การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 5/2565

ประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom)

การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 4/2565

ประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมประดู่บาน ๑ ชั้น ๓ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom)

การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วาระพิเศษ ครั้งที่ 4/2565

ประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วาระพิเศษ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom)

สทป. ถวายพระพรชัยมงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

   สทป. ถวายพระพรชัยมงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร ดำเนินพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 67 พรรษา (2 เมษายน 2565) เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร Read More …

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เปิดอาคารปฏิบัติการฐานสมรรถนะวิชาชีพ ศูนย์การเรียนกาญจบุรี

  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการฐานสมรรถนะวิชาชีพ (อาคารพัชฎา สิรการัณย์) ณ ศูนย์การเรียนกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมี รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นายบุญชู สมบุญเพ็ญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน , คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ , ผศ.วิฑูรย์ อบรม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.แสนศักดิ์ ดีอ่อน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนกาญจนบุรี และนายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี Read More …

สทป. ทำความร่วมมือด้านยานยนต์กับสถาบันยานยนต์

เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น.สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (สทป.) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี ให้การต้อนรับนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ และคณะ ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์สมัยใหม่ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ สถาบันยานยนต์ ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฏ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา หลักสูตรการสอน และด้านการค้นคว้าวิจัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่เกี่ยวข้องด้านระบบยานยนต์สมัยใหม่ และความร่วมมือในด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ระหว่างกันรวมถึงเป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย            ทั้งนี้ในพิธีลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายถาวร ชลัษเฐียร Read More …