กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภา

พระราชบัญญัติ
ข้อบังคับ
ระเบียบ
คำสั่งสภา
ประกาศ
พระราชบัญญัติ

Title
คำสั่งที่ 010-2565 ยกเลิกคำสั่ง
 1 file(s)  24 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
คำสั่งที่ 09-2565 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
 1 file(s)  24 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
คำสั่งที่ 08-2565 แต่งตั้งเลขานุการสภา
 1 file(s)  24 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
คำสั่งที่ 07-2565 แต่งตั้งรองอธิการบดี
 1 file(s)  27 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
คำสั่งที่ 06-2565 ยกเลิกคำสั่งสภาสถาบันฯ ที่ 015/2562 และ คำสั่งที่ 11/2564
 1 file(s)  25 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
คำสั่งที่ 06-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ฯ
 1 file(s)  28 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
คำสั่งที่ ที่ 05-2565 แต่งตั้งผู้กำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมสภาฯ
 1 file(s)  25 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
คำสั่งที่ 03-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานวัตกรรมเทคโนโลยีฯ
 1 file(s)  24 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
คำสั่งที่ 01-2565 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภา
 1 file(s)  24 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
คำสั่งที่ 040-2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 1 file(s)  28 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
คำสั่งที่ 039-2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 1 file(s)  27 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
คำสั่งที่ 038-2565 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันฯ
 1 file(s)  28 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
คำสั่งที่ 037-2565 เรื่อง เเก้ไขคำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองวาระประชุมสภาฯ
 1 file(s)  32 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
คำสั่งที่ 035-2565 เรื่อง เเก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
 1 file(s)  29 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
คำสั่งที่ 034-2565 เรื่อง เเต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
 1 file(s)  30 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
คำสั่งที่ 033-2565 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 1 file(s)  30 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
คำสั่งที่ 032-2565 เรื่อง เเต่ตั้งสภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 1 file(s)  39 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
คำสั่งที่ 031-2565 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 1 file(s)  29 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
คำสั่งที่ 030-2565 เรื่อง เเต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน(เพิ่มเติม)
 1 file(s)  27 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
คำสั่งที่ 029-2565 เรื่อง เเก้ไขคำสังแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
 1 file(s)  32 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
คำสั่งที่ 028-2565 เรื่องเเก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 1 file(s)  30 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 22/06/2023 Download
ที่ 027-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 1 file(s)  28 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
คำสั่งที่ 026-2565 แต่งตั้งประธานกรรมการคณะกรรมการสหกิจศึกษา
 1 file(s)  27 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
คำสั่งที่ 025-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
 1 file(s)  32 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
คำสั่งที่ 024-2565 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขาและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
 1 file(s)  29 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
คำสั่งที่ 036/2565 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
 1 file(s)  119 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 21/11/2022 Download
คำสั่งที่ 23/2565 แต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
 1 file(s)  38 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 31/05/2022 Download
คำสั่งที่ 22/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
 1 file(s)  38 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 29/04/2022 Download
คำสั่งที่ 21/2565 แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
 1 file(s)  39 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 29/04/2022 Download
คำสั่งที่ 20/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานวัตกรรมเทคโนโลยี และการประหยัดพลังงานของอาคารศูนย์นวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (เพิ่มเติม)
 1 file(s)  34 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 29/04/2022 Download
คำสั่งที่ 19/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
 1 file(s)  33 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 29/04/2022 Download
คำสั่งที่ 18/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจ
 1 file(s)  34 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 29/04/2022 Download
คำสั่งที่ 17/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือคณะกรรมการสภาสถาบันซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา จำเลย หรือเป็นผู้ถูกฟ้องคดีในคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง
 1 file(s)  36 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
คำสั่งที่ 16/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (เพิ่มเติม)
 1 file(s)  118 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
คำสั่งที่ 15/2565 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 1 file(s)  31 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
คำสั่งที่ 14/2565 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
 1 file(s)  56 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
คำสั่งที่ 13/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ก.บ.ส.)
 1 file(s)  53 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
คำสั่งที่ 12/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย
 1 file(s)  36 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
คำสั่งที่ 11/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง แก้ไขระเบียบและข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 1 file(s)  42 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
คำสั่งที่ 10/2565 ยกเลิกคำสั่ง
 1 file(s)  39 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
คำสั่งที่ 03/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานวัตกรรมเทคโนโลยี และการประหยัดพลังงานของอาคารศูนย์นวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 1 file(s)  32 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 17/02/2022 Download

  ข้อบังคับ

  Title
  คำสั่งที่ 010-2565 ยกเลิกคำสั่ง
   1 file(s)  24 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
  คำสั่งที่ 09-2565 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
   1 file(s)  24 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
  คำสั่งที่ 08-2565 แต่งตั้งเลขานุการสภา
   1 file(s)  24 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
  คำสั่งที่ 07-2565 แต่งตั้งรองอธิการบดี
   1 file(s)  27 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
  คำสั่งที่ 06-2565 ยกเลิกคำสั่งสภาสถาบันฯ ที่ 015/2562 และ คำสั่งที่ 11/2564
   1 file(s)  25 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
  คำสั่งที่ 06-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ฯ
   1 file(s)  28 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
  คำสั่งที่ ที่ 05-2565 แต่งตั้งผู้กำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมสภาฯ
   1 file(s)  25 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
  คำสั่งที่ 03-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานวัตกรรมเทคโนโลยีฯ
   1 file(s)  24 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
  คำสั่งที่ 01-2565 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภา
   1 file(s)  24 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
  คำสั่งที่ 040-2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   1 file(s)  28 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
  คำสั่งที่ 039-2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
   1 file(s)  27 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
  คำสั่งที่ 038-2565 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันฯ
   1 file(s)  28 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
  คำสั่งที่ 037-2565 เรื่อง เเก้ไขคำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองวาระประชุมสภาฯ
   1 file(s)  32 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
  คำสั่งที่ 035-2565 เรื่อง เเก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
   1 file(s)  29 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
  คำสั่งที่ 034-2565 เรื่อง เเต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
   1 file(s)  30 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
  คำสั่งที่ 033-2565 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
   1 file(s)  30 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
  คำสั่งที่ 032-2565 เรื่อง เเต่ตั้งสภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
   1 file(s)  39 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
  คำสั่งที่ 031-2565 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
   1 file(s)  29 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
  คำสั่งที่ 030-2565 เรื่อง เเต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน(เพิ่มเติม)
   1 file(s)  27 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
  คำสั่งที่ 029-2565 เรื่อง เเก้ไขคำสังแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
   1 file(s)  32 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
  คำสั่งที่ 028-2565 เรื่องเเก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
   1 file(s)  30 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 22/06/2023 Download
  ที่ 027-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
   1 file(s)  28 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
  คำสั่งที่ 026-2565 แต่งตั้งประธานกรรมการคณะกรรมการสหกิจศึกษา
   1 file(s)  27 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
  คำสั่งที่ 025-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
   1 file(s)  32 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
  คำสั่งที่ 024-2565 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขาและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
   1 file(s)  29 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
  คำสั่งที่ 036/2565 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
   1 file(s)  119 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 21/11/2022 Download
  คำสั่งที่ 23/2565 แต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
   1 file(s)  38 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 31/05/2022 Download
  คำสั่งที่ 22/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
   1 file(s)  38 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 29/04/2022 Download
  คำสั่งที่ 21/2565 แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
   1 file(s)  39 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 29/04/2022 Download
  คำสั่งที่ 20/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานวัตกรรมเทคโนโลยี และการประหยัดพลังงานของอาคารศูนย์นวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (เพิ่มเติม)
   1 file(s)  34 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 29/04/2022 Download
  คำสั่งที่ 19/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
   1 file(s)  33 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 29/04/2022 Download
  คำสั่งที่ 18/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจ
   1 file(s)  34 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 29/04/2022 Download
  คำสั่งที่ 17/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือคณะกรรมการสภาสถาบันซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา จำเลย หรือเป็นผู้ถูกฟ้องคดีในคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง
   1 file(s)  36 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
  คำสั่งที่ 16/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (เพิ่มเติม)
   1 file(s)  118 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
  คำสั่งที่ 15/2565 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
   1 file(s)  31 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
  คำสั่งที่ 14/2565 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
   1 file(s)  56 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
  คำสั่งที่ 13/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ก.บ.ส.)
   1 file(s)  53 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
  คำสั่งที่ 12/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย
   1 file(s)  36 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
  คำสั่งที่ 11/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง แก้ไขระเบียบและข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
   1 file(s)  42 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
  คำสั่งที่ 10/2565 ยกเลิกคำสั่ง
   1 file(s)  39 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
  คำสั่งที่ 03/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานวัตกรรมเทคโนโลยี และการประหยัดพลังงานของอาคารศูนย์นวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
   1 file(s)  32 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 17/02/2022 Download

