คณะกรรมการสภาสถาบัน

นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

อุปนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ว่าที่ ร.ต.พงษ์เพ็ชร์ พิทยาพละ

ที่ปรึกษาสภาสถาบันฯ
นายจรูญ ชูลาภ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น นายนิทรารัตน์ แพทย์วงศ์
ที่ปรึกษาสภาสถาบันฯ ที่ปรึกษาสภาสถาบันฯ ที่ปรึกษาสภาสถาบันฯ

กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่งภายนอก
นายมิ่งพันธ์ ฉายาวิจิตรศิลป์ นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายถาวร ชลัษเฐียร
ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน

กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่งภายใน
รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ นายพสุพัฒน์ สัมมากสิพงศ์
รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.ชุมพล เที่ยงธรรม นายบรรจง คุณูจิตต์ นายเดชา ดีผดุง
รองศาสตราจารย์ ดร.ชม กิ้มปาน ว่าที่ ร.ต.พงษ์เพ็ชร์ พิทยาพละ ศาสตราจารย์ ดร.สำเริง จักรใจ
ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน นายไกรวิชญ์ ภัทรพงศ์

กรรมการสภาสถาบันจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
นายสืบพงษ์ ม่วงชู ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคล กลิ่นกระจาย นายบุญชู สมบุญเพ็ญ
รองอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

กรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำ
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ หวังนิพพานโต ดร.มงคล คำมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัส ศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดา พรหมเหมือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ ศรีธงชัย

เลขานุการสภาสถาบัน ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ เพิ่มพูนสินทรัพย์

ปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564
ปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564