คณะกรรมการสภาสถาบัน

นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
พล.ต.อ.เหมราช ธารีไทย

อุปนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
นายไกรวิชญ์ ภัทรพงศ์

ที่ปรึกษาสภาสถาบันฯ
พ.ต.อ.ดิสดนัย ภูริปโชติ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น
ที่ปรึกษาสภาสถาบันฯ ฝ่ายพัฒนาสถาบัน ที่ปรึกษาสภาสถาบันฯ ฝ่ายนโยบาย

กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่งภายนอก
นายมิ่งพันธ์ ฉายาวิจิตรศิลป์ นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายถาวร ชลัษเฐียร
ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน

กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่งภายใน
รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริศร มิตรานนท์
รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.ชุมพล เที่ยงธรรม นายบรรจง คุณูจิตต์ นายเดชา ดีผดุง
รองศาสตราจารย์ ดร.ชม กิ้มปาน ว่าที่ ร.ต.พงษ์เพ็ชร์ พิทยาพละ นายสมศักดิ์ สุหร่ายคิมหันต์
ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ศาสตราจารย์ ดร.สำเริง จักรใจ

กรรมการสภาสถาบันจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน บุญชู สมบุญเพ็ญ นายสืบพงษ์ ม่วงชู
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียบ เอื้อกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม
รองอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

กรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำ
ดร.มงคล คำมูล รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ หวังนิพพานโต นายศักดา พรหมเหมือน รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเรือง วังศิลาบัตร

เลขานุการสภาสถาบัน ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะมาศ ไชยนอก