   ระเบียบ

   Title
   คำสั่งที่ 010-2565 ยกเลิกคำสั่ง
    1 file(s)  24 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
   คำสั่งที่ 09-2565 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
    1 file(s)  24 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
   คำสั่งที่ 08-2565 แต่งตั้งเลขานุการสภา
    1 file(s)  24 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
   คำสั่งที่ 07-2565 แต่งตั้งรองอธิการบดี
    1 file(s)  27 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
   คำสั่งที่ 06-2565 ยกเลิกคำสั่งสภาสถาบันฯ ที่ 015/2562 และ คำสั่งที่ 11/2564
    1 file(s)  25 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
   คำสั่งที่ 06-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ฯ
    1 file(s)  28 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
   คำสั่งที่ ที่ 05-2565 แต่งตั้งผู้กำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมสภาฯ
    1 file(s)  25 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
   คำสั่งที่ 03-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานวัตกรรมเทคโนโลยีฯ
    1 file(s)  24 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
   คำสั่งที่ 01-2565 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภา
    1 file(s)  24 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
   คำสั่งที่ 040-2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    1 file(s)  28 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
   คำสั่งที่ 039-2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
    1 file(s)  27 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
   คำสั่งที่ 038-2565 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันฯ
    1 file(s)  28 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
   คำสั่งที่ 037-2565 เรื่อง เเก้ไขคำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองวาระประชุมสภาฯ
    1 file(s)  32 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
   คำสั่งที่ 035-2565 เรื่อง เเก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
    1 file(s)  29 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
   คำสั่งที่ 034-2565 เรื่อง เเต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
    1 file(s)  30 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
   คำสั่งที่ 033-2565 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
    1 file(s)  30 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
   คำสั่งที่ 032-2565 เรื่อง เเต่ตั้งสภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
    1 file(s)  39 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
   คำสั่งที่ 031-2565 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
    1 file(s)  29 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
   คำสั่งที่ 030-2565 เรื่อง เเต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน(เพิ่มเติม)
    1 file(s)  27 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
   คำสั่งที่ 029-2565 เรื่อง เเก้ไขคำสังแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
    1 file(s)  32 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
   คำสั่งที่ 028-2565 เรื่องเเก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
    1 file(s)  30 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 22/06/2023 Download
   ที่ 027-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
    1 file(s)  28 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
   คำสั่งที่ 026-2565 แต่งตั้งประธานกรรมการคณะกรรมการสหกิจศึกษา
    1 file(s)  27 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
   คำสั่งที่ 025-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
    1 file(s)  32 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
   คำสั่งที่ 024-2565 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขาและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
    1 file(s)  29 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
   คำสั่งที่ 036/2565 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
    1 file(s)  119 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 21/11/2022 Download
   คำสั่งที่ 23/2565 แต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
    1 file(s)  38 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 31/05/2022 Download
   คำสั่งที่ 22/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
    1 file(s)  38 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 29/04/2022 Download
   คำสั่งที่ 21/2565 แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
    1 file(s)  39 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 29/04/2022 Download
   คำสั่งที่ 20/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานวัตกรรมเทคโนโลยี และการประหยัดพลังงานของอาคารศูนย์นวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (เพิ่มเติม)
    1 file(s)  34 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 29/04/2022 Download
   คำสั่งที่ 19/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
    1 file(s)  33 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 29/04/2022 Download
   คำสั่งที่ 18/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจ
    1 file(s)  34 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 29/04/2022 Download
   คำสั่งที่ 17/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือคณะกรรมการสภาสถาบันซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา จำเลย หรือเป็นผู้ถูกฟ้องคดีในคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง
    1 file(s)  36 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
   คำสั่งที่ 16/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (เพิ่มเติม)
    1 file(s)  118 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
   คำสั่งที่ 15/2565 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
    1 file(s)  31 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
   คำสั่งที่ 14/2565 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
    1 file(s)  56 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
   คำสั่งที่ 13/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ก.บ.ส.)
    1 file(s)  53 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
   คำสั่งที่ 12/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย
    1 file(s)  36 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
   คำสั่งที่ 11/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง แก้ไขระเบียบและข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
    1 file(s)  42 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
   คำสั่งที่ 10/2565 ยกเลิกคำสั่ง
    1 file(s)  39 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
   คำสั่งที่ 03/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานวัตกรรมเทคโนโลยี และการประหยัดพลังงานของอาคารศูนย์นวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
    1 file(s)  32 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 17/02/2022 Download

    คำสั่งสภา

    Title
    คำสั่งที่ 010-2565 ยกเลิกคำสั่ง
     1 file(s)  24 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
    คำสั่งที่ 09-2565 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
     1 file(s)  24 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
    คำสั่งที่ 08-2565 แต่งตั้งเลขานุการสภา
     1 file(s)  24 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
    คำสั่งที่ 07-2565 แต่งตั้งรองอธิการบดี
     1 file(s)  27 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
    คำสั่งที่ 06-2565 ยกเลิกคำสั่งสภาสถาบันฯ ที่ 015/2562 และ คำสั่งที่ 11/2564
     1 file(s)  25 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
    คำสั่งที่ 06-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ฯ
     1 file(s)  28 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
    คำสั่งที่ ที่ 05-2565 แต่งตั้งผู้กำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมสภาฯ
     1 file(s)  25 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
    คำสั่งที่ 03-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานวัตกรรมเทคโนโลยีฯ
     1 file(s)  24 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
    คำสั่งที่ 01-2565 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภา
     1 file(s)  24 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
    คำสั่งที่ 040-2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     1 file(s)  28 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
    คำสั่งที่ 039-2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
     1 file(s)  27 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
    คำสั่งที่ 038-2565 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันฯ
     1 file(s)  28 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
    คำสั่งที่ 037-2565 เรื่อง เเก้ไขคำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองวาระประชุมสภาฯ
     1 file(s)  32 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
    คำสั่งที่ 035-2565 เรื่อง เเก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
     1 file(s)  29 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
    คำสั่งที่ 034-2565 เรื่อง เเต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
     1 file(s)  30 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
    คำสั่งที่ 033-2565 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  30 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
    คำสั่งที่ 032-2565 เรื่อง เเต่ตั้งสภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  39 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
    คำสั่งที่ 031-2565 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
     1 file(s)  29 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
    คำสั่งที่ 030-2565 เรื่อง เเต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน(เพิ่มเติม)
     1 file(s)  27 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
    คำสั่งที่ 029-2565 เรื่อง เเก้ไขคำสังแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
     1 file(s)  32 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
    คำสั่งที่ 028-2565 เรื่องเเก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  30 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 22/06/2023 Download
    ที่ 027-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  28 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
    คำสั่งที่ 026-2565 แต่งตั้งประธานกรรมการคณะกรรมการสหกิจศึกษา
     1 file(s)  27 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
    คำสั่งที่ 025-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
     1 file(s)  32 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
    คำสั่งที่ 024-2565 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขาและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
     1 file(s)  29 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
    คำสั่งที่ 036/2565 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
     1 file(s)  119 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 21/11/2022 Download
    คำสั่งที่ 23/2565 แต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
     1 file(s)  38 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 31/05/2022 Download
    คำสั่งที่ 22/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
     1 file(s)  38 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 29/04/2022 Download
    คำสั่งที่ 21/2565 แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
     1 file(s)  39 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 29/04/2022 Download
    คำสั่งที่ 20/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานวัตกรรมเทคโนโลยี และการประหยัดพลังงานของอาคารศูนย์นวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (เพิ่มเติม)
     1 file(s)  34 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 29/04/2022 Download
    คำสั่งที่ 19/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
     1 file(s)  33 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 29/04/2022 Download
    คำสั่งที่ 18/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจ
     1 file(s)  34 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 29/04/2022 Download
    คำสั่งที่ 17/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือคณะกรรมการสภาสถาบันซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา จำเลย หรือเป็นผู้ถูกฟ้องคดีในคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง
     1 file(s)  36 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
    คำสั่งที่ 16/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (เพิ่มเติม)
     1 file(s)  118 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
    คำสั่งที่ 15/2565 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  31 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
    คำสั่งที่ 14/2565 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
     1 file(s)  56 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
    คำสั่งที่ 13/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ก.บ.ส.)
     1 file(s)  53 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
    คำสั่งที่ 12/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย
     1 file(s)  36 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
    คำสั่งที่ 11/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง แก้ไขระเบียบและข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  42 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
    คำสั่งที่ 10/2565 ยกเลิกคำสั่ง
     1 file(s)  39 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
    คำสั่งที่ 03/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานวัตกรรมเทคโนโลยี และการประหยัดพลังงานของอาคารศูนย์นวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  32 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 17/02/2022 Download

     ประกาศ

     Title
     คำสั่งที่ 010-2565 ยกเลิกคำสั่ง
      1 file(s)  24 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
     คำสั่งที่ 09-2565 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
      1 file(s)  24 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
     คำสั่งที่ 08-2565 แต่งตั้งเลขานุการสภา
      1 file(s)  24 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
     คำสั่งที่ 07-2565 แต่งตั้งรองอธิการบดี
      1 file(s)  27 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
     คำสั่งที่ 06-2565 ยกเลิกคำสั่งสภาสถาบันฯ ที่ 015/2562 และ คำสั่งที่ 11/2564
      1 file(s)  25 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
     คำสั่งที่ 06-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ฯ
      1 file(s)  28 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
     คำสั่งที่ ที่ 05-2565 แต่งตั้งผู้กำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมสภาฯ
      1 file(s)  25 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
     คำสั่งที่ 03-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานวัตกรรมเทคโนโลยีฯ
      1 file(s)  24 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
     คำสั่งที่ 01-2565 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภา
      1 file(s)  24 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 10/06/2024 Download
     คำสั่งที่ 040-2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      1 file(s)  28 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
     คำสั่งที่ 039-2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
      1 file(s)  27 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
     คำสั่งที่ 038-2565 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันฯ
      1 file(s)  28 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
     คำสั่งที่ 037-2565 เรื่อง เเก้ไขคำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองวาระประชุมสภาฯ
      1 file(s)  32 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
     คำสั่งที่ 035-2565 เรื่อง เเก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
      1 file(s)  29 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
     คำสั่งที่ 034-2565 เรื่อง เเต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
      1 file(s)  30 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
     คำสั่งที่ 033-2565 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
      1 file(s)  30 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
     คำสั่งที่ 032-2565 เรื่อง เเต่ตั้งสภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
      1 file(s)  39 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
     คำสั่งที่ 031-2565 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
      1 file(s)  29 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
     คำสั่งที่ 030-2565 เรื่อง เเต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน(เพิ่มเติม)
      1 file(s)  27 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
     คำสั่งที่ 029-2565 เรื่อง เเก้ไขคำสังแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
      1 file(s)  32 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
     คำสั่งที่ 028-2565 เรื่องเเก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
      1 file(s)  30 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 22/06/2023 Download
     ที่ 027-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
      1 file(s)  28 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
     คำสั่งที่ 026-2565 แต่งตั้งประธานกรรมการคณะกรรมการสหกิจศึกษา
      1 file(s)  27 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
     คำสั่งที่ 025-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
      1 file(s)  32 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
     คำสั่งที่ 024-2565 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขาและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
      1 file(s)  29 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 27/02/2023 Download
     คำสั่งที่ 036/2565 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
      1 file(s)  119 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 21/11/2022 Download
     คำสั่งที่ 23/2565 แต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
      1 file(s)  38 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 31/05/2022 Download
     คำสั่งที่ 22/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
      1 file(s)  38 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 29/04/2022 Download
     คำสั่งที่ 21/2565 แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
      1 file(s)  39 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 29/04/2022 Download
     คำสั่งที่ 20/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานวัตกรรมเทคโนโลยี และการประหยัดพลังงานของอาคารศูนย์นวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (เพิ่มเติม)
      1 file(s)  34 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 29/04/2022 Download
     คำสั่งที่ 19/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
      1 file(s)  33 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 29/04/2022 Download
     คำสั่งที่ 18/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจ
      1 file(s)  34 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 29/04/2022 Download
     คำสั่งที่ 17/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือคณะกรรมการสภาสถาบันซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา จำเลย หรือเป็นผู้ถูกฟ้องคดีในคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง
      1 file(s)  36 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
     คำสั่งที่ 16/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (เพิ่มเติม)
      1 file(s)  118 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
     คำสั่งที่ 15/2565 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
      1 file(s)  31 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
     คำสั่งที่ 14/2565 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
      1 file(s)  56 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
     คำสั่งที่ 13/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ก.บ.ส.)
      1 file(s)  53 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
     คำสั่งที่ 12/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย
      1 file(s)  36 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
     คำสั่งที่ 11/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง แก้ไขระเบียบและข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
      1 file(s)  42 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
     คำสั่งที่ 10/2565 ยกเลิกคำสั่ง
      1 file(s)  39 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 25/03/2022 Download
     คำสั่งที่ 03/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานวัตกรรมเทคโนโลยี และการประหยัดพลังงานของอาคารศูนย์นวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
      1 file(s)  32 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2565 17/02/2022 Download