ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Title
การกำหนดบัญชีเงินเดือนของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2564
 1 file(s)  45 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2564 26/11/2021 Download
สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจากผลกระทบต่อการดำรงชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบที่สอง) พ.ศ.2564
 1 file(s)  24 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2564 05/10/2021 Download
หลักเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ.2564
 1 file(s)  176 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2564 05/10/2021 Download
สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จากผลกระทบต่อการดำรงชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564
 1 file(s)  14 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2564 25/06/2021 Download
การกำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564
 1 file(s)  85 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2564 11/03/2021 Download