เรื่อง การเสนอชื่อ หรือการสมัคร ของผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ แบบฟอร์มการสมัคร แบบฟอร์มการเสนอชื่อ

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันร่วม Guangxi University, Tsinghua University จัดประชุมวิชาการนานาชาติ APFTIS ครั้งที่ 8

   เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันร่วมกับ Guangxi University (GX) Tsinghua University จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ THE 8th ASIA-PACIFIC FORUM ON TRANSLATION AND INTERCULTURAL STUDIES (APFTIS) ในหัวข้อ “TRANSLATION, EDUCATION AND TECHNOLOGY” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายรณภพ ปัทมะดิษ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พลตำรวจเอกเหมราช ธารีไทย นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และรองศาสตราจารย์ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ Read More …

ปทุมวัน กับ ไทย-เยอรมัน ทำความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยี

เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ลงนามความร่วมมือ โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับสถาบันไทยเยอรมัน โดยมีนายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน เป็นผู้แทนสถาบันไทย-เยอรมัน ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ถนนบางนา-ตราด กม. 57 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอกเหมราช ธารีไทย นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นพยานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมพิธี ในความร่วมมือดังกล่าวเพื่อจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรในระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะใหม่ Read More …

วิศวะปทุมวัน ทำความร่วมมือกับ MARA เพื่อพัฒนาบุคลากรและฝีมือแรงงาน

วิศวะปทุมวัน ทำความร่วมมือกับ MARA เพื่อพัฒนาบุคลากรและฝีมือแรงงาน เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (PIT) กับ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) โดยนายจิตรพงศ์ พุ่มสะอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ในพิธีลงนามได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอกเหมราช ธารีไทย นายกสภาสถาบันฯ นายอรรถการ ตฤษณารังสี ผู้แทนประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายสมเกียรติ อู่เงิน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ เป็นพยานในการลงนาม Read More …

นายกสภาฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

    วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นำโดย ว่าที่ร้อยตรี จรูญ ชูลาภ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน คณาจารย์ ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดพื้นและทาสีช่องจอดรถจักรยานยนต์ภายในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อสร้างความเป็นระเบียบและปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงามยิ่งขึ้น ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน