 08/02/2022 Download
    คำสั่งที่ 18/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
     1 file(s)  144 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2563 03/11/2020 Download
    คำสั่งที่ 14/2563 แต่งตั้งเลขานุการสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  38 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2563 02/09/2020 Download
    คำสั่งที่ 7/2563 แต่งตั้งรองอธิการบดี (กำกับดูแลฝ่ายบริหาร)
     1 file(s)  63 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2563 27/02/2020 Download
    คำสั่งที่ 6/2563 แต่งตั้งเลขานุการสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  42 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2563 27/02/2020 Download
    คำสั่งที่ 5/2563 แต่งตั้งรองอธิการบดี (กำกับดูแลฝ่ายกิจการนักศึกษา)
     1 file(s)  47 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2563 27/02/2020 Download
    คำสั่งที่ 4/2563 แต่งตั้งรองอธิการบดี (กำกับดูแลฝ่ายวิชาการ)
     1 file(s)  39 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2563 27/02/2020 Download
    คำสั่งที่ 3/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  228 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2563 27/02/2020 Download
    คำสั่งที่ 2/2563 ให้บุคคลพ้นจากการรักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  108 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2563 27/02/2020 Download
    คำสั่งที่ 022/2562 แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     1 file(s)  58 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2562 25/09/2019 Download
    คำสั่งที่ 020/2562 แต่งตั้งเลขานุการสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  59 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2562 30/08/2019 Download
    คำสั่งที่ 019/2562 แต่งตั้งประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  66 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2562 30/08/2019 Download
    คำสั่งที่ 017/2562 แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
     1 file(s)  66 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2562 30/08/2019 Download
    คำสั่งที่ 012/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์การเรียนกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  37 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2561 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 011/2561 แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  32 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2561 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 010/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทของนักศึกษา
     1 file(s)  32 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2561 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 009/2561 แต่งตั้งรองอธิการบดี
     1 file(s)  36 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2561 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 008/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  42 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2561 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 007/2561 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ
     1 file(s)  31 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2561 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 006/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  27 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2561 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 005/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
     1 file(s)  36 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2561 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 004/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  27 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2561 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 003/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  26 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2561 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 002/2561 แต่งตั้งเลขานุการสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  35 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2561 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 001/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  35 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2561 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 020/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
     1 file(s)  23 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2560 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 019/2560 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
     1 file(s)  25 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2560 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 018/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
     1 file(s)  28 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2560 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 017/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหานักศึกษาทะเลาะวิวาท
     1 file(s)  22 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2560 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 016/2560 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ
     1 file(s)  24 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2560 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 015/2560 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  23 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2560 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 014/2560 แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  24 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2560 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 013/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
     1 file(s)  25 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2560 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 011/2560 แต่งตั้งรองอธิการบดี
     1 file(s)  27 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2560 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 010/2560 แต่งตั้งรองอธิการบดี
     1 file(s)  32 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2560 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 008/2560 แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  23 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2560 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 007/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  27 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2560 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 006/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ก.บ.ส.)
     1 file(s)  34 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2560 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 005/2560 แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  28 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2560 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 004/2560 แต่งตั้งเลขานุการสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  26 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2560 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 003/2560 แต่งตั้งรองอธิการบดี
     1 file(s)  35 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2560 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 002/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีสสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  43 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2560 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 030/2559 แต่งตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
     1 file(s)  24 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2559 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 029/2559 แต่งตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ และข้าราชการสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  23 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2559 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 026/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานสถาบัน
     1 file(s)  22 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2559 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 024/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
     1 file(s)  23 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2559 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 022/2559 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภาวิชาการ
     1 file(s)  24 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2559 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 021/2559 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการและผู้ปฏิบัติหน้าที่การประชุมการสรรหาอธิการบดี
     1 file(s)  20 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2559 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 020/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของสถาบันฯ (ก.อ.ร.)(แก้ไขเพิ่มเติม)
     1 file(s)  21 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2559 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 019/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ก.บ.ส.) (แก้ไขเพิ่มเติม)
     1 file(s)  23 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2559 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 017/2559 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภาสถาบัน (เพิ่มเติม)
     1 file(s)  20 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2559 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 016/2559 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
     1 file(s)  22 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2559 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 015/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ
     1 file(s)  23 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2559 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 014/2559 แต่งตั้งเลขานุการสภาสถาบัน
     1 file(s)  22 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2559 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 013/2559 แต่งตั้งรองอธิการบดี
     1 file(s)  26 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2559 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 012/2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการต่อสัญญาของพนักงานสถาบัน
     1 file(s)  25 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2559 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 011/2559 แต่งตั้งประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  24 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2559 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 009/2559 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ
     1 file(s)  23 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2559 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 008/2559 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  25 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2559 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 006/2559 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
     1 file(s)  21 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2559 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 005/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงวุฒิ
     1 file(s)  24 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2559 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 004/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ก.บ.ส.)
