การสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2566

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ท่านผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยคลิกที่ข้อความด้านล่าง 1.พระราชบัญญัติ/ข้อบังคับสถาบัน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง    1.1 พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน    1.2 ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศูนย์และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2557   2.คำสั่ง    2.1 คำสั่งสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ที่ 007/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สังกัดสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน   3.ประกาศต่าง ๆ    3.1 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ เรื่อง Read More …