กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภา

พระราชบัญญัติ
ข้อบังคับ
ระเบียบ
คำสั่งสภา
ประกาศ
พระราชบัญญัติ

Title
ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุแก่นักศึกษา พ.ศ. 2566
 1 file(s)  3 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2566 31/05/2023 Download
ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อยกร่างหลักสูตรและวิพากษ์ร่างหลักสูตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
 1 file(s)  2 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2566 31/05/2023 Download
ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
 1 file(s)  3 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2566 31/05/2023 Download
ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
 1 file(s)  8 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2566 31/05/2023 Download
ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
 1 file(s)  3 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2566 31/05/2023 Download
ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนวิจัยสถาบันฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
 1 file(s)  1 download
ระเบียบ 28/02/2023 Download
ระเบียบ ว่าด้วย หลัเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ (ฉบับ2) พ.ศ. 2565
 1 file(s)  2 downloads
ระเบียบ 28/02/2023 Download
ระเบียบ ว่าด้วย สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อการดำรงชีพ พ.ศ. 2565
 1 file(s)  1 download
ระเบียบ 28/02/2023 Download
ระเบียบ ว่าด้วย การยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดี (ฉบับ3) พ.ศ.2565
 1 file(s)  2 downloads
ระเบียบ 28/02/2023 Download
ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อยกร่างหลักสูตรและวิพากษ์ร่างหลักสูตร พ.ศ. 2565
 1 file(s)  4 downloads
ระเบียบ 28/02/2023 Download
ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2565
 1 file(s)  5 downloads
ระเบียบ 28/02/2023 Download
ระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนและค่าสอนพิเศษ 2565
 1 file(s)  14 downloads
ระเบียบ 27/02/2023 Download
ระเบียบ ว่าด้วย หลัเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ (ฉบับ2) พ.ศ.2565
 1 file(s)  3 downloads
ระเบียบ 28/02/2023 Download
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารจากเงินรายได้สถาบัน พ.ศ. 2565
 1 file(s)  5 downloads
ระเบียบ 27/02/2023 Download
ระเบียบ ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และคณะกรรมการการสอบการค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
 1 file(s)  3 downloads
ระเบียบ 27/02/2023 Download
ระเบียบ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ปี 2565
 1 file(s)  1 download
ระเบียบ 27/02/2023 Download
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
 1 file(s)  36 downloads
ระเบียบ 07/06/2022 Download
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565
 1 file(s)  92 downloads
ระเบียบ 07/06/2022 Download
การกำหนดบัญชีเงินเดือนของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2564
 1 file(s)  48 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2564 26/11/2021 Download
สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจากผลกระทบต่อการดำรงชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบที่สอง) พ.ศ.2564
 1 file(s)  26 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2564 05/10/2021 Download
หลักเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ.2564
 1 file(s)  183 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2564 05/10/2021 Download
สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จากผลกระทบต่อการดำรงชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564
 1 file(s)  15 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2564 25/06/2021 Download
การกำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564
 1 file(s)  90 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2564 11/03/2021 Download
การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
 1 file(s)  61 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2563 11/03/2021 Download
การใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2563
 1 file(s)  60 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2563 25/06/2020 Download
ยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่บุคลากรสายวิชาการที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2563
 1 file(s)  19 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2563 26/02/2020 Download
การจ่ายเงินตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
 1 file(s)  45 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2562 08/11/2019 Download
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
 1 file(s)  50 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2562 15/08/2019 Download
การจ่ายเงินตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2561
 1 file(s)  108 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน(ฉบับที่2) พ.ศ.2561
 1 file(s)  181 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2561
 1 file(s)  136 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การเก็บเงินค่าธรรมเนียม ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
 1 file(s)  64 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี(ฉบับที่2) พ.ศ.2560
 1 file(s)  216 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับผู้มีผลการเรียนดี(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 1 file(s)  56 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2559
 1 file(s)  138 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การให้ค่าตอบแทนบทความวิชาการและบทความวิจัย พ.ศ.2558
 1 file(s)  101 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การสนับสนุนการนำเสนอบทความในที่ประชุมวิชาการ พ.ศ.2558
 1 file(s)  67 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การกำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
 1 file(s)  44 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการบริหารงานของผู้บริหาร พ.ศ.2558
 1 file(s)  96 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การถอนคืนเงินค่าประกันทรัพยสินเสียหาย(ฉบับที่2) พ.ศ. 2558
 1 file(s)  35 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจ่ายเงินค่าตอบแทนคกก.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2558
 1 file(s)  47 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจ่ายค่าตอบแทนคกก.ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2557
 1 file(s)  38 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนของสถาบันฯ พ.ศ.2557
 1 file(s)  80 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคกก.ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(ฉบับที่2) พ.ศ.2557
 1 file(s)  27 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่บุคลากรสายวิชาการที่มีค.สามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ พ.ศ.2557
 1 file(s)  48 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557
 1 file(s)  242 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ พ.ศ. 2557
 1 file(s)  47 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจัดสวัสดิการของพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2557
 1 file(s)  80 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556
 1 file(s)  65 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556
 1 file(s)  34 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนป.ตรีและบัณฑิต พ.ศ.2556
 1 file(s)  27 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การสนับสนุนการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ(ฉบับที่2) พ.ศ.2556
 1 file(s)  27 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2556
 1 file(s)  32 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
หลักเกณฑ์และวิธิการให้ข้าราชการและพนักงานสถาบันไปสอนพิเศษฯ พ.ศ.2556
 1 file(s)  27 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
หก.วธ.การให้ขรกและพนักงานสถาบันไปสอนพิเศษในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน พ.ศ.2556
 1 file(s)  23 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556
 1 file(s)  41 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ.2556
 1 file(s)  42 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การใช้บริการห้องสมุด พ.ศ.2556
 1 file(s)  19 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
เบี้ยประชุมกรรมการ(ฉบับที่2) พ.ศ. 2555
 1 file(s)  22 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2555
