การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2566

1.ข้อบังคับสถาบัน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1.1 พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2547 1.2 ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 2.คำสั่ง 2.1 คำสั่งสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ที่ 015/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 3.ประกาศต่าง ๆ /เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.1 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและกำหนดการในการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 3.2  แบบใบเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (แบบ คสวศ.01) – ดาวน์โหลดไฟล์ PDF – ดาวน์โหลดไฟล์ Word 3.3  แบบใบสมัคร ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน Read More …

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2566

1.ข้อบังคับสถาบัน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1.1 พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2547 1.2 ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 2.คำสั่ง 2.1 คำสั่งสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ที่ 014/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.ประกาศต่าง ๆ 3.1 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและกำหนดการในการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.2  แบบใบเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (แบบ คสวท.01) – ดาวน์โหลดไฟล์ PDF – ดาวน์โหลดไฟล์ Word 3.3  แบบใบสมัคร ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นผู็สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (แบบ คสวท.02) – Read More …

การสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2566

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ท่านผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยคลิกที่ข้อความด้านล่าง 1.พระราชบัญญัติ/ข้อบังคับสถาบัน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง    1.1 พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน    1.2 ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศูนย์และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2557   2.คำสั่ง    2.1 คำสั่งสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ที่ 007/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สังกัดสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน   3.ประกาศต่าง ๆ    3.1 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ เรื่อง Read More …