ประกาศ

Title
ประกาศสถาบัน เรื่อง เเบบประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2566
 1 file(s)  1 download
ประกาศ 27/02/2023 Download
ประกาศ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการอื่น ปี 2565
 1 file(s)  1 download
ประกาศ 27/02/2023 Download
ประกาศ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันฯ พ.ศ. 2565
 1 file(s)  7 downloads
ประกาศ 27/02/2023 Download
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 1 file(s)  116 downloads
ประกาศ 13/01/2023 Download
ประกาศ เรื่อง การยกเว้นการเก็บเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2565
 1 file(s)  9 downloads
ประกาศ 12/06/2023 Download
ประกาศ เรื่อง ชี้แจงรายละเอียดคำวินิจฉัยศาลปกครองกลาง
 1 file(s)  9 downloads
ประกาศ 05/10/2021 Download
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ.2563
 1 file(s)  56 downloads
ประกาศ 23/03/2021 Download
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก
 1 file(s)  30 downloads
ประกาศ 11/03/2021 Download
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท
 1 file(s)  15 downloads
ประกาศ 11/03/2021 Download
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
 1 file(s)  86 downloads
ประกาศ 26/01/2021 Download
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปิดหลักสูตรการศึกษา พ.ศ. 2563
 1 file(s)  25 downloads
ประกาศ 21/01/2021 Download
ประกาศ เรื่อง การปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
 1 file(s)  49 downloads
ประกาศ 26/06/2020 Download
ประกาศ เรื่อง การยกเว้นค่าาสมัครสอบคัดเลือกและค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2563
 1 file(s)  28 downloads
ประกาศ 26/06/2020 Download
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอตำราหรือหนังสือเพื่อขอรับการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
 1 file(s)  14 downloads
ประกาศ 26/06/2020 Download
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พ.ศ. 2556
 1 file(s)  26 downloads
ประกาศ 11/02/2020 Download
ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติในการเสนอตำราหรือหนังสือเพื่อขอรับการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2562
 1 file(s)  33 downloads
ประกาศ 09/08/2019 Download