การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 5/2565

ประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๕
วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *