ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Title
การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
 1 file(s)  61 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2563 11/03/2021 Download
การใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2563
 1 file(s)  60 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2563 25/06/2020 Download
ยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่บุคลากรสายวิชาการที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2563
 1 file(s)  19 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2563 26/02/2020 Download