 1 file(s)  29 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2555
 1 file(s)  52 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การเข้าพักอาศัยในบ้านพักสวัสดิการของสถาบันฯ พ.ศ.2555
 1 file(s)  38 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2555
 1 file(s)  35 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
กองทุนส่งเสริมการศึกษาสถาบันฯ พ.ศ.2555
 1 file(s)  31 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
กองทุนวิจัยสถาบันฯ พ.ศ.2555
 1 file(s)  45 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การใช้เช่าพื้นที่ของสถาบันฯ พ.ศ.2554
 1 file(s)  24 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.2554
 1 file(s)  27 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การให้ค่าตอบแทนบทความวิชาการและบทความวิจัย พ.ศ.2554
 1 file(s)  24 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจ่ายเงินตท.การปฏิบัติงานนอกเวลาทำการและเงินบล.นศ.ปฏิบัติงาน พ.ศ.2554
 1 file(s)  24 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
อัตราเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ พ.ศ.2554
 1 file(s)  18 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจัดทำวารสารวิชาการของสถาบัน พ.ศ.2554
 1 file(s)  55 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การศึกษาและการจ่ายเงินค่าสอนภาคฤดูร้อน พ.ศ.2554
 1 file(s)  21 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554
 1 file(s)  51 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554
 1 file(s)  23 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การส่งเสริมการผลิตตำราและหนังสือทางวิชาการประกอบการสอน พ.ศ.2554
 1 file(s)  27 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การถอนคืนเงินค่าลงทะเบียน พ.ศ.2554
 1 file(s)  22 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การถอนคืนเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย พ.ศ. 2554
 1 file(s)  28 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าเลี้ยงรับรอง พ.ศ.2554
 1 file(s)  27 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดี พ.ศ.2554
 1 file(s)  39 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
หก.วธ.การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกร-สถาบันฯ พ.ศ.2553
 1 file(s)  30 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การปรับสถานภาพลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2553
 1 file(s)  30 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การให้ค่าตอบแทนการจัดทำบทความวิชาการและบทความวิจัย พ.ศ.2553
 1 file(s)  21 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การรับจ้างทำงานวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ.2553
 1 file(s)  45 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจ่ายเงินคตท.การปง.เพิ่มประจำปีสำหรับลจ.ที่ปง.มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี พ.ศ.2553
 1 file(s)  27 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
เครื่องแบบพนักงานสถาบันฯ พ.ศ. 2553
 1 file(s)  35 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
วันเวลาทำงาน หก.การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2553
 1 file(s)  41 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2553
 1 file(s)  37 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
สวัสดิการของพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2553
 1 file(s)  30 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
กองทุนพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2553
 1 file(s)  35 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2552
 1 file(s)  18 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553
 1 file(s)  30 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551
 1 file(s)  29 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การศึกษารายวิชาเพิ่มเติมสำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ.2549
 1 file(s)  44 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2549
 1 file(s)  22 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การรับจ่ายเงินในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2549
 1 file(s)  27 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
กองทุนวิจัยสถาบันฯ พ.ศ.2549
 1 file(s)  34 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อนรายวิชาฝึกงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2548
 1 file(s)  18 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การกำหนดหน่วยชั่วโมงการสอนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
 1 file(s)  27 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การเก็บเงินค่าบริการและค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี โครงการเปิดสอนวศ. สำหรับคอบ.หรือเทียบเท่า พ.ศ.2548
 1 file(s)  25 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download
การจ่ายค่าสอนค่าบริหารและค่าบริการโครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวฯ ป.ตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2548
 1 file(s)  24 downloads
ระเบียบ 12/06/2019 Download

  ข้อบังคับ

  Title
  ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุแก่นักศึกษา พ.ศ. 2566
   1 file(s)  3 downloads
  ระเบียบ, ระเบียบ 2566 31/05/2023 Download
  ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อยกร่างหลักสูตรและวิพากษ์ร่างหลักสูตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
   1 file(s)  2 downloads
  ระเบียบ, ระเบียบ 2566 31/05/2023 Download
  ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
   1 file(s)  3 downloads
  ระเบียบ, ระเบียบ 2566 31/05/2023 Download
  ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
   1 file(s)  8 downloads
  ระเบียบ, ระเบียบ 2566 31/05/2023 Download
  ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
   1 file(s)  3 downloads
  ระเบียบ, ระเบียบ 2566 31/05/2023 Download
  ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนวิจัยสถาบันฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
   1 file(s)  1 download
  ระเบียบ 28/02/2023 Download
  ระเบียบ ว่าด้วย หลัเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ (ฉบับ2) พ.ศ. 2565
   1 file(s)  2 downloads
  ระเบียบ 28/02/2023 Download
  ระเบียบ ว่าด้วย สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อการดำรงชีพ พ.ศ. 2565
   1 file(s)  1 download
  ระเบียบ 28/02/2023 Download
  ระเบียบ ว่าด้วย การยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดี (ฉบับ3) พ.ศ.2565
   1 file(s)  2 downloads
  ระเบียบ 28/02/2023 Download
  ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อยกร่างหลักสูตรและวิพากษ์ร่างหลักสูตร พ.ศ. 2565
   1 file(s)  4 downloads
  ระเบียบ 28/02/2023 Download
  ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2565
   1 file(s)  5 downloads
  ระเบียบ 28/02/2023 Download
  ระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนและค่าสอนพิเศษ 2565
   1 file(s)  14 downloads
  ระเบียบ 27/02/2023 Download
  ระเบียบ ว่าด้วย หลัเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ (ฉบับ2) พ.ศ.2565
   1 file(s)  3 downloads
  ระเบียบ 28/02/2023 Download
  ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารจากเงินรายได้สถาบัน พ.ศ. 2565
   1 file(s)  5 downloads
  ระเบียบ 27/02/2023 Download
  ระเบียบ ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และคณะกรรมการการสอบการค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
   1 file(s)  3 downloads
  ระเบียบ 27/02/2023 Download
  ระเบียบ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ปี 2565
   1 file(s)  1 download
  ระเบียบ 27/02/2023 Download
  การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
   1 file(s)  36 downloads
  ระเบียบ 07/06/2022 Download
  การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565
   1 file(s)  92 downloads
  ระเบียบ 07/06/2022 Download
  การกำหนดบัญชีเงินเดือนของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2564
   1 file(s)  48 downloads
  ระเบียบ, ระเบียบ 2564 26/11/2021 Download
  สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจากผลกระทบต่อการดำรงชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบที่สอง) พ.ศ.2564
   1 file(s)  26 downloads
  ระเบียบ, ระเบียบ 2564 05/10/2021 Download
  หลักเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ.2564
   1 file(s)  183 downloads
  ระเบียบ, ระเบียบ 2564 05/10/2021 Download
  สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จากผลกระทบต่อการดำรงชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564
   1 file(s)  15 downloads
  ระเบียบ, ระเบียบ 2564 25/06/2021 Download
  การกำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564
   1 file(s)  90 downloads
  ระเบียบ, ระเบียบ 2564 11/03/2021 Download
  การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   1 file(s)  61 downloads
  ระเบียบ, ระเบียบ 2563 11/03/2021 Download
  การใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2563
   1 file(s)  60 downloads
  ระเบียบ, ระเบียบ 2563 25/06/2020 Download
  ยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่บุคลากรสายวิชาการที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2563
   1 file(s)  19 downloads
  ระเบียบ, ระเบียบ 2563 26/02/2020 Download
  การจ่ายเงินตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
   1 file(s)  45 downloads
  ระเบียบ, ระเบียบ 2562 08/11/2019 Download
  การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
   1 file(s)  50 downloads
  ระเบียบ, ระเบียบ 2562 15/08/2019 Download
  การจ่ายเงินตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2561
   1 file(s)  108 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน(ฉบับที่2) พ.ศ.2561
   1 file(s)  181 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2561
   1 file(s)  136 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การเก็บเงินค่าธรรมเนียม ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
   1 file(s)  64 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี(ฉบับที่2) พ.ศ.2560
   1 file(s)  216 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับผู้มีผลการเรียนดี(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
   1 file(s)  56 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2559
   1 file(s)  138 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การให้ค่าตอบแทนบทความวิชาการและบทความวิจัย พ.ศ.2558
   1 file(s)  101 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การสนับสนุนการนำเสนอบทความในที่ประชุมวิชาการ พ.ศ.2558
   1 file(s)  67 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การกำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
   1 file(s)  44 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการบริหารงานของผู้บริหาร พ.ศ.2558
   1 file(s)  96 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การถอนคืนเงินค่าประกันทรัพยสินเสียหาย(ฉบับที่2) พ.ศ. 2558
   1 file(s)  35 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การจ่ายเงินค่าตอบแทนคกก.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2558
   1 file(s)  47 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การจ่ายค่าตอบแทนคกก.ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2557
   1 file(s)  38 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนของสถาบันฯ พ.ศ.2557
   1 file(s)  80 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคกก.ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(ฉบับที่2) พ.ศ.2557
   1 file(s)  27 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่บุคลากรสายวิชาการที่มีค.สามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ พ.ศ.2557
   1 file(s)  48 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557
   1 file(s)  242 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ พ.ศ. 2557
   1 file(s)  47 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การจัดสวัสดิการของพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2557
   1 file(s)  80 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556
   1 file(s)  65 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556
   1 file(s)  34 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนป.ตรีและบัณฑิต พ.ศ.2556
   1 file(s)  27 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การสนับสนุนการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ(ฉบับที่2) พ.ศ.2556
   1 file(s)  27 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การเก็บเงินค่าธรรมเนียมระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2556
   1 file(s)  32 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  หลักเกณฑ์และวิธิการให้ข้าราชการและพนักงานสถาบันไปสอนพิเศษฯ พ.ศ.2556
   1 file(s)  27 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  หก.วธ.การให้ขรกและพนักงานสถาบันไปสอนพิเศษในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน พ.ศ.2556
   1 file(s)  23 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การเก็บเงินค่าธรรมเนียมระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556
   1 file(s)  41 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ.2556
   1 file(s)  42 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การใช้บริการห้องสมุด พ.ศ.2556
   1 file(s)  19 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  เบี้ยประชุมกรรมการ(ฉบับที่2) พ.ศ. 2555
   1 file(s)  22 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2555
   1 file(s)  29 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2555
   1 file(s)  52 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การเข้าพักอาศัยในบ้านพักสวัสดิการของสถาบันฯ พ.ศ.2555
   1 file(s)  38 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2555
   1 file(s)  35 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  กองทุนส่งเสริมการศึกษาสถาบันฯ พ.ศ.2555
   1 file(s)  31 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  กองทุนวิจัยสถาบันฯ พ.ศ.2555
   1 file(s)  45 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การใช้เช่าพื้นที่ของสถาบันฯ พ.ศ.2554
   1 file(s)  24 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.2554
   1 file(s)  27 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การให้ค่าตอบแทนบทความวิชาการและบทความวิจัย พ.ศ.2554
   1 file(s)  24 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การจ่ายเงินตท.การปฏิบัติงานนอกเวลาทำการและเงินบล.นศ.ปฏิบัติงาน พ.ศ.2554
   1 file(s)  24 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  อัตราเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ พ.ศ.2554
   1 file(s)  18 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การจัดทำวารสารวิชาการของสถาบัน พ.ศ.2554
   1 file(s)  55 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การศึกษาและการจ่ายเงินค่าสอนภาคฤดูร้อน พ.ศ.2554
   1 file(s)  21 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554
   1 file(s)  51 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554
   1 file(s)  23 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การส่งเสริมการผลิตตำราและหนังสือทางวิชาการประกอบการสอน พ.ศ.2554
   1 file(s)  27 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การถอนคืนเงินค่าลงทะเบียน พ.ศ.2554
   1 file(s)  22 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การถอนคืนเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย พ.ศ. 2554
   1 file(s)  28 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าเลี้ยงรับรอง พ.ศ.2554
   1 file(s)  27 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดี พ.ศ.2554
   1 file(s)  39 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  หก.วธ.การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกร-สถาบันฯ พ.ศ.2553
   1 file(s)  30 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การปรับสถานภาพลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2553
   1 file(s)  30 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การให้ค่าตอบแทนการจัดทำบทความวิชาการและบทความวิจัย พ.ศ.2553
   1 file(s)  21 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การรับจ้างทำงานวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ.2553
   1 file(s)  45 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การจ่ายเงินคตท.การปง.เพิ่มประจำปีสำหรับลจ.ที่ปง.มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี พ.ศ.2553
   1 file(s)  27 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  เครื่องแบบพนักงานสถาบันฯ พ.ศ. 2553
   1 file(s)  35 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  วันเวลาทำงาน หก.การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2553
   1 file(s)  41 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2553
   1 file(s)  37 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  สวัสดิการของพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2553
   1 file(s)  30 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  กองทุนพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2553
   1 file(s)  35 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2552
   1 file(s)  18 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553
   1 file(s)  30 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551
   1 file(s)  29 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การศึกษารายวิชาเพิ่มเติมสำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ.2549
   1 file(s)  44 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2549
   1 file(s)  22 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การรับจ่ายเงินในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2549
   1 file(s)  27 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  กองทุนวิจัยสถาบันฯ พ.ศ.2549
   1 file(s)  34 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อนรายวิชาฝึกงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2548
   1 file(s)  18 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การกำหนดหน่วยชั่วโมงการสอนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
   1 file(s)  27 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การเก็บเงินค่าบริการและค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี โครงการเปิดสอนวศ. สำหรับคอบ.หรือเทียบเท่า พ.ศ.2548
   1 file(s)  25 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download
  การจ่ายค่าสอนค่าบริหารและค่าบริการโครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวฯ ป.ตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2548
   1 file(s)  24 downloads
  ระเบียบ 12/06/2019 Download

   ระเบียบ

   Title
   ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุแก่นักศึกษา พ.ศ. 2566
    1 file(s)  3 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2566 31/05/2023 Download
   ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อยกร่างหลักสูตรและวิพากษ์ร่างหลักสูตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
    1 file(s)  2 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2566 31/05/2023 Download
   ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
    1 file(s)  3 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2566 31/05/2023 Download
   ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
    1 file(s)  8 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2566 31/05/2023 Download
   ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
    1 file(s)  3 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2566 31/05/2023 Download
   ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนวิจัยสถาบันฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
    1 file(s)  1 download
   ระเบียบ 28/02/2023 Download
   ระเบียบ ว่าด้วย หลัเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ (ฉบับ2) พ.ศ. 2565
    1 file(s)  2 downloads
   ระเบียบ 28/02/2023 Download
   ระเบียบ ว่าด้วย สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อการดำรงชีพ พ.ศ. 2565
    1 file(s)  1 download
   ระเบียบ 28/02/2023 Download
   ระเบียบ ว่าด้วย การยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดี (ฉบับ3) พ.ศ.2565
    1 file(s)  2 downloads
   ระเบียบ 28/02/2023 Download
   ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อยกร่างหลักสูตรและวิพากษ์ร่างหลักสูตร พ.ศ. 2565
    1 file(s)  4 downloads
   ระเบียบ 28/02/2023 Download
   ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2565
    1 file(s)  5 downloads
   ระเบียบ 28/02/2023 Download
   ระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนและค่าสอนพิเศษ 2565
    1 file(s)  14 downloads
   ระเบียบ 27/02/2023 Download
   ระเบียบ ว่าด้วย หลัเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ (ฉบับ2) พ.ศ.2565
    1 file(s)  3 downloads
   ระเบียบ 28/02/2023 Download
   ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารจากเงินรายได้สถาบัน พ.ศ. 2565
    1 file(s)  5 downloads
   ระเบียบ 27/02/2023 Download
   ระเบียบ ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และคณะกรรมการการสอบการค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
    1 file(s)  3 downloads
   ระเบียบ 27/02/2023 Download
   ระเบียบ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ปี 2565
    1 file(s)  1 download
   ระเบียบ 27/02/2023 Download
   การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
    1 file(s)  36 downloads
   ระเบียบ 07/06/2022 Download
   การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565
    1 file(s)  92 downloads
   ระเบียบ 07/06/2022 Download
   การกำหนดบัญชีเงินเดือนของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2564
    1 file(s)  48 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2564 26/11/2021 Download
   สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจากผลกระทบต่อการดำรงชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบที่สอง) พ.ศ.2564
    1 file(s)  26 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2564 05/10/2021 Download
   หลักเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ.2564
    1 file(s)  183 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2564 05/10/2021 Download
   สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จากผลกระทบต่อการดำรงชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564
    1 file(s)  15 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2564 25/06/2021 Download
   การกำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564
    1 file(s)  90 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2564 11/03/2021 Download
   การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
    1 file(s)  61 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2563 11/03/2021 Download
   การใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2563
    1 file(s)  60 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2563 25/06/2020 Download
   ยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่บุคลากรสายวิชาการที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2563
    1 file(s)  19 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2563 26/02/2020 Download
   การจ่ายเงินตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
    1 file(s)  45 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2562 08/11/2019 Download
   การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
    1 file(s)  50 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2562 15/08/2019 Download
   การจ่ายเงินตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2561
    1 file(s)  108 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน(ฉบับที่2) พ.ศ.2561
    1 file(s)  181 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2561
    1 file(s)  136 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การเก็บเงินค่าธรรมเนียม ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
    1 file(s)  64 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี(ฉบับที่2) พ.ศ.2560
    1 file(s)  216 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับผู้มีผลการเรียนดี(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
    1 file(s)  56 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2559
    1 file(s)  138 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การให้ค่าตอบแทนบทความวิชาการและบทความวิจัย พ.ศ.2558
    1 file(s)  101 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การสนับสนุนการนำเสนอบทความในที่ประชุมวิชาการ พ.ศ.2558
    1 file(s)  67 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การกำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
    1 file(s)  44 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการบริหารงานของผู้บริหาร พ.ศ.2558
    1 file(s)  96 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การถอนคืนเงินค่าประกันทรัพยสินเสียหาย(ฉบับที่2) พ.ศ. 2558
    1 file(s)  35 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การจ่ายเงินค่าตอบแทนคกก.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2558
    1 file(s)  47 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การจ่ายค่าตอบแทนคกก.ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2557
    1 file(s)  38 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนของสถาบันฯ พ.ศ.2557
    1 file(s)  80 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคกก.ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(ฉบับที่2) พ.ศ.2557
    1 file(s)  27 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่บุคลากรสายวิชาการที่มีค.สามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ พ.ศ.2557
    1 file(s)  48 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557
    1 file(s)  242 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ พ.ศ. 2557
    1 file(s)  47 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การจัดสวัสดิการของพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2557
    1 file(s)  80 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556
    1 file(s)  65 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556
    1 file(s)  34 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนป.ตรีและบัณฑิต พ.ศ.2556
    1 file(s)  27 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การสนับสนุนการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ(ฉบับที่2) พ.ศ.2556
    1 file(s)  27 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การเก็บเงินค่าธรรมเนียมระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2556
    1 file(s)  32 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   หลักเกณฑ์และวิธิการให้ข้าราชการและพนักงานสถาบันไปสอนพิเศษฯ พ.ศ.2556
    1 file(s)  27 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   หก.วธ.การให้ขรกและพนักงานสถาบันไปสอนพิเศษในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน พ.ศ.2556
    1 file(s)  23 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การเก็บเงินค่าธรรมเนียมระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556
    1 file(s)  41 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ.2556
    1 file(s)  42 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การใช้บริการห้องสมุด พ.ศ.2556
    1 file(s)  19 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   เบี้ยประชุมกรรมการ(ฉบับที่2) พ.ศ. 2555
    1 file(s)  22 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2555
    1 file(s)  29 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2555
    1 file(s)  52 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การเข้าพักอาศัยในบ้านพักสวัสดิการของสถาบันฯ พ.ศ.2555
    1 file(s)  38 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2555
    1 file(s)  35 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   กองทุนส่งเสริมการศึกษาสถาบันฯ พ.ศ.2555
    1 file(s)  31 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   กองทุนวิจัยสถาบันฯ พ.ศ.2555
    1 file(s)  45 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การใช้เช่าพื้นที่ของสถาบันฯ พ.ศ.2554
    1 file(s)  24 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.2554
    1 file(s)  27 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การให้ค่าตอบแทนบทความวิชาการและบทความวิจัย พ.ศ.2554
    1 file(s)  24 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การจ่ายเงินตท.การปฏิบัติงานนอกเวลาทำการและเงินบล.นศ.ปฏิบัติงาน พ.ศ.2554
    1 file(s)  24 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   อัตราเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ พ.ศ.2554
    1 file(s)  18 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การจัดทำวารสารวิชาการของสถาบัน พ.ศ.2554
    1 file(s)  55 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การศึกษาและการจ่ายเงินค่าสอนภาคฤดูร้อน พ.ศ.2554
    1 file(s)  21 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554
    1 file(s)  51 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554
    1 file(s)  23 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การส่งเสริมการผลิตตำราและหนังสือทางวิชาการประกอบการสอน พ.ศ.2554
    1 file(s)  27 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การถอนคืนเงินค่าลงทะเบียน พ.ศ.2554
    1 file(s)  22 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การถอนคืนเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย พ.ศ. 2554
    1 file(s)  28 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าเลี้ยงรับรอง พ.ศ.2554
    1 file(s)  27 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดี พ.ศ.2554
    1 file(s)  39 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   หก.วธ.การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกร-สถาบันฯ พ.ศ.2553
    1 file(s)  30 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การปรับสถานภาพลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2553
    1 file(s)  30 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การให้ค่าตอบแทนการจัดทำบทความวิชาการและบทความวิจัย พ.ศ.2553
    1 file(s)  21 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การรับจ้างทำงานวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ.2553
    1 file(s)  45 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การจ่ายเงินคตท.การปง.เพิ่มประจำปีสำหรับลจ.ที่ปง.มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี พ.ศ.2553
    1 file(s)  27 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   เครื่องแบบพนักงานสถาบันฯ พ.ศ. 2553
    1 file(s)  35 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   วันเวลาทำงาน หก.การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2553
    1 file(s)  41 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2553
    1 file(s)  37 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   สวัสดิการของพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2553
    1 file(s)  30 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   กองทุนพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2553
    1 file(s)  35 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2552
    1 file(s)  18 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553
    1 file(s)  30 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551
    1 file(s)  29 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การศึกษารายวิชาเพิ่มเติมสำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ.2549
    1 file(s)  44 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2549
    1 file(s)  22 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การรับจ่ายเงินในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2549
    1 file(s)  27 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   กองทุนวิจัยสถาบันฯ พ.ศ.2549
    1 file(s)  34 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อนรายวิชาฝึกงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2548
    1 file(s)  18 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การกำหนดหน่วยชั่วโมงการสอนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
    1 file(s)  27 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การเก็บเงินค่าบริการและค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี โครงการเปิดสอนวศ. สำหรับคอบ.หรือเทียบเท่า พ.ศ.2548
    1 file(s)  25 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download
   การจ่ายค่าสอนค่าบริหารและค่าบริการโครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวฯ ป.ตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2548
    1 file(s)  24 downloads
   ระเบียบ 12/06/2019 Download

    คำสั่งสภา

    Title
    ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุแก่นักศึกษา พ.ศ. 2566
     1 file(s)  3 downloads
    ระเบียบ, ระเบียบ 2566 31/05/2023 Download
    ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อยกร่างหลักสูตรและวิพากษ์ร่างหลักสูตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
     1 file(s)  2 downloads
    ระเบียบ, ระเบียบ 2566 31/05/2023 Download
    ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
     1 file(s)  3 downloads
    ระเบียบ, ระเบียบ 2566 31/05/2023 Download
    ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
     1 file(s)  8 downloads
    ระเบียบ, ระเบียบ 2566 31/05/2023 Download
    ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
     1 file(s)  3 downloads
    ระเบียบ, ระเบียบ 2566 31/05/2023 Download
    ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนวิจัยสถาบันฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
     1 file(s)  1 download
    ระเบียบ 28/02/2023 Download
    ระเบียบ ว่าด้วย หลัเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ (ฉบับ2) พ.ศ. 2565
     1 file(s)  2 downloads
    ระเบียบ 28/02/2023 Download
    ระเบียบ ว่าด้วย สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อการดำรงชีพ พ.ศ. 2565
     1 file(s)  1 download
    ระเบียบ 28/02/2023 Download
    ระเบียบ ว่าด้วย การยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดี (ฉบับ3) พ.ศ.2565
