การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วาระพิเศษ ครั้งที่ 4/2565

ประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
วาระพิเศษ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *