สทป. ทำความร่วมมือด้านยานยนต์กับสถาบันยานยนต์

เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น.สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (สทป.) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี ให้การต้อนรับนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ และคณะ ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์สมัยใหม่ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ สถาบันยานยนต์ ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฏ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา หลักสูตรการสอน และด้านการค้นคว้าวิจัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่เกี่ยวข้องด้านระบบยานยนต์สมัยใหม่ และความร่วมมือในด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ระหว่างกันรวมถึงเป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย
           ทั้งนี้ในพิธีลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายถาวร ชลัษเฐียร ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สทป. , นายตรีพล บุณยะมาน รองผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ และนางสาวกรรณิการ์ ห้อธิวงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจอุตสาหกรรมสถาบันยานยนต์ เป็นสักขีพยานในพิธี พร้อมกันนี้สถาบันฯ ยังไดรับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีจรูญ ชูลาภ นายกสภาสถาบันฯ ให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้
นอกจากนี้ นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ ยังได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ ในโอกาสรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป อีกด้วย
ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *