ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Title
ระเบียบฯ ว่าด้วย การจัดทำวารสารวิชาการ พ.ศ. 2567
 1 file(s)  1 download
ระเบียบ 20/02/2024 Download
ระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อจัดการงานศพ พ.ศ. 2566
 1 file(s)  7 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2566 21/12/2023 Download
ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีนักศึกษาเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ พ.ศ. 2566
 1 file(s)  3 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2566 21/12/2023 Download
ระเบียบ ว่าด้วย การให้เช่าพื้นที่ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2566
 1 file(s)  10 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2566 10/11/2023 Download
ระเบียบ ว่าด้วย การยกเลิกระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดี พ.ศ. 2566
 1 file(s)  5 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2566 10/11/2023 Download
ระเบียบ ว่าด้วย การจัดสวัสดิการบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2566
 1 file(s)  8 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2566 10/11/2023 Download
ระเบียบ ว่าด้วย การจัดสวัสดิการบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2566
 1 file(s)  5 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2566 18/10/2023 Download
ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
 1 file(s)  11 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2566 05/10/2023 Download
ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
 1 file(s)  6 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2566 05/10/2023 Download
ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่3) พ.ศ. 2566
 1 file(s)  10 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2566 05/10/2023 Download
ระเบียบฯ ว่าด้วย การจัดการหลักสูตรโครงการผลผลิตและพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะ พ.ศ. 2566
 1 file(s)  11 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2566 05/10/2023 Download
ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุแก่นักศึกษา พ.ศ. 2566
 1 file(s)  9 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2566 31/05/2023 Download
ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อยกร่างหลักสูตรและวิพากษ์ร่างหลักสูตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
 1 file(s)  9 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2566 31/05/2023 Download
ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
 1 file(s)  10 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2566 31/05/2023 Download
ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
 1 file(s)  13 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2566 31/05/2023 Download
ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
 1 file(s)  9 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2566 31/05/2023 Download
ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนวิจัยสถาบันฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
 1 file(s)  6 downloads
ระเบียบ 28/02/2023 Download
ระเบียบ ว่าด้วย หลัเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ (ฉบับ2) พ.ศ. 2565
 1 file(s)  6 downloads
ระเบียบ 28/02/2023 Download
ระเบียบ ว่าด้วย สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อการดำรงชีพ พ.ศ. 2565
 1 file(s)  5 downloads
ระเบียบ 28/02/2023 Download
ระเบียบ ว่าด้วย การยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดี (ฉบับ3) พ.ศ.2565
 1 file(s)  4 downloads
ระเบียบ 28/02/2023 Download
ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อยกร่างหลักสูตรและวิพากษ์ร่างหลักสูตร พ.ศ. 2565
 1 file(s)  9 downloads
ระเบียบ 28/02/2023 Download
ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2565
 1 file(s)  8 downloads
ระเบียบ 28/02/2023 Download
ระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนและค่าสอนพิเศษ 2565
 1 file(s)  27 downloads
ระเบียบ 27/02/2023 Download
ระเบียบ ว่าด้วย หลัเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ (ฉบับ2) พ.ศ.2565
 1 file(s)  6 downloads
ระเบียบ 28/02/2023 Download
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารจากเงินรายได้สถาบัน พ.ศ. 2565
 1 file(s)  11 downloads
ระเบียบ 27/02/2023 Download
ระเบียบ ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และคณะกรรมการการสอบการค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
 1 file(s)  11 downloads
ระเบียบ 27/02/2023 Download
ระเบียบ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ปี 2565
 1 file(s)  4 downloads
ระเบียบ 27/02/2023 Download
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
 1 file(s)  43 downloads
ระเบียบ 07/06/2022 Download
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565
 1 file(s)  97 downloads
ระเบียบ 07/06/2022 Download
การกำหนดบัญชีเงินเดือนของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2564
 1 file(s)  51 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2564 26/11/2021 Download
สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจากผลกระทบต่อการดำรงชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบที่สอง) พ.ศ.2564
 1 file(s)  31 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2564 05/10/2021 Download
หลักเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ.2564
 1 file(s)  196 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2564 05/10/2021 Download
สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จากผลกระทบต่อการดำรงชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564
 1 file(s)  17 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2564 25/06/2021 Download
การกำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564
 1 file(s)  96 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2564 11/03/2021 Download
การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
 1 file(s)  72 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2563 11/03/2021 Download
การใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2563
 1 file(s)  62 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2563 25/06/2020 Download
ยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่บุคลากรสายวิชาการที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2563
 1 file(s)  21 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2563 26/02/2020 Download
การจ่ายเงินตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
 1 file(s)  48 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2562 08/11/2019 Download
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
 1 file(s)  53 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2562 15/08/2019 Download
การจ่ายเงินตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2561
 1 file(s)  119 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน(ฉบับที่2) พ.ศ.2561
 1 file(s)  188 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2561
 1 file(s)  148 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การเก็บเงินค่าธรรมเนียม ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
 1 file(s)  68 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี(ฉบับที่2) พ.ศ.2560
 1 file(s)  221 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับผู้มีผลการเรียนดี(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 1 file(s)  59 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2559
 1 file(s)  144 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การให้ค่าตอบแทนบทความวิชาการและบทความวิจัย พ.ศ.2558
 1 file(s)  106 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การสนับสนุนการนำเสนอบทความในที่ประชุมวิชาการ พ.ศ.2558
 1 file(s)  70 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การกำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
 1 file(s)  46 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการบริหารงานของผู้บริหาร พ.ศ.2558
 1 file(s)  100 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การถอนคืนเงินค่าประกันทรัพยสินเสียหาย(ฉบับที่2) พ.ศ. 2558
 1 file(s)  40 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจ่ายเงินค่าตอบแทนคกก.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2558
 1 file(s)  49 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจ่ายค่าตอบแทนคกก.ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2557
 1 file(s)  40 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนของสถาบันฯ พ.ศ.2557
 1 file(s)  82 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคกก.ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(ฉบับที่2) พ.ศ.2557
 1 file(s)  29 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่บุคลากรสายวิชาการที่มีค.สามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ พ.ศ.2557
 1 file(s)  51 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557
 1 file(s)  244 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ พ.ศ. 2557
 1 file(s)  50 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจัดสวัสดิการของพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2557
 1 file(s)  82 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556
 1 file(s)  67 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556
 1 file(s)  37 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนป.ตรีและบัณฑิต พ.ศ.2556
 1 file(s)  30 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การสนับสนุนการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ(ฉบับที่2) พ.ศ.2556
 1 file(s)  30 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2556
 1 file(s)  34 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
หลักเกณฑ์และวิธิการให้ข้าราชการและพนักงานสถาบันไปสอนพิเศษฯ พ.ศ.2556
 1 file(s)  29 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
หก.วธ.การให้ขรกและพนักงานสถาบันไปสอนพิเศษในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน พ.ศ.2556
 1 file(s)  25 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556
 1 file(s)  43 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ.2556
 1 file(s)  47 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การใช้บริการห้องสมุด พ.ศ.2556
 1 file(s)  21 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
เบี้ยประชุมกรรมการ(ฉบับที่2) พ.ศ. 2555 (ยกเลิกโดย พ.ศ. 2559)
 1 file(s)  30 downloads
ระเบียบ 09/10/2023 Download
การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2555
 1 file(s)  31 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2555
 1 file(s)  57 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การเข้าพักอาศัยในบ้านพักสวัสดิการของสถาบันฯ พ.ศ.2555
 1 file(s)  40 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2555
 1 file(s)  37 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
กองทุนส่งเสริมการศึกษาสถาบันฯ พ.ศ.2555
 1 file(s)  34 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
กองทุนวิจัยสถาบันฯ พ.ศ.2555
 1 file(s)  50 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การใช้เช่าพื้นที่ของสถาบันฯ พ.ศ.2554
 1 file(s)  26 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.2554
 1 file(s)  29 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การให้ค่าตอบแทนบทความวิชาการและบทความวิจัย พ.ศ.2554
 1 file(s)  26 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจ่ายเงินตท.การปฏิบัติงานนอกเวลาทำการและเงินบล.นศ.ปฏิบัติงาน พ.ศ.2554
 1 file(s)  26 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
อัตราเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ พ.ศ.2554
 1 file(s)  20 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจัดทำวารสารวิชาการของสถาบัน พ.ศ.2554
 1 file(s)  58 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การศึกษาและการจ่ายเงินค่าสอนภาคฤดูร้อน พ.ศ.2554
 1 file(s)  23 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554
 1 file(s)  57 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554
 1 file(s)  25 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การส่งเสริมการผลิตตำราและหนังสือทางวิชาการประกอบการสอน พ.ศ.2554
 1 file(s)  29 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การถอนคืนเงินค่าลงทะเบียน พ.ศ.2554
 1 file(s)  24 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การถอนคืนเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย พ.ศ. 2554
 1 file(s)  31 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าเลี้ยงรับรอง พ.ศ.2554
 1 file(s)  29 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดี พ.ศ.2554
 1 file(s)  41 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
หก.วธ.การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกร-สถาบันฯ พ.ศ.2553
 1 file(s)  32 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การปรับสถานภาพลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2553
 1 file(s)  32 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การให้ค่าตอบแทนการจัดทำบทความวิชาการและบทความวิจัย พ.ศ.2553
 1 file(s)  23 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การรับจ้างทำงานวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ.2553
 1 file(s)  48 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจ่ายเงินคตท.การปง.เพิ่มประจำปีสำหรับลจ.ที่ปง.มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี พ.ศ.2553
 1 file(s)  29 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
เครื่องแบบพนักงานสถาบันฯ พ.ศ. 2553
 1 file(s)  37 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
วันเวลาทำงาน หก.การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2553
 1 file(s)  47 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2553
 1 file(s)  41 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
สวัสดิการของพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2553
 1 file(s)  32 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
กองทุนพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2553
 1 file(s)  37 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2552
 1 file(s)  20 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553
 1 file(s)  32 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551
 1 file(s)  32 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การศึกษารายวิชาเพิ่มเติมสำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ.2549
 1 file(s)  46 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2549 (ยกเลิกโดย พ.ศ. 2559)
 1 file(s)  25 downloads
ระเบียบ 09/10/2023 Download
การรับจ่ายเงินในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2549
 1 file(s)  30 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
กองทุนวิจัยสถาบันฯ พ.ศ.2549
 1 file(s)  38 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อนรายวิชาฝึกงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2548
 1 file(s)  20 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การกำหนดหน่วยชั่วโมงการสอนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
 1 file(s)  29 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การเก็บเงินค่าบริการและค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี โครงการเปิดสอนวศ. สำหรับคอบ.หรือเทียบเท่า พ.ศ.2548
 1 file(s)  27 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจ่ายค่าสอนค่าบริหารและค่าบริการโครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวฯ ป.ตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2548
 1 file(s)  26 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download