การสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2566

      ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ท่านผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยคลิกที่ข้อความด้านล่าง

1.พระราชบัญญัติ/ข้อบังคับสถาบัน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   1.1 พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
   1.2 ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศูนย์และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2557

  2.คำสั่ง
   2.1 คำสั่งสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ที่ 007/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สังกัดสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

  3.ประกาศต่าง ๆ
   3.1 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

            3.2 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยเเละบริการวิชาการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหาให้กำรงตำเเหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยเเละบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *