การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 6/2563

การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 6/2563 วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมประดู่บาน 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 5/2563

การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 5/2563 วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมประดู่บาน 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 4/2563

การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 4/2563 วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 3/2563

การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 3/2563 วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 2/2563

การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 2/2563 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมประดู่บาน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 1/2563

การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมประดู่บาน1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน