คณะกรรมการสภาสถาบัน

นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
นายจรูญ ชูลาภ

อุปนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ว่าที่ ร.ต.พงษ์เพ็ชร์ พิทยาพละ

ที่ปรึกษาสภาสถาบันฯ
ดร.สุเมธ แย้มนุ่น นายนิทรารัตน์ แพทย์วงศ์ นางสาวธำรงลักษณ์ ลาพินี
ที่ปรึกษาสภาสถาบันฯ ที่ปรึกษาสภาสถาบันฯ ที่ปรึกษาสภาสถาบันฯ

กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่งภายนอก
คุณศักดิ์ชัย มโนจิตงาม นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ
ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน

กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่งภายใน
รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัส ศรีสวัสดิ์
อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.ชุมพล เที่ยงธรรม นายบรรจง คุณูจิตต์ นายเดชา ดีผดุง
รองศาสตราจารย์ ดร.ชม กิ้มปาน ว่าที่ ร.ต.พงษ์เพ็ชร์ พิทยาพละ ศาสตราจารย์ ดร.สำเริง จักรใจ
ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน นายไกรวิชญ์ ภัทรพงศ์

กรรมการสภาสถาบันจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม นางจิตรภรณ์ นางทิน นายบุญชู สมบุญเพ็ญ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและกิจการพิเศษ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ หวังนิพพานโต
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

กรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำ
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดา พรหมเหมือน
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ จารุมิศร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะภัทร พ่วงศรี นายวสันต์ อู่ยายโสม

เลขานุการสภาสถาบัน ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ ดร.ประภาพร ธนกิตติเกษม

ปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564
ปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565
ปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566
ปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566