     1 file(s)  2 downloads
    ระเบียบ 28/02/2023 Download
    ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อยกร่างหลักสูตรและวิพากษ์ร่างหลักสูตร พ.ศ. 2565
     1 file(s)  4 downloads
    ระเบียบ 28/02/2023 Download
    ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2565
     1 file(s)  5 downloads
    ระเบียบ 28/02/2023 Download
    ระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนและค่าสอนพิเศษ 2565
     1 file(s)  14 downloads
    ระเบียบ 27/02/2023 Download
    ระเบียบ ว่าด้วย หลัเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ (ฉบับ2) พ.ศ.2565
     1 file(s)  3 downloads
    ระเบียบ 28/02/2023 Download
    ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารจากเงินรายได้สถาบัน พ.ศ. 2565
     1 file(s)  5 downloads
    ระเบียบ 27/02/2023 Download
    ระเบียบ ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และคณะกรรมการการสอบการค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
     1 file(s)  3 downloads
    ระเบียบ 27/02/2023 Download
    ระเบียบ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ปี 2565
     1 file(s)  1 download
    ระเบียบ 27/02/2023 Download
    การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
     1 file(s)  36 downloads
    ระเบียบ 07/06/2022 Download
    การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565
     1 file(s)  92 downloads
    ระเบียบ 07/06/2022 Download
    การกำหนดบัญชีเงินเดือนของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2564
     1 file(s)  48 downloads
    ระเบียบ, ระเบียบ 2564 26/11/2021 Download
    สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจากผลกระทบต่อการดำรงชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบที่สอง) พ.ศ.2564
     1 file(s)  26 downloads
    ระเบียบ, ระเบียบ 2564 05/10/2021 Download
    หลักเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ.2564
     1 file(s)  183 downloads
    ระเบียบ, ระเบียบ 2564 05/10/2021 Download
    สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จากผลกระทบต่อการดำรงชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564
     1 file(s)  15 downloads
    ระเบียบ, ระเบียบ 2564 25/06/2021 Download
    การกำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564
     1 file(s)  90 downloads
    ระเบียบ, ระเบียบ 2564 11/03/2021 Download
    การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
     1 file(s)  61 downloads
    ระเบียบ, ระเบียบ 2563 11/03/2021 Download
    การใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2563
     1 file(s)  60 downloads
    ระเบียบ, ระเบียบ 2563 25/06/2020 Download
    ยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่บุคลากรสายวิชาการที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2563
     1 file(s)  19 downloads
    ระเบียบ, ระเบียบ 2563 26/02/2020 Download
    การจ่ายเงินตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
     1 file(s)  45 downloads
    ระเบียบ, ระเบียบ 2562 08/11/2019 Download
    การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
     1 file(s)  50 downloads
    ระเบียบ, ระเบียบ 2562 15/08/2019 Download
    การจ่ายเงินตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2561
     1 file(s)  108 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน(ฉบับที่2) พ.ศ.2561
     1 file(s)  181 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2561
     1 file(s)  136 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การเก็บเงินค่าธรรมเนียม ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
     1 file(s)  64 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี(ฉบับที่2) พ.ศ.2560
     1 file(s)  216 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับผู้มีผลการเรียนดี(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
     1 file(s)  56 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2559
     1 file(s)  138 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การให้ค่าตอบแทนบทความวิชาการและบทความวิจัย พ.ศ.2558
     1 file(s)  101 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การสนับสนุนการนำเสนอบทความในที่ประชุมวิชาการ พ.ศ.2558
     1 file(s)  67 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การกำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
     1 file(s)  44 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการบริหารงานของผู้บริหาร พ.ศ.2558
     1 file(s)  96 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การถอนคืนเงินค่าประกันทรัพยสินเสียหาย(ฉบับที่2) พ.ศ. 2558
     1 file(s)  35 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การจ่ายเงินค่าตอบแทนคกก.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2558
     1 file(s)  47 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การจ่ายค่าตอบแทนคกก.ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2557
     1 file(s)  38 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนของสถาบันฯ พ.ศ.2557
     1 file(s)  80 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคกก.ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(ฉบับที่2) พ.ศ.2557
     1 file(s)  27 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่บุคลากรสายวิชาการที่มีค.สามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ พ.ศ.2557
     1 file(s)  48 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557
     1 file(s)  242 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ พ.ศ. 2557
     1 file(s)  47 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การจัดสวัสดิการของพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2557
     1 file(s)  80 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556
     1 file(s)  65 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556
     1 file(s)  34 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนป.ตรีและบัณฑิต พ.ศ.2556
     1 file(s)  27 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การสนับสนุนการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ(ฉบับที่2) พ.ศ.2556
     1 file(s)  27 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การเก็บเงินค่าธรรมเนียมระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2556
     1 file(s)  32 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    หลักเกณฑ์และวิธิการให้ข้าราชการและพนักงานสถาบันไปสอนพิเศษฯ พ.ศ.2556
     1 file(s)  27 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    หก.วธ.การให้ขรกและพนักงานสถาบันไปสอนพิเศษในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน พ.ศ.2556
     1 file(s)  23 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การเก็บเงินค่าธรรมเนียมระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556
     1 file(s)  41 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ.2556
     1 file(s)  42 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การใช้บริการห้องสมุด พ.ศ.2556
     1 file(s)  19 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    เบี้ยประชุมกรรมการ(ฉบับที่2) พ.ศ. 2555
     1 file(s)  22 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2555
     1 file(s)  29 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2555
     1 file(s)  52 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การเข้าพักอาศัยในบ้านพักสวัสดิการของสถาบันฯ พ.ศ.2555
     1 file(s)  38 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2555
     1 file(s)  35 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    กองทุนส่งเสริมการศึกษาสถาบันฯ พ.ศ.2555
     1 file(s)  31 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    กองทุนวิจัยสถาบันฯ พ.ศ.2555
     1 file(s)  45 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การใช้เช่าพื้นที่ของสถาบันฯ พ.ศ.2554
     1 file(s)  24 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.2554
     1 file(s)  27 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การให้ค่าตอบแทนบทความวิชาการและบทความวิจัย พ.ศ.2554
     1 file(s)  24 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การจ่ายเงินตท.การปฏิบัติงานนอกเวลาทำการและเงินบล.นศ.ปฏิบัติงาน พ.ศ.2554
     1 file(s)  24 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    อัตราเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ พ.ศ.2554
     1 file(s)  18 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การจัดทำวารสารวิชาการของสถาบัน พ.ศ.2554
