ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Title
การจ่ายเงินตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
 1 file(s)  25 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2562 08/11/2019 Download
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
 1 file(s)  18 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2562 15/08/2019 Download
การจ่ายเงินตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2561
 1 file(s)  16 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน(ฉบับที่2) พ.ศ.2561
 1 file(s)  19 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2561
 1 file(s)  19 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การเก็บเงินค่าธรรมเนียม ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
 1 file(s)  10 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี(ฉบับที่2) พ.ศ.2560
 1 file(s)  11 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับผู้มีผลการเรียนดี(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 1 file(s)  13 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2559
 1 file(s)  15 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การให้ค่าตอบแทนบทความวิชาการและบทความวิจัย พ.ศ.2558
 1 file(s)  11 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การสนับสนุนการนำเสนอบทความในที่ประชุมวิชาการ พ.ศ.2558
 1 file(s)  11 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การกำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
 1 file(s)  16 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการบริหารงานของผู้บริหาร พ.ศ.2558
 1 file(s)  12 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การถอนคืนเงินค่าประกันทรัพยสินเสียหาย(ฉบับที่2) พ.ศ. 2558
 1 file(s)  12 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจ่ายเงินค่าตอบแทนคกก.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2558
 1 file(s)  16 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจ่ายค่าตอบแทนคกก.ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2557
 1 file(s)  15 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนของสถาบันฯ พ.ศ.2557
 1 file(s)  16 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคกก.ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(ฉบับที่2) พ.ศ.2557
 1 file(s)  11 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่บุคลากรสายวิชาการที่มีค.สามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ พ.ศ.2557
 1 file(s)  13 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557
 1 file(s)  24 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ พ.ศ. 2557
 1 file(s)  12 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจัดสวัสดิการของพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2557
 1 file(s)  17 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556
 1 file(s)  11 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556
 1 file(s)  12 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนป.ตรีและบัณฑิต พ.ศ.2556
 1 file(s)  13 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การสนับสนุนการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ(ฉบับที่2) พ.ศ.2556
 1 file(s)  10 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2556
 1 file(s)  10 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
หลักเกณฑ์และวิธิการให้ข้าราชการและพนักงานสถาบันไปสอนพิเศษฯ พ.ศ.2556
 1 file(s)  10 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
หก.วธ.การให้ขรกและพนักงานสถาบันไปสอนพิเศษในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน พ.ศ.2556
 1 file(s)  10 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556
 1 file(s)  10 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ.2556
 1 file(s)  14 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การใช้บริการห้องสมุด พ.ศ.2556
 1 file(s)  10 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
เบี้ยประชุมกรรมการ(ฉบับที่2) พ.ศ. 2555
 1 file(s)  9 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2555
 1 file(s)  14 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2555
 1 file(s)  9 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การเข้าพักอาศัยในบ้านพักสวัสดิการของสถาบันฯ พ.ศ.2555
 1 file(s)  9 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2555
 1 file(s)  15 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
กองทุนส่งเสริมการศึกษาสถาบันฯ พ.ศ.2555
 1 file(s)  17 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
กองทุนวิจัยสถาบันฯ พ.ศ.2555
 1 file(s)  20 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การใช้เช่าพื้นที่ของสถาบันฯ พ.ศ.2554
 1 file(s)  10 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.2554
 1 file(s)  10 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การให้ค่าตอบแทนบทความวิชาการและบทความวิจัย พ.ศ.2554
 1 file(s)  10 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจ่ายเงินตท.การปฏิบัติงานนอกเวลาทำการและเงินบล.นศ.ปฏิบัติงาน พ.ศ.2554
 1 file(s)  12 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
อัตราเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ พ.ศ.2554
 1 file(s)  10 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจัดทำวารสารวิชาการของสถาบัน พ.ศ.2554
 1 file(s)  15 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การศึกษาและการจ่ายเงินค่าสอนภาคฤดูร้อน พ.ศ.2554
 1 file(s)  10 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554
 1 file(s)  18 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554
 1 file(s)  14 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การส่งเสริมการผลิตตำราและหนังสือทางวิชาการประกอบการสอน พ.ศ.2554
 1 file(s)  10 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การถอนคืนเงินค่าลงทะเบียน พ.ศ.2554
 1 file(s)  12 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การถอนคืนเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย พ.ศ. 2554
 1 file(s)  12 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าเลี้ยงรับรอง พ.ศ.2554
 1 file(s)  12 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดี พ.ศ.2554
 1 file(s)  12 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
หก.วธ.การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกร-สถาบันฯ พ.ศ.2553
 1 file(s)  10 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การปรับสถานภาพลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2553
 1 file(s)  12 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การให้ค่าตอบแทนการจัดทำบทความวิชาการและบทความวิจัย พ.ศ.2553
 1 file(s)  10 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การรับจ้างทำงานวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ.2553
 1 file(s)  13 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจ่ายเงินคตท.การปง.เพิ่มประจำปีสำหรับลจ.ที่ปง.มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี พ.ศ.2553
 1 file(s)  15 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
เครื่องแบบพนักงานสถาบันฯ พ.ศ. 2553
 1 file(s)  9 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
วันเวลาทำงาน หก.การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2553
 1 file(s)  10 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2553
 1 file(s)  10 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
สวัสดิการของพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2553
 1 file(s)  10 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
กองทุนพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2553
 1 file(s)  24 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2552
 1 file(s)  10 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553
 1 file(s)  10 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551
 1 file(s)  15 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การศึกษารายวิชาเพิ่มเติมสำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ.2549
 1 file(s)  12 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2549
 1 file(s)  10 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การรับจ่ายเงินในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2549
 1 file(s)  12 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
กองทุนวิจัยสถาบันฯ พ.ศ.2549
 1 file(s)  21 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อนรายวิชาฝึกงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2548
 1 file(s)  9 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การกำหนดหน่วยชั่วโมงการสอนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
 1 file(s)  16 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การเก็บเงินค่าบริการและค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี โครงการเปิดสอนวศ. สำหรับคอบ.หรือเทียบเท่า พ.ศ.2548
 1 file(s)  9 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจ่ายค่าสอนค่าบริหารและค่าบริการโครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวฯ ป.ตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2548
 1 file(s)  15 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download