คณะกรรมการสภาสถาบัน

นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
พล.ต.อ.เหมราช ธารีไทย

อุปนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
นายไกรวิชญ์ ภัทรพงศ์

ที่ปรึกษาสภาสถาบันฯ
พ.ต.อ.ดิสดนัย ภูริปโชติ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น นายวันชัย ผโลทัยถเกิง
ที่ปรึกษาสภาสถาบันฯ ฝ่ายพัฒนาสถาบัน ที่ปรึกษาสภาสถาบันฯ ฝ่ายนโยบาย ที่ปรึกษาสภาสถาบันฯ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่งภายนอก
นายมิ่งพันธ์ ฉายาวิจิตรศิลป์ นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายถาวร ชลัษเฐียร
ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน

กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่งภายใน
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ นายสุรศักดิ์ ธนูทอง
รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.ชุมพล เที่ยงธรรม นายบรรจง คุณูจิตต์ นายเดชา ดีผดุง
รองศาสตราจารย์ ดร.ชม กิ้มปาน ว่าที่ ร.ต.พงษ์เพ็ชร์ พิทยาพละ ศาสตราจารย์ ดร.สำเริง จักรใจ
ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน

กรรมการสภาสถาบันจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ พิพัฒหัตถกุล อยู่ในระหว่างสรรหา
รองอธิการบดี รองอธิการบดี อยู่ในระหว่างสรรหา
อยู่ในระหว่างสรรหา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม
อยู่ในระหว่างสรรหา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

กรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำ
ดร.มงคล คำมูล นายมนัส ศรีสวัสดิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ หวังนิพพานโต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดา พรหมเหมือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ ศรีธงชัย

เลขานุการสภาสถาบัน ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐญา คุ้มทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะมาศ ไชยนอก