     1 file(s)  55 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การศึกษาและการจ่ายเงินค่าสอนภาคฤดูร้อน พ.ศ.2554
     1 file(s)  21 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554
     1 file(s)  51 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554
     1 file(s)  23 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การส่งเสริมการผลิตตำราและหนังสือทางวิชาการประกอบการสอน พ.ศ.2554
     1 file(s)  27 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การถอนคืนเงินค่าลงทะเบียน พ.ศ.2554
     1 file(s)  22 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การถอนคืนเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย พ.ศ. 2554
     1 file(s)  28 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าเลี้ยงรับรอง พ.ศ.2554
     1 file(s)  27 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดี พ.ศ.2554
     1 file(s)  39 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    หก.วธ.การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกร-สถาบันฯ พ.ศ.2553
     1 file(s)  30 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การปรับสถานภาพลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2553
     1 file(s)  30 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การให้ค่าตอบแทนการจัดทำบทความวิชาการและบทความวิจัย พ.ศ.2553
     1 file(s)  21 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การรับจ้างทำงานวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ.2553
     1 file(s)  45 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การจ่ายเงินคตท.การปง.เพิ่มประจำปีสำหรับลจ.ที่ปง.มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี พ.ศ.2553
     1 file(s)  27 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    เครื่องแบบพนักงานสถาบันฯ พ.ศ. 2553
     1 file(s)  35 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    วันเวลาทำงาน หก.การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2553
     1 file(s)  41 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2553
     1 file(s)  37 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    สวัสดิการของพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2553
     1 file(s)  30 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    กองทุนพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2553
     1 file(s)  35 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2552
     1 file(s)  18 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553
     1 file(s)  30 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551
     1 file(s)  29 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การศึกษารายวิชาเพิ่มเติมสำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ.2549
     1 file(s)  44 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2549
     1 file(s)  22 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การรับจ่ายเงินในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2549
     1 file(s)  27 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    กองทุนวิจัยสถาบันฯ พ.ศ.2549
     1 file(s)  34 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อนรายวิชาฝึกงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2548
     1 file(s)  18 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การกำหนดหน่วยชั่วโมงการสอนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
     1 file(s)  27 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การเก็บเงินค่าบริการและค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี โครงการเปิดสอนวศ. สำหรับคอบ.หรือเทียบเท่า พ.ศ.2548
     1 file(s)  25 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download
    การจ่ายค่าสอนค่าบริหารและค่าบริการโครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวฯ ป.ตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2548
     1 file(s)  24 downloads
    ระเบียบ 12/06/2019 Download

     ประกาศ

     Title
     ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุแก่นักศึกษา พ.ศ. 2566
      1 file(s)  3 downloads
     ระเบียบ, ระเบียบ 2566 31/05/2023 Download
     ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อยกร่างหลักสูตรและวิพากษ์ร่างหลักสูตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
      1 file(s)  2 downloads
     ระเบียบ, ระเบียบ 2566 31/05/2023 Download
     ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
      1 file(s)  3 downloads
     ระเบียบ, ระเบียบ 2566 31/05/2023 Download
     ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
      1 file(s)  8 downloads
     ระเบียบ, ระเบียบ 2566 31/05/2023 Download
     ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
      1 file(s)  3 downloads
     ระเบียบ, ระเบียบ 2566 31/05/2023 Download
     ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนวิจัยสถาบันฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
      1 file(s)  1 download
     ระเบียบ 28/02/2023 Download
     ระเบียบ ว่าด้วย หลัเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ (ฉบับ2) พ.ศ. 2565
      1 file(s)  2 downloads
     ระเบียบ 28/02/2023 Download
     ระเบียบ ว่าด้วย สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อการดำรงชีพ พ.ศ. 2565
      1 file(s)  1 download
     ระเบียบ 28/02/2023 Download
     ระเบียบ ว่าด้วย การยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดี (ฉบับ3) พ.ศ.2565
      1 file(s)  2 downloads
     ระเบียบ 28/02/2023 Download
     ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อยกร่างหลักสูตรและวิพากษ์ร่างหลักสูตร พ.ศ. 2565
      1 file(s)  4 downloads
     ระเบียบ 28/02/2023 Download
     ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2565
      1 file(s)  5 downloads
     ระเบียบ 28/02/2023 Download
     ระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนและค่าสอนพิเศษ 2565
      1 file(s)  14 downloads
     ระเบียบ 27/02/2023 Download
     ระเบียบ ว่าด้วย หลัเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ (ฉบับ2) พ.ศ.2565
      1 file(s)  3 downloads
     ระเบียบ 28/02/2023 Download
     ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารจากเงินรายได้สถาบัน พ.ศ. 2565
      1 file(s)  5 downloads
     ระเบียบ 27/02/2023 Download
     ระเบียบ ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และคณะกรรมการการสอบการค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
      1 file(s)  3 downloads
     ระเบียบ 27/02/2023 Download
     ระเบียบ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ปี 2565
      1 file(s)  1 download
     ระเบียบ 27/02/2023 Download
     การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
      1 file(s)  36 downloads
     ระเบียบ 07/06/2022 Download
     การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565
      1 file(s)  92 downloads
     ระเบียบ 07/06/2022 Download
     การกำหนดบัญชีเงินเดือนของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2564
      1 file(s)  48 downloads
     ระเบียบ, ระเบียบ 2564 26/11/2021 Download
     สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจากผลกระทบต่อการดำรงชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบที่สอง) พ.ศ.2564
      1 file(s)  26 downloads
     ระเบียบ, ระเบียบ 2564 05/10/2021 Download
     หลักเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ.2564
      1 file(s)  183 downloads
     ระเบียบ, ระเบียบ 2564 05/10/2021 Download
     สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จากผลกระทบต่อการดำรงชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564
      1 file(s)  15 downloads
     ระเบียบ, ระเบียบ 2564 25/06/2021 Download
     การกำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564
      1 file(s)  90 downloads
     ระเบียบ, ระเบียบ 2564 11/03/2021 Download
     การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
      1 file(s)  61 downloads
     ระเบียบ, ระเบียบ 2563 11/03/2021 Download
     การใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2563
      1 file(s)  60 downloads
     ระเบียบ, ระเบียบ 2563 25/06/2020 Download
     ยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่บุคลากรสายวิชาการที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2563
      1 file(s)  19 downloads
     ระเบียบ, ระเบียบ 2563 26/02/2020 Download
     การจ่ายเงินตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
      1 file(s)  45 downloads
     ระเบียบ, ระเบียบ 2562 08/11/2019 Download
     การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
      1 file(s)  50 downloads
     ระเบียบ, ระเบียบ 2562 15/08/2019 Download
     การจ่ายเงินตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2561
      1 file(s)  108 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน(ฉบับที่2) พ.ศ.2561
      1 file(s)  181 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2561
      1 file(s)  136 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การเก็บเงินค่าธรรมเนียม ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
      1 file(s)  64 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี(ฉบับที่2) พ.ศ.2560
      1 file(s)  216 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับผู้มีผลการเรียนดี(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
      1 file(s)  56 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2559
      1 file(s)  138 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การให้ค่าตอบแทนบทความวิชาการและบทความวิจัย พ.ศ.2558
      1 file(s)  101 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การสนับสนุนการนำเสนอบทความในที่ประชุมวิชาการ พ.ศ.2558
      1 file(s)  67 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การกำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
      1 file(s)  44 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการบริหารงานของผู้บริหาร พ.ศ.2558
      1 file(s)  96 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การถอนคืนเงินค่าประกันทรัพยสินเสียหาย(ฉบับที่2) พ.ศ. 2558
      1 file(s)  35 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การจ่ายเงินค่าตอบแทนคกก.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2558
      1 file(s)  47 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การจ่ายค่าตอบแทนคกก.ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2557
      1 file(s)  38 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนของสถาบันฯ พ.ศ.2557
      1 file(s)  80 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคกก.ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(ฉบับที่2) พ.ศ.2557
      1 file(s)  27 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่บุคลากรสายวิชาการที่มีค.สามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ พ.ศ.2557
      1 file(s)  48 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557
      1 file(s)  242 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ พ.ศ. 2557
      1 file(s)  47 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การจัดสวัสดิการของพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2557
      1 file(s)  80 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556
      1 file(s)  65 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556
      1 file(s)  34 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนป.ตรีและบัณฑิต พ.ศ.2556
      1 file(s)  27 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การสนับสนุนการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ(ฉบับที่2) พ.ศ.2556
      1 file(s)  27 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การเก็บเงินค่าธรรมเนียมระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2556
      1 file(s)  32 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     หลักเกณฑ์และวิธิการให้ข้าราชการและพนักงานสถาบันไปสอนพิเศษฯ พ.ศ.2556
      1 file(s)  27 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     หก.วธ.การให้ขรกและพนักงานสถาบันไปสอนพิเศษในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน พ.ศ.2556
      1 file(s)  23 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การเก็บเงินค่าธรรมเนียมระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556
      1 file(s)  41 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ.2556
      1 file(s)  42 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การใช้บริการห้องสมุด พ.ศ.2556
      1 file(s)  19 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     เบี้ยประชุมกรรมการ(ฉบับที่2) พ.ศ. 2555
      1 file(s)  22 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2555
      1 file(s)  29 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2555
      1 file(s)  52 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การเข้าพักอาศัยในบ้านพักสวัสดิการของสถาบันฯ พ.ศ.2555
      1 file(s)  38 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2555
      1 file(s)  35 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     กองทุนส่งเสริมการศึกษาสถาบันฯ พ.ศ.2555
      1 file(s)  31 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     กองทุนวิจัยสถาบันฯ พ.ศ.2555
      1 file(s)  45 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การใช้เช่าพื้นที่ของสถาบันฯ พ.ศ.2554
      1 file(s)  24 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.2554
      1 file(s)  27 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การให้ค่าตอบแทนบทความวิชาการและบทความวิจัย พ.ศ.2554
      1 file(s)  24 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การจ่ายเงินตท.การปฏิบัติงานนอกเวลาทำการและเงินบล.นศ.ปฏิบัติงาน พ.ศ.2554
      1 file(s)  24 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     อัตราเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ พ.ศ.2554
      1 file(s)  18 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การจัดทำวารสารวิชาการของสถาบัน พ.ศ.2554
      1 file(s)  55 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การศึกษาและการจ่ายเงินค่าสอนภาคฤดูร้อน พ.ศ.2554
      1 file(s)  21 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554
      1 file(s)  51 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554
      1 file(s)  23 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การส่งเสริมการผลิตตำราและหนังสือทางวิชาการประกอบการสอน พ.ศ.2554
      1 file(s)  27 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การถอนคืนเงินค่าลงทะเบียน พ.ศ.2554
      1 file(s)  22 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การถอนคืนเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย พ.ศ. 2554
      1 file(s)  28 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าเลี้ยงรับรอง พ.ศ.2554
      1 file(s)  27 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดี พ.ศ.2554
      1 file(s)  39 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     หก.วธ.การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกร-สถาบันฯ พ.ศ.2553
      1 file(s)  30 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การปรับสถานภาพลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2553
      1 file(s)  30 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การให้ค่าตอบแทนการจัดทำบทความวิชาการและบทความวิจัย พ.ศ.2553
      1 file(s)  21 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การรับจ้างทำงานวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ.2553
      1 file(s)  45 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การจ่ายเงินคตท.การปง.เพิ่มประจำปีสำหรับลจ.ที่ปง.มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี พ.ศ.2553
      1 file(s)  27 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     เครื่องแบบพนักงานสถาบันฯ พ.ศ. 2553
      1 file(s)  35 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     วันเวลาทำงาน หก.การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2553
      1 file(s)  41 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2553
      1 file(s)  37 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     สวัสดิการของพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2553
      1 file(s)  30 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     กองทุนพนักงานสถาบันฯ พ.ศ.2553
      1 file(s)  35 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2552
      1 file(s)  18 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553
      1 file(s)  30 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551
      1 file(s)  29 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     การศึกษารายวิชาเพิ่มเติมสำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ.2549
      1 file(s)  44 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019 Download
     เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2549
      1 file(s)  22 downloads
     ระเบียบ 12/06/2019