พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เปิดอาคารปฏิบัติการฐานสมรรถนะวิชาชีพ ศูนย์การเรียนกาญจบุรี

 
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการฐานสมรรถนะวิชาชีพ (อาคารพัชฎา สิรการัณย์) ณ ศูนย์การเรียนกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมี รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นายบุญชู สมบุญเพ็ญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน , คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ , ผศ.วิฑูรย์ อบรม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.แสนศักดิ์ ดีอ่อน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนกาญจนบุรี และนายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนให้การต้อนรับ
          ศูนย์การเรียนกาญจนบุรี เป็นพื้นที่ให้บริการจัดการสอนในรูปแบบเดียวกับโรงเรียนพระดาบส โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนกองทุนการศึกษาและโรงเรียนในพื้นที่ มุ่งเน้นจัดการสอนให้เยาวชนในพื้นที่ที่ห่างไกล เข้าไม่ถึงทางการศึกษาของเด็กชายขอบ ในรูปแบบของ กศน. วิชาชีพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พัฒนาคนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ให้นำความรู้ไปทำงานหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
ในการนี้ องคมนตรีให้เกียรติมอบโล่แสดงความขอบคุณต่อผู้ให้การสนับสนุนในการสร้างอาคาร การจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ปัจจุบันศูนย์การเรียนฯ เปิดสอนในวิชาชีพด้านงานเชื่อม งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งานด้านระบบอัตโนมัติ งานกลึง งานประกอบรถยนต์ไฟฟ้าด้วยระบบ VR และการซ่อมบำรุงชิ้นส่วนอากาศยาน เป็นต้น
ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *