การสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2566

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ท่านผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยคลิกที่ข้อความด้านล่าง 1.พระราชบัญญัติ/ข้อบังคับสถาบัน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง    1.1 พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน    1.2 ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศูนย์และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2557   2.คำสั่ง    2.1 คำสั่งสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ที่ 007/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สังกัดสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน   3.ประกาศต่าง ๆ    3.1 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ เรื่อง Read More …

สทป. ถวายพระพรชัยมงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

   สทป. ถวายพระพรชัยมงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร ดำเนินพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 67 พรรษา (2 เมษายน 2565) เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร Read More …

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เปิดอาคารปฏิบัติการฐานสมรรถนะวิชาชีพ ศูนย์การเรียนกาญจบุรี

  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการฐานสมรรถนะวิชาชีพ (อาคารพัชฎา สิรการัณย์) ณ ศูนย์การเรียนกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมี รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นายบุญชู สมบุญเพ็ญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน , คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ , ผศ.วิฑูรย์ อบรม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.แสนศักดิ์ ดีอ่อน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนกาญจนบุรี และนายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี Read More …

สทป. ทำความร่วมมือด้านยานยนต์กับสถาบันยานยนต์

เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น.สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (สทป.) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี ให้การต้อนรับนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ และคณะ ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์สมัยใหม่ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ สถาบันยานยนต์ ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฏ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา หลักสูตรการสอน และด้านการค้นคว้าวิจัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่เกี่ยวข้องด้านระบบยานยนต์สมัยใหม่ และความร่วมมือในด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ระหว่างกันรวมถึงเป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย            ทั้งนี้ในพิธีลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายถาวร ชลัษเฐียร Read More …

สทป. ทำความร่วมมือกับอินโนเวชั่น เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนานักศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 9.30 น.สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (สทป.) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี ให้การต้อนรับนายบัณฑิต งามวัฒนะศิลป์ กรรมการบริหาร บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฏ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อสนับสนุนทางด้านการสอนภาคทฤษฎี และการรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการปฏิบัติงานในการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา พัฒนาความรู้ ทักษะร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงานในการฝึกประสบการณ์ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริง       Read More …

สทป. จัดพิธีสนองพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายกสภาสถาบันฯ และอธิการบดี

สทป. จัดพิธีสนองพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายกสภาสถาบันฯ และอธิการบดี เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ดำเนินพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ในการนี้ว่าที่ร้อยตรีจรูญ ชูลาภ รับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และ รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสภาสถาบันฯ Read More …