     1 file(s)  26 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2559 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 002/2559 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
     1 file(s)  24 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2559 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 001/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยี
     1 file(s)  30 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2559 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 017/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 21 รายการ
     1 file(s)  21 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2558 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 016/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
     1 file(s)  23 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2558 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 015/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  19 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2558 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 014/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
     1 file(s)  26 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2558 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 013/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
     1 file(s)  21 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2558 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 012/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล แทนตำแหน่งที่ว่าง
     1 file(s)  22 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2558 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 011/2558 แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
     1 file(s)  24 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2558 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 010/2558 แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     1 file(s)  27 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2558 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 009/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  25 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2558 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 008/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
     1 file(s)  22 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2558 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 007/2558 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน
     1 file(s)  19 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2558 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 006/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
     1 file(s)  30 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2558 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 005/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     1 file(s)  26 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2558 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 004/2558 แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลผู้แทนพนักงาน
     1 file(s)  27 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2558 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 003/2558 แต่งตั้งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
     1 file(s)  27 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2558 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 002/2558 แต่งตั้งประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานสถาบันฯ
     1 file(s)  20 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2558 24/06/2019 Download
    คำสั่งที่ 001/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันฯ
     1 file(s)  26 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2558 24/06/2019 Download

     ประกาศ

     Title
     ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2567
      1 file(s)  3 downloads
     ประกาศ 01/02/2024 Download
     ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และการใช้จ่ายงบประมาณ ในการบริหารหลักสูตรโครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะ พ.ศ. 2566
      1 file(s)  5 downloads
     ประกาศ 22/01/2024 Download
     ประกาศสถาบัน เรื่อง เเบบประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2566
      1 file(s)  4 downloads
     ประกาศ 27/02/2023 Download
     ประกาศ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการอื่น ปี 2565
      1 file(s)  3 downloads
     ประกาศ 27/02/2023 Download
     ประกาศ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันฯ พ.ศ. 2565
      1 file(s)  15 downloads
     ประกาศ 27/02/2023 Download
     ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
      1 file(s)  121 downloads
     ประกาศ 13/01/2023 Download
     ประกาศ เรื่อง การยกเว้นการเก็บเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2565
      1 file(s)  12 downloads
     ประกาศ 12/06/2023 Download
     ประกาศ เรื่อง ชี้แจงรายละเอียดคำวินิจฉัยศาลปกครองกลาง
      1 file(s)  11 downloads
     ประกาศ 05/10/2021 Download
     ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ.2563
      1 file(s)  58 downloads
     ประกาศ 23/03/2021 Download
     ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก
      1 file(s)  32 downloads
     ประกาศ 11/03/2021 Download
     ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท
      1 file(s)  17 downloads
     ประกาศ 11/03/2021 Download
     ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
      1 file(s)  89 downloads
     ประกาศ 26/01/2021 Download
     ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปิดหลักสูตรการศึกษา พ.ศ. 2563
      1 file(s)  30 downloads
     ประกาศ 21/01/2021 Download
     ประกาศ เรื่อง การปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
      1 file(s)  53 downloads
     ประกาศ 26/06/2020 Download
     ประกาศ เรื่อง การยกเว้นค่าาสมัครสอบคัดเลือกและค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2563
      1 file(s)  30 downloads
     ประกาศ 26/06/2020 Download
     ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอตำราหรือหนังสือเพื่อขอรับการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
      1 file(s)  16 downloads
     ประกาศ 26/06/2020 Download
     ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พ.ศ. 2556
      1 file(s)  31 downloads
     ประกาศ 11/02/2020 Download
     ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติในการเสนอตำราหรือหนังสือเพื่อขอรับการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2562
      1 file(s)  36 downloads
     ประกาศ 09/08/2019 Download