กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภา

พระราชบัญญัติ
ข้อบังคับ
ระเบียบ
คำสั่งสภา
ประกาศ
พระราชบัญญัติ

Title
ประกาศ เรื่อง การยกเว้นการเก็บเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2565
 1 file(s)  4 downloads
ประกาศ 07/06/2022 Download
ประกาศ เรื่อง ชี้แจงรายละเอียดคำวินิจฉัยศาลปกครองกลาง
 1 file(s)  6 downloads
ประกาศ 05/10/2021 Download
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ.2563
 1 file(s)  50 downloads
ประกาศ 23/03/2021 Download
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก
 1 file(s)  27 downloads
ประกาศ 11/03/2021 Download
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท
 1 file(s)  12 downloads
ประกาศ 11/03/2021 Download
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
 1 file(s)  82 downloads
ประกาศ 26/01/2021 Download
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปิดหลักสูตรการศึกษา พ.ศ. 2563
 1 file(s)  22 downloads
ประกาศ 21/01/2021 Download
ประกาศ เรื่อง การปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
 1 file(s)  47 downloads
ประกาศ 26/06/2020 Download
ประกาศ เรื่อง การยกเว้นค่าาสมัครสอบคัดเลือกและค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2563
 1 file(s)  26 downloads
ประกาศ 26/06/2020 Download
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอตำราหรือหนังสือเพื่อขอรับการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
 1 file(s)  11 downloads
ประกาศ 26/06/2020 Download
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พ.ศ. 2556
 1 file(s)  24 downloads
ประกาศ 11/02/2020 Download
ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติในการเสนอตำราหรือหนังสือเพื่อขอรับการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2562
 1 file(s)  30 downloads
ประกาศ 09/08/2019 Download

  ข้อบังคับ

  Title
  ประกาศ เรื่อง การยกเว้นการเก็บเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2565
   1 file(s)  4 downloads
  ประกาศ 07/06/2022 Download
  ประกาศ เรื่อง ชี้แจงรายละเอียดคำวินิจฉัยศาลปกครองกลาง
   1 file(s)  6 downloads
  ประกาศ 05/10/2021 Download
  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ.2563
   1 file(s)  50 downloads
  ประกาศ 23/03/2021 Download
  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก
   1 file(s)  27 downloads
  ประกาศ 11/03/2021 Download
  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท
   1 file(s)  12 downloads
  ประกาศ 11/03/2021 Download
  ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
   1 file(s)  82 downloads
  ประกาศ 26/01/2021 Download
  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปิดหลักสูตรการศึกษา พ.ศ. 2563
   1 file(s)  22 downloads
  ประกาศ 21/01/2021 Download
  ประกาศ เรื่อง การปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
   1 file(s)  47 downloads
  ประกาศ 26/06/2020 Download
  ประกาศ เรื่อง การยกเว้นค่าาสมัครสอบคัดเลือกและค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2563
   1 file(s)  26 downloads
  ประกาศ 26/06/2020 Download
  ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอตำราหรือหนังสือเพื่อขอรับการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   1 file(s)  11 downloads
  ประกาศ 26/06/2020 Download
  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พ.ศ. 2556
   1 file(s)  24 downloads
  ประกาศ 11/02/2020 Download
  ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติในการเสนอตำราหรือหนังสือเพื่อขอรับการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2562
   1 file(s)  30 downloads
  ประกาศ 09/08/2019 Download

   ระเบียบ

   Title
   ประกาศ เรื่อง การยกเว้นการเก็บเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2565
    1 file(s)  4 downloads
   ประกาศ 07/06/2022 Download
   ประกาศ เรื่อง ชี้แจงรายละเอียดคำวินิจฉัยศาลปกครองกลาง
    1 file(s)  6 downloads
   ประกาศ 05/10/2021 Download
   ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ.2563
    1 file(s)  50 downloads
   ประกาศ 23/03/2021 Download
   ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก
    1 file(s)  27 downloads
   ประกาศ 11/03/2021 Download
   ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท
    1 file(s)  12 downloads
   ประกาศ 11/03/2021 Download
   ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
    1 file(s)  82 downloads
   ประกาศ 26/01/2021 Download
   ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปิดหลักสูตรการศึกษา พ.ศ. 2563
    1 file(s)  22 downloads
   ประกาศ 21/01/2021 Download
   ประกาศ เรื่อง การปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
    1 file(s)  47 downloads
   ประกาศ 26/06/2020 Download
   ประกาศ เรื่อง การยกเว้นค่าาสมัครสอบคัดเลือกและค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2563
    1 file(s)  26 downloads
   ประกาศ 26/06/2020 Download
   ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอตำราหรือหนังสือเพื่อขอรับการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
    1 file(s)  11 downloads
   ประกาศ 26/06/2020 Download
   ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พ.ศ. 2556
    1 file(s)  24 downloads
   ประกาศ 11/02/2020 Download
   ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติในการเสนอตำราหรือหนังสือเพื่อขอรับการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2562
    1 file(s)  30 downloads
   ประกาศ 09/08/2019 Download

    คำสั่งสภา

    Title
    ประกาศ เรื่อง การยกเว้นการเก็บเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2565
     1 file(s)  4 downloads
    ประกาศ 07/06/2022 Download
    ประกาศ เรื่อง ชี้แจงรายละเอียดคำวินิจฉัยศาลปกครองกลาง
     1 file(s)  6 downloads
    ประกาศ 05/10/2021 Download
    ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ.2563
     1 file(s)  50 downloads
    ประกาศ 23/03/2021 Download
    ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก
     1 file(s)  27 downloads
    ประกาศ 11/03/2021 Download
    ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท
     1 file(s)  12 downloads
    ประกาศ 11/03/2021 Download
    ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
     1 file(s)  82 downloads
    ประกาศ 26/01/2021 Download
    ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปิดหลักสูตรการศึกษา พ.ศ. 2563
     1 file(s)  22 downloads
    ประกาศ 21/01/2021 Download
    ประกาศ เรื่อง การปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
     1 file(s)  47 downloads
    ประกาศ 26/06/2020 Download
    ประกาศ เรื่อง การยกเว้นค่าาสมัครสอบคัดเลือกและค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2563
     1 file(s)  26 downloads
    ประกาศ 26/06/2020 Download
    ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอตำราหรือหนังสือเพื่อขอรับการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
     1 file(s)  11 downloads
    ประกาศ 26/06/2020 Download
    ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พ.ศ. 2556
     1 file(s)  24 downloads
    ประกาศ 11/02/2020 Download
    ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติในการเสนอตำราหรือหนังสือเพื่อขอรับการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2562
     1 file(s)  30 downloads
    ประกาศ 09/08/2019 Download

     ประกาศ

     Title
     ประกาศ เรื่อง การยกเว้นการเก็บเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2565
      1 file(s)  4 downloads
     ประกาศ 07/06/2022 Download
     ประกาศ เรื่อง ชี้แจงรายละเอียดคำวินิจฉัยศาลปกครองกลาง
      1 file(s)  6 downloads
     ประกาศ 05/10/2021 Download
     ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ.2563
      1 file(s)  50 downloads
     ประกาศ 23/03/2021 Download
     ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก
      1 file(s)  27 downloads
     ประกาศ 11/03/2021 Download
     ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท
      1 file(s)  12 downloads
     ประกาศ 11/03/2021 Download
     ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
      1 file(s)  82 downloads
     ประกาศ 26/01/2021 Download
     ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปิดหลักสูตรการศึกษา พ.ศ. 2563
      1 file(s)  22 downloads
     ประกาศ 21/01/2021 Download
     ประกาศ เรื่อง การปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
      1 file(s)  47 downloads
     ประกาศ 26/06/2020 Download
     ประกาศ เรื่อง การยกเว้นค่าาสมัครสอบคัดเลือกและค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2563
      1 file(s)  26 downloads
     ประกาศ 26/06/2020 Download
     ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอตำราหรือหนังสือเพื่อขอรับการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
      1 file(s)  11 downloads
     ประกาศ 26/06/2020 Download
     ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พ.ศ. 2556
      1 file(s)  24 downloads
     ประกาศ 11/02/2020 Download
     ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติในการเสนอตำราหรือหนังสือเพื่อขอรับการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2562
      1 file(s)  30 downloads
     ประกาศ 09/08/2019 Download