การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 3/2565

ประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมประดู่บาน ๑ ชั้น ๓

(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *