กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภา

พระราชบัญญัติ
ข้อบังคับ
ระเบียบ
คำสั่งสภา
ประกาศ
พระราชบัญญัติ

Title
ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย การจัดการศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. 2567
 1 file(s)  3 downloads
ข้อบังคับ 10/06/2024 Download
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
 1 file(s)  1 download
ข้อบังคับ 27/05/2024 Download
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
 1 file(s)  1 download
ข้อบังคับ 27/05/2024 Download
ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567
 1 file(s)  26 downloads
ข้อบังคับ 10/06/2024 Download
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลกการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2567
 1 file(s)  23 downloads
ข้อบังคับ 10/06/2024 Download
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย ภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2567
 1 file(s)  75 downloads
ข้อบังคับ 10/06/2024 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย วินัยจราจร พ.ศ. 2566
 1 file(s)  21 downloads
ข้อบังคับ 18/10/2023 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566
 1 file(s)  42 downloads
ข้อบังคับ 06/10/2023 Download
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566
 1 file(s)  54 downloads
ข้อบังคับ 06/07/2023 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2565
 1 file(s)  40 downloads
ข้อบังคับ 28/02/2023 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งพนักงานสถาบันฯ ตำแหน่งวิชาการ…(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566
 1 file(s)  22 downloads
ข้อบังคับ 28/02/2023 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาคณาจารย์เเละข้าราชการ พ.ศ.2566
 1 file(s)  76 downloads
ข้อบังคับ 27/02/2023 Download
ข้อบังคับ เรื่อง คณะกรรมการประจำส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2566
 1 file(s)  28 downloads
ข้อบังคับ 13/03/2024 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ เเละเงื่อนไขการปรับวุฒิพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สายวิชาการ พ.ศ. 2565
 1 file(s)  22 downloads
ข้อบังคับ 28/02/2023 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย กาจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565
 1 file(s)  35 downloads
ข้อบังคับ 28/02/2023 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์เเละวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 2565
 1 file(s)  33 downloads
ข้อบังคับ 27/02/2023 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วยการประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565
 1 file(s)  28 downloads
ข้อบังคับ 27/02/2023 Download
ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2564
 1 file(s)  108 downloads
ข้อบังคับ 21/11/2022 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานตามภารกิจ ซึ่งจ้างจากเงินรายได้ของสถาบัน พ.ศ. 2565
 1 file(s)  38 downloads
ข้อบังคับ 30/11/2022 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
 1 file(s)  49 downloads
ข้อบังคับ 07/06/2022 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
 1 file(s)  56 downloads
ข้อบังคับ 07/06/2022 Download
ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย การคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการและบุคลากรที่มีกรณีถูกกล่าวหา หรือถูกดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง พ.ศ. 2565
 1 file(s)  32 downloads
ข้อบังคับ 30/05/2022 Download
ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
 1 file(s)  26 downloads
ข้อบังคับ 28/04/2022 Download
ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2565
 1 file(s)  37 downloads
ข้อบังคับ 20/04/2022 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบัน พ.ศ. 2564
 1 file(s)  102 downloads
ข้อบังคับ 09/12/2021 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564
 1 file(s)  78 downloads
ข้อบังคับ 16/09/2021 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
 1 file(s)  57 downloads
ข้อบังคับ 28/07/2021 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
 1 file(s)  56 downloads
ข้อบังคับ 21/01/2021 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2563
 1 file(s)  134 downloads
ข้อบังคับ 08/12/2020 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
 1 file(s)  105 downloads
ข้อบังคับ 04/08/2020 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 1 file(s)  98 downloads
ข้อบังคับ 26/02/2020 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 1 file(s)  107 downloads
ข้อบังคับ 26/02/2020 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2562
 1 file(s)  109 downloads
ข้อบังคับ 11/02/2020 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 1 file(s)  65 downloads
ข้อบังคับ 08/11/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ. 2562
 1 file(s)  112 downloads
ข้อบังคับ 08/11/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2562
 1 file(s)  77 downloads
ข้อบังคับ 25/09/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2562
 1 file(s)  102 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่3) พ.ศ.2561
 1 file(s)  144 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำส่วนราชการที่เรียกชื่อว่าอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2560 (ยกเลิกโดย 2566)
 1 file(s)  74 downloads
ข้อบังคับ 13/03/2024 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งวิชาการของพนักงานสถาบันที่ดำรงตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2560
 1 file(s)  77 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การเข้าพักอาศัยในที่พักสวัสดิการของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2560
 1 file(s)  86 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2560
 1 file(s)  91 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารรายได้และทรัพย์สินของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ฉบับที่2) พ.ศ.2560
 1 file(s)  81 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 1 file(s)  62 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรในสถาบันให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ.2560
 1 file(s)  83 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ฉบับที่2) พ.ศ.2559
 1 file(s)  90 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 1 file(s)  108 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของพนักงาน พ.ศ.2558
 1 file(s)  168 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ พ.ศ.2558
 1 file(s)  153 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2558
 1 file(s)  81 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุราชการ พ.ศ.2558
 1 file(s)  55 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการฯ พ.ศ.2558
 1 file(s)  39 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2558 (ยกเลิกโดย พ.ศ. 2565)
 1 file(s)  102 downloads
ข้อบังคับ 06/02/2024 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
 1 file(s)  50 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ.2558
 1 file(s)  66 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนบุคลากร (ฉบับ2) พ.ศ.2558
 1 file(s)  69 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การประชุมสภา พ.ศ.2558
 1 file(s)  386 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศูนย์และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2557
 1 file(s)  186 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานสถาบัน พ.ศ.2557
 1 file(s)  64 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2557
 1 file(s)  163 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2557 (ฉบับที่2)
 1 file(s)  35 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับป.ตรี พ.ศ.2557
 1 file(s)  128 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556
 1 file(s)  86 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2556
 1 file(s)  39 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การใช้งานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2556
 1 file(s)  33 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและพนักงานสถาบันไปสอนพิเศษในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน พ.ศ.2556
 1 file(s)  40 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดตั้งและการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจสถาบันฯ พ.ศ.2556
 1 file(s)  65 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการส่วนงานบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556
 1 file(s)  46 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาที่สองระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556
 1 file(s)  51 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556
 1 file(s)  63 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารรายได้และทรัพย์สินของสถาบันฯ พ.ศ.2556
 1 file(s)  84 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2555
 1 file(s)  146 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบันพ.ศ.2555 (ยกเลิกโดย 2564)
 1 file(s)  99 downloads
ข้อบังคับ 23/06/2023 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิพ.ศ.2555
 1 file(s)  135 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัยขรกพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2555
 1 file(s)  50 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ.2554
 1 file(s)  106 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรในสถาบันฯ พ.ศ.2554
 1 file(s)  58 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การให้ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม พ.ศ.2554
 1 file(s)  67 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล(ฉบับที่2) พ.ศ.2554
 1 file(s)  59 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ.2554
 1 file(s)  102 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2554
 1 file(s)  44 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2553
 1 file(s)  54 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553
 1 file(s)  56 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2551
 1 file(s)  68 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2550 (ยกเลิกโดย พ.ศ. 2558)
 1 file(s)  43 downloads
ข้อบังคับ 06/02/2024 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันฯ พ.ศ.2549
 1 file(s)  51 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ.2549
 1 file(s)  40 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย เครืองแบบเครื่องหมายหรือเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2549
 1 file(s)  44 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย สาขาวิชาและหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2548
 1 file(s)  141 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2548 (ยกเลิกโดย 2566)
 1 file(s)  51 downloads
ข้อบังคับ 23/06/2023 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วยชั้น สาขาวิชาและหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2548
 1 file(s)  44 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม-ตรวจสอบและประเมินผลของสถาบันฯ พ.ศ.2548
 1 file(s)  46 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การให้ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม พ.ศ.2548
 1 file(s)  37 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน พ.ศ.2548
 1 file(s)  73 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย การประชุมสถาบัน พ.ศ.2548 (ยกเลิกโดย พ.ศ. 2558)
 1 file(s)  57 downloads
ข้อบังคับ 19/02/2024 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งอธิการบดี พ.ศ.2548
 1 file(s)  81 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน พ.ศ.2548
 1 file(s)  156 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2548
 1 file(s)  76 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี คณบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อย่างอื่นมีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2548
 1 file(s)  125 downloads
ข้อบังคับ 11/06/2019 Download

  ข้อบังคับ

  Title
  ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย การจัดการศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. 2567
   1 file(s)  3 downloads
  ข้อบังคับ 10/06/2024 Download
  ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
   1 file(s)  1 download
  ข้อบังคับ 27/05/2024 Download
  ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
   1 file(s)  1 download
  ข้อบังคับ 27/05/2024 Download
  ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567
   1 file(s)  26 downloads
  ข้อบังคับ 10/06/2024 Download
  ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลกการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2567
   1 file(s)  23 downloads
  ข้อบังคับ 10/06/2024 Download
  ข้อบังคับฯ ว่าด้วย ภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2567
   1 file(s)  75 downloads
  ข้อบังคับ 10/06/2024 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย วินัยจราจร พ.ศ. 2566
   1 file(s)  21 downloads
  ข้อบังคับ 18/10/2023 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566
   1 file(s)  42 downloads
  ข้อบังคับ 06/10/2023 Download
  ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566
   1 file(s)  54 downloads
  ข้อบังคับ 06/07/2023 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2565
   1 file(s)  40 downloads
  ข้อบังคับ 28/02/2023 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งพนักงานสถาบันฯ ตำแหน่งวิชาการ…(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566
   1 file(s)  22 downloads
  ข้อบังคับ 28/02/2023 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาคณาจารย์เเละข้าราชการ พ.ศ.2566
   1 file(s)  76 downloads
  ข้อบังคับ 27/02/2023 Download
  ข้อบังคับ เรื่อง คณะกรรมการประจำส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2566
   1 file(s)  28 downloads
  ข้อบังคับ 13/03/2024 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ เเละเงื่อนไขการปรับวุฒิพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สายวิชาการ พ.ศ. 2565
   1 file(s)  22 downloads
  ข้อบังคับ 28/02/2023 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย กาจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565
   1 file(s)  35 downloads
  ข้อบังคับ 28/02/2023 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์เเละวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 2565
   1 file(s)  33 downloads
  ข้อบังคับ 27/02/2023 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วยการประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565
   1 file(s)  28 downloads
  ข้อบังคับ 27/02/2023 Download
  ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2564
   1 file(s)  108 downloads
  ข้อบังคับ 21/11/2022 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานตามภารกิจ ซึ่งจ้างจากเงินรายได้ของสถาบัน พ.ศ. 2565
   1 file(s)  38 downloads
  ข้อบังคับ 30/11/2022 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
   1 file(s)  49 downloads
  ข้อบังคับ 07/06/2022 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
   1 file(s)  56 downloads
  ข้อบังคับ 07/06/2022 Download
  ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย การคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการและบุคลากรที่มีกรณีถูกกล่าวหา หรือถูกดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง พ.ศ. 2565
   1 file(s)  32 downloads
  ข้อบังคับ 30/05/2022 Download
  ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
   1 file(s)  26 downloads
  ข้อบังคับ 28/04/2022 Download
  ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2565
   1 file(s)  37 downloads
  ข้อบังคับ 20/04/2022 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบัน พ.ศ. 2564
   1 file(s)  102 downloads
  ข้อบังคับ 09/12/2021 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564
   1 file(s)  78 downloads
  ข้อบังคับ 16/09/2021 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
   1 file(s)  57 downloads
  ข้อบังคับ 28/07/2021 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
   1 file(s)  56 downloads
  ข้อบังคับ 21/01/2021 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2563
   1 file(s)  134 downloads
  ข้อบังคับ 08/12/2020 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   1 file(s)  105 downloads
  ข้อบังคับ 04/08/2020 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
   1 file(s)  98 downloads
  ข้อบังคับ 26/02/2020 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
   1 file(s)  107 downloads
  ข้อบังคับ 26/02/2020 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2562
   1 file(s)  109 downloads
  ข้อบังคับ 11/02/2020 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
   1 file(s)  65 downloads
  ข้อบังคับ 08/11/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ. 2562
   1 file(s)  112 downloads
  ข้อบังคับ 08/11/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2562
   1 file(s)  77 downloads
  ข้อบังคับ 25/09/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2562
   1 file(s)  102 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่3) พ.ศ.2561
   1 file(s)  144 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำส่วนราชการที่เรียกชื่อว่าอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2560 (ยกเลิกโดย 2566)
   1 file(s)  74 downloads
  ข้อบังคับ 13/03/2024 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งวิชาการของพนักงานสถาบันที่ดำรงตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2560
   1 file(s)  77 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การเข้าพักอาศัยในที่พักสวัสดิการของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2560
   1 file(s)  86 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2560
   1 file(s)  91 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารรายได้และทรัพย์สินของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ฉบับที่2) พ.ศ.2560
   1 file(s)  81 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
   1 file(s)  62 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรในสถาบันให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ.2560
   1 file(s)  83 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ฉบับที่2) พ.ศ.2559
   1 file(s)  90 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
   1 file(s)  108 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของพนักงาน พ.ศ.2558
   1 file(s)  168 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ พ.ศ.2558
   1 file(s)  153 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2558
   1 file(s)  81 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุราชการ พ.ศ.2558
   1 file(s)  55 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการฯ พ.ศ.2558
   1 file(s)  39 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2558 (ยกเลิกโดย พ.ศ. 2565)
   1 file(s)  102 downloads
  ข้อบังคับ 06/02/2024 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
   1 file(s)  50 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ.2558
   1 file(s)  66 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนบุคลากร (ฉบับ2) พ.ศ.2558
   1 file(s)  69 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การประชุมสภา พ.ศ.2558
   1 file(s)  386 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศูนย์และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2557
   1 file(s)  186 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานสถาบัน พ.ศ.2557
   1 file(s)  64 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2557
   1 file(s)  163 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2557 (ฉบับที่2)
   1 file(s)  35 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับป.ตรี พ.ศ.2557
   1 file(s)  128 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556
   1 file(s)  86 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2556
   1 file(s)  39 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การใช้งานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2556
   1 file(s)  33 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและพนักงานสถาบันไปสอนพิเศษในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน พ.ศ.2556
   1 file(s)  40 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดตั้งและการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจสถาบันฯ พ.ศ.2556
   1 file(s)  65 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการส่วนงานบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556
   1 file(s)  46 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาที่สองระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556
   1 file(s)  51 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556
   1 file(s)  63 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารรายได้และทรัพย์สินของสถาบันฯ พ.ศ.2556
   1 file(s)  84 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2555
   1 file(s)  146 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบันพ.ศ.2555 (ยกเลิกโดย 2564)
   1 file(s)  99 downloads
  ข้อบังคับ 23/06/2023 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิพ.ศ.2555
   1 file(s)  135 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัยขรกพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2555
   1 file(s)  50 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ.2554
   1 file(s)  106 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรในสถาบันฯ พ.ศ.2554
   1 file(s)  58 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การให้ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม พ.ศ.2554
   1 file(s)  67 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล(ฉบับที่2) พ.ศ.2554
   1 file(s)  59 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ.2554
   1 file(s)  102 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2554
   1 file(s)  44 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2553
   1 file(s)  54 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553
   1 file(s)  56 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2551
   1 file(s)  68 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2550 (ยกเลิกโดย พ.ศ. 2558)
   1 file(s)  43 downloads
  ข้อบังคับ 06/02/2024 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันฯ พ.ศ.2549
   1 file(s)  51 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ.2549
   1 file(s)  40 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย เครืองแบบเครื่องหมายหรือเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2549
   1 file(s)  44 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย สาขาวิชาและหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2548
   1 file(s)  141 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2548 (ยกเลิกโดย 2566)
   1 file(s)  51 downloads
  ข้อบังคับ 23/06/2023 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วยชั้น สาขาวิชาและหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2548
   1 file(s)  44 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม-ตรวจสอบและประเมินผลของสถาบันฯ พ.ศ.2548
   1 file(s)  46 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การให้ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม พ.ศ.2548
   1 file(s)  37 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน พ.ศ.2548
   1 file(s)  73 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การประชุมสถาบัน พ.ศ.2548 (ยกเลิกโดย พ.ศ. 2558)
   1 file(s)  57 downloads
  ข้อบังคับ 19/02/2024 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งอธิการบดี พ.ศ.2548
   1 file(s)  81 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน พ.ศ.2548
   1 file(s)  156 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2548
   1 file(s)  76 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
  ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี คณบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อย่างอื่นมีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2548
   1 file(s)  125 downloads
  ข้อบังคับ 11/06/2019 Download

   ระเบียบ

   Title
   ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย การจัดการศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. 2567
    1 file(s)  3 downloads
   ข้อบังคับ 10/06/2024 Download
   ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
    1 file(s)  1 download
   ข้อบังคับ 27/05/2024 Download
   ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
    1 file(s)  1 download
   ข้อบังคับ 27/05/2024 Download
   ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567
    1 file(s)  26 downloads
   ข้อบังคับ 10/06/2024 Download
   ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลกการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2567
    1 file(s)  23 downloads
   ข้อบังคับ 10/06/2024 Download
   ข้อบังคับฯ ว่าด้วย ภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2567
    1 file(s)  75 downloads
   ข้อบังคับ 10/06/2024 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย วินัยจราจร พ.ศ. 2566
    1 file(s)  21 downloads
   ข้อบังคับ 18/10/2023 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566
    1 file(s)  42 downloads
   ข้อบังคับ 06/10/2023 Download
   ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566
    1 file(s)  54 downloads
   ข้อบังคับ 06/07/2023 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2565
    1 file(s)  40 downloads
   ข้อบังคับ 28/02/2023 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งพนักงานสถาบันฯ ตำแหน่งวิชาการ…(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566
    1 file(s)  22 downloads
   ข้อบังคับ 28/02/2023 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาคณาจารย์เเละข้าราชการ พ.ศ.2566
    1 file(s)  76 downloads
   ข้อบังคับ 27/02/2023 Download
   ข้อบังคับ เรื่อง คณะกรรมการประจำส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2566
    1 file(s)  28 downloads
   ข้อบังคับ 13/03/2024 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ เเละเงื่อนไขการปรับวุฒิพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สายวิชาการ พ.ศ. 2565
    1 file(s)  22 downloads
   ข้อบังคับ 28/02/2023 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย กาจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565
    1 file(s)  35 downloads
   ข้อบังคับ 28/02/2023 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์เเละวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 2565
    1 file(s)  33 downloads
   ข้อบังคับ 27/02/2023 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วยการประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565
    1 file(s)  28 downloads
   ข้อบังคับ 27/02/2023 Download
   ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2564
    1 file(s)  108 downloads
   ข้อบังคับ 21/11/2022 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานตามภารกิจ ซึ่งจ้างจากเงินรายได้ของสถาบัน พ.ศ. 2565
    1 file(s)  38 downloads
   ข้อบังคับ 30/11/2022 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
    1 file(s)  49 downloads
   ข้อบังคับ 07/06/2022 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
    1 file(s)  56 downloads
   ข้อบังคับ 07/06/2022 Download
   ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย การคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการและบุคลากรที่มีกรณีถูกกล่าวหา หรือถูกดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง พ.ศ. 2565
    1 file(s)  32 downloads
   ข้อบังคับ 30/05/2022 Download
   ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
    1 file(s)  26 downloads
   ข้อบังคับ 28/04/2022 Download
   ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2565
    1 file(s)  37 downloads
   ข้อบังคับ 20/04/2022 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบัน พ.ศ. 2564
    1 file(s)  102 downloads
   ข้อบังคับ 09/12/2021 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564
    1 file(s)  78 downloads
   ข้อบังคับ 16/09/2021 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
    1 file(s)  57 downloads
   ข้อบังคับ 28/07/2021 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
    1 file(s)  56 downloads
   ข้อบังคับ 21/01/2021 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2563
    1 file(s)  134 downloads
   ข้อบังคับ 08/12/2020 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
    1 file(s)  105 downloads
   ข้อบังคับ 04/08/2020 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย การเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
    1 file(s)  98 downloads
   ข้อบังคับ 26/02/2020 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
    1 file(s)  107 downloads
   ข้อบังคับ 26/02/2020 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย การประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2562
    1 file(s)  109 downloads
   ข้อบังคับ 11/02/2020 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
    1 file(s)  65 downloads
   ข้อบังคับ 08/11/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ. 2562
    1 file(s)  112 downloads
   ข้อบังคับ 08/11/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2562
    1 file(s)  77 downloads
   ข้อบังคับ 25/09/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2562
    1 file(s)  102 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่3) พ.ศ.2561
    1 file(s)  144 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำส่วนราชการที่เรียกชื่อว่าอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2560 (ยกเลิกโดย 2566)
    1 file(s)  74 downloads
   ข้อบังคับ 13/03/2024 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งวิชาการของพนักงานสถาบันที่ดำรงตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2560
    1 file(s)  77 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย การเข้าพักอาศัยในที่พักสวัสดิการของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2560
    1 file(s)  86 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย การเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2560
    1 file(s)  91 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารรายได้และทรัพย์สินของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ฉบับที่2) พ.ศ.2560
    1 file(s)  81 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
    1 file(s)  62 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรในสถาบันให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ.2560
    1 file(s)  83 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ฉบับที่2) พ.ศ.2559
    1 file(s)  90 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
    1 file(s)  108 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของพนักงาน พ.ศ.2558
    1 file(s)  168 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ พ.ศ.2558
    1 file(s)  153 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2558
    1 file(s)  81 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุราชการ พ.ศ.2558
    1 file(s)  55 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการฯ พ.ศ.2558
    1 file(s)  39 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2558 (ยกเลิกโดย พ.ศ. 2565)
    1 file(s)  102 downloads
   ข้อบังคับ 06/02/2024 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
    1 file(s)  50 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ.2558
    1 file(s)  66 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนบุคลากร (ฉบับ2) พ.ศ.2558
    1 file(s)  69 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย การประชุมสภา พ.ศ.2558
    1 file(s)  386 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศูนย์และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2557
    1 file(s)  186 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานสถาบัน พ.ศ.2557
    1 file(s)  64 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2557
    1 file(s)  163 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2557 (ฉบับที่2)
    1 file(s)  35 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับป.ตรี พ.ศ.2557
    1 file(s)  128 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย การเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556
    1 file(s)  86 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2556
    1 file(s)  39 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย การใช้งานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2556
    1 file(s)  33 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและพนักงานสถาบันไปสอนพิเศษในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน พ.ศ.2556
    1 file(s)  40 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดตั้งและการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจสถาบันฯ พ.ศ.2556
    1 file(s)  65 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการส่วนงานบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556
    1 file(s)  46 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย การเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาที่สองระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556
    1 file(s)  51 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556
    1 file(s)  63 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารรายได้และทรัพย์สินของสถาบันฯ พ.ศ.2556
    1 file(s)  84 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2555
    1 file(s)  146 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบันพ.ศ.2555 (ยกเลิกโดย 2564)
    1 file(s)  99 downloads
   ข้อบังคับ 23/06/2023 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิพ.ศ.2555
    1 file(s)  135 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัยขรกพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2555
    1 file(s)  50 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ.2554
    1 file(s)  106 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรในสถาบันฯ พ.ศ.2554
    1 file(s)  58 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย การให้ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม พ.ศ.2554
    1 file(s)  67 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล(ฉบับที่2) พ.ศ.2554
    1 file(s)  59 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ.2554
    1 file(s)  102 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2554
    1 file(s)  44 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2553
    1 file(s)  54 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553
    1 file(s)  56 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2551
    1 file(s)  68 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2550 (ยกเลิกโดย พ.ศ. 2558)
    1 file(s)  43 downloads
   ข้อบังคับ 06/02/2024 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันฯ พ.ศ.2549
    1 file(s)  51 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ.2549
    1 file(s)  40 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย เครืองแบบเครื่องหมายหรือเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2549
    1 file(s)  44 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย สาขาวิชาและหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2548
    1 file(s)  141 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2548 (ยกเลิกโดย 2566)
    1 file(s)  51 downloads
   ข้อบังคับ 23/06/2023 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วยชั้น สาขาวิชาและหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2548
    1 file(s)  44 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม-ตรวจสอบและประเมินผลของสถาบันฯ พ.ศ.2548
    1 file(s)  46 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย การให้ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม พ.ศ.2548
    1 file(s)  37 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน พ.ศ.2548
    1 file(s)  73 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย การประชุมสถาบัน พ.ศ.2548 (ยกเลิกโดย พ.ศ. 2558)
    1 file(s)  57 downloads
   ข้อบังคับ 19/02/2024 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งอธิการบดี พ.ศ.2548
    1 file(s)  81 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน พ.ศ.2548
    1 file(s)  156 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2548
    1 file(s)  76 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
   ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี คณบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อย่างอื่นมีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2548
    1 file(s)  125 downloads
   ข้อบังคับ 11/06/2019 Download

    คำสั่งสภา

    Title
    ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย การจัดการศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. 2567
     1 file(s)  3 downloads
    ข้อบังคับ 10/06/2024 Download
    ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
     1 file(s)  1 download
    ข้อบังคับ 27/05/2024 Download
    ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
     1 file(s)  1 download
    ข้อบังคับ 27/05/2024 Download
    ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567
     1 file(s)  26 downloads
    ข้อบังคับ 10/06/2024 Download
    ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลกการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2567
     1 file(s)  23 downloads
    ข้อบังคับ 10/06/2024 Download
    ข้อบังคับฯ ว่าด้วย ภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2567
     1 file(s)  75 downloads
    ข้อบังคับ 10/06/2024 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย วินัยจราจร พ.ศ. 2566
     1 file(s)  21 downloads
    ข้อบังคับ 18/10/2023 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566
     1 file(s)  42 downloads
    ข้อบังคับ 06/10/2023 Download
    ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566
     1 file(s)  54 downloads
    ข้อบังคับ 06/07/2023 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2565
     1 file(s)  40 downloads
    ข้อบังคับ 28/02/2023 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งพนักงานสถาบันฯ ตำแหน่งวิชาการ…(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566
     1 file(s)  22 downloads
    ข้อบังคับ 28/02/2023 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาคณาจารย์เเละข้าราชการ พ.ศ.2566
     1 file(s)  76 downloads
    ข้อบังคับ 27/02/2023 Download
    ข้อบังคับ เรื่อง คณะกรรมการประจำส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2566
     1 file(s)  28 downloads
    ข้อบังคับ 13/03/2024 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ เเละเงื่อนไขการปรับวุฒิพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สายวิชาการ พ.ศ. 2565
     1 file(s)  22 downloads
    ข้อบังคับ 28/02/2023 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย กาจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565
     1 file(s)  35 downloads
    ข้อบังคับ 28/02/2023 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์เเละวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 2565
     1 file(s)  33 downloads
    ข้อบังคับ 27/02/2023 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วยการประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565
     1 file(s)  28 downloads
    ข้อบังคับ 27/02/2023 Download
    ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2564
     1 file(s)  108 downloads
    ข้อบังคับ 21/11/2022 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานตามภารกิจ ซึ่งจ้างจากเงินรายได้ของสถาบัน พ.ศ. 2565
     1 file(s)  38 downloads
    ข้อบังคับ 30/11/2022 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
     1 file(s)  49 downloads
    ข้อบังคับ 07/06/2022 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
     1 file(s)  56 downloads
    ข้อบังคับ 07/06/2022 Download
    ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย การคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการและบุคลากรที่มีกรณีถูกกล่าวหา หรือถูกดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง พ.ศ. 2565
     1 file(s)  32 downloads
    ข้อบังคับ 30/05/2022 Download
    ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
     1 file(s)  26 downloads
    ข้อบังคับ 28/04/2022 Download
    ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2565
     1 file(s)  37 downloads
    ข้อบังคับ 20/04/2022 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบัน พ.ศ. 2564
     1 file(s)  102 downloads
    ข้อบังคับ 09/12/2021 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564
     1 file(s)  78 downloads
    ข้อบังคับ 16/09/2021 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
     1 file(s)  57 downloads
    ข้อบังคับ 28/07/2021 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
     1 file(s)  56 downloads
    ข้อบังคับ 21/01/2021 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2563
     1 file(s)  134 downloads
    ข้อบังคับ 08/12/2020 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
     1 file(s)  105 downloads
    ข้อบังคับ 04/08/2020 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย การเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
     1 file(s)  98 downloads
    ข้อบังคับ 26/02/2020 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
     1 file(s)  107 downloads
    ข้อบังคับ 26/02/2020 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย การประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2562
     1 file(s)  109 downloads
    ข้อบังคับ 11/02/2020 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
     1 file(s)  65 downloads
    ข้อบังคับ 08/11/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ. 2562
     1 file(s)  112 downloads
    ข้อบังคับ 08/11/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2562
     1 file(s)  77 downloads
    ข้อบังคับ 25/09/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2562
     1 file(s)  102 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่3) พ.ศ.2561
     1 file(s)  144 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำส่วนราชการที่เรียกชื่อว่าอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2560 (ยกเลิกโดย 2566)
     1 file(s)  74 downloads
    ข้อบังคับ 13/03/2024 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งวิชาการของพนักงานสถาบันที่ดำรงตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2560
     1 file(s)  77 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย การเข้าพักอาศัยในที่พักสวัสดิการของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2560
     1 file(s)  86 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย การเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2560
     1 file(s)  91 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารรายได้และทรัพย์สินของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ฉบับที่2) พ.ศ.2560
     1 file(s)  81 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
     1 file(s)  62 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรในสถาบันให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ.2560
     1 file(s)  83 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ฉบับที่2) พ.ศ.2559
     1 file(s)  90 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
     1 file(s)  108 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของพนักงาน พ.ศ.2558
     1 file(s)  168 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ พ.ศ.2558
     1 file(s)  153 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2558
     1 file(s)  81 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุราชการ พ.ศ.2558
     1 file(s)  55 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการฯ พ.ศ.2558
     1 file(s)  39 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2558 (ยกเลิกโดย พ.ศ. 2565)
     1 file(s)  102 downloads
    ข้อบังคับ 06/02/2024 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
     1 file(s)  50 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ.2558
     1 file(s)  66 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนบุคลากร (ฉบับ2) พ.ศ.2558
     1 file(s)  69 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย การประชุมสภา พ.ศ.2558
     1 file(s)  386 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศูนย์และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2557
     1 file(s)  186 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานสถาบัน พ.ศ.2557
     1 file(s)  64 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2557
     1 file(s)  163 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2557 (ฉบับที่2)
     1 file(s)  35 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับป.ตรี พ.ศ.2557
     1 file(s)  128 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย การเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556
     1 file(s)  86 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2556
     1 file(s)  39 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย การใช้งานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2556
     1 file(s)  33 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและพนักงานสถาบันไปสอนพิเศษในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน พ.ศ.2556
     1 file(s)  40 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดตั้งและการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจสถาบันฯ พ.ศ.2556
     1 file(s)  65 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการส่วนงานบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556
     1 file(s)  46 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย การเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาที่สองระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556
     1 file(s)  51 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556
     1 file(s)  63 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารรายได้และทรัพย์สินของสถาบันฯ พ.ศ.2556
     1 file(s)  84 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2555
     1 file(s)  146 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบันพ.ศ.2555 (ยกเลิกโดย 2564)
     1 file(s)  99 downloads
    ข้อบังคับ 23/06/2023 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิพ.ศ.2555
     1 file(s)  135 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัยขรกพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2555
     1 file(s)  50 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ.2554
     1 file(s)  106 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรในสถาบันฯ พ.ศ.2554
     1 file(s)  58 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย การให้ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม พ.ศ.2554
     1 file(s)  67 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล(ฉบับที่2) พ.ศ.2554
     1 file(s)  59 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ.2554
     1 file(s)  102 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2554
     1 file(s)  44 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2553
     1 file(s)  54 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553
     1 file(s)  56 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2551
     1 file(s)  68 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2550 (ยกเลิกโดย พ.ศ. 2558)
     1 file(s)  43 downloads
    ข้อบังคับ 06/02/2024 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันฯ พ.ศ.2549
     1 file(s)  51 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ.2549
     1 file(s)  40 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย เครืองแบบเครื่องหมายหรือเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2549
     1 file(s)  44 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย สาขาวิชาและหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2548
     1 file(s)  141 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2548 (ยกเลิกโดย 2566)
     1 file(s)  51 downloads
    ข้อบังคับ 23/06/2023 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วยชั้น สาขาวิชาและหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2548
     1 file(s)  44 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม-ตรวจสอบและประเมินผลของสถาบันฯ พ.ศ.2548
     1 file(s)  46 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย การให้ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม พ.ศ.2548
     1 file(s)  37 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน พ.ศ.2548
     1 file(s)  73 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย การประชุมสถาบัน พ.ศ.2548 (ยกเลิกโดย พ.ศ. 2558)
     1 file(s)  57 downloads
    ข้อบังคับ 19/02/2024 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งอธิการบดี พ.ศ.2548
     1 file(s)  81 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน พ.ศ.2548
     1 file(s)  156 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2548
     1 file(s)  76 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
    ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี คณบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อย่างอื่นมีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2548
     1 file(s)  125 downloads
    ข้อบังคับ 11/06/2019 Download

     ประกาศ

     Title
     ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย การจัดการศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. 2567
      1 file(s)  3 downloads
     ข้อบังคับ 10/06/2024 Download
     ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
      1 file(s)  1 download
     ข้อบังคับ 27/05/2024 Download
     ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
      1 file(s)  1 download
     ข้อบังคับ 27/05/2024 Download
     ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567
      1 file(s)  26 downloads
     ข้อบังคับ 10/06/2024 Download
     ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลกการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2567
      1 file(s)  23 downloads
     ข้อบังคับ 10/06/2024 Download
     ข้อบังคับฯ ว่าด้วย ภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2567
      1 file(s)  75 downloads
     ข้อบังคับ 10/06/2024 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย วินัยจราจร พ.ศ. 2566
      1 file(s)  21 downloads
     ข้อบังคับ 18/10/2023 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566
      1 file(s)  42 downloads
     ข้อบังคับ 06/10/2023 Download
     ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566
      1 file(s)  54 downloads
     ข้อบังคับ 06/07/2023 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2565
      1 file(s)  40 downloads
     ข้อบังคับ 28/02/2023 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งพนักงานสถาบันฯ ตำแหน่งวิชาการ…(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566
      1 file(s)  22 downloads
     ข้อบังคับ 28/02/2023 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาคณาจารย์เเละข้าราชการ พ.ศ.2566
      1 file(s)  76 downloads
     ข้อบังคับ 27/02/2023 Download
     ข้อบังคับ เรื่อง คณะกรรมการประจำส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2566
      1 file(s)  28 downloads
     ข้อบังคับ 13/03/2024 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ เเละเงื่อนไขการปรับวุฒิพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สายวิชาการ พ.ศ. 2565
      1 file(s)  22 downloads
     ข้อบังคับ 28/02/2023 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย กาจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565
      1 file(s)  35 downloads
     ข้อบังคับ 28/02/2023 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์เเละวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 2565
      1 file(s)  33 downloads
     ข้อบังคับ 27/02/2023 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วยการประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565
      1 file(s)  28 downloads
     ข้อบังคับ 27/02/2023 Download
     ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2564
      1 file(s)  108 downloads
     ข้อบังคับ 21/11/2022 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานตามภารกิจ ซึ่งจ้างจากเงินรายได้ของสถาบัน พ.ศ. 2565
      1 file(s)  38 downloads
     ข้อบังคับ 30/11/2022 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
      1 file(s)  49 downloads
     ข้อบังคับ 07/06/2022 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
      1 file(s)  56 downloads
     ข้อบังคับ 07/06/2022 Download
     ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย การคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการและบุคลากรที่มีกรณีถูกกล่าวหา หรือถูกดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง พ.ศ. 2565
      1 file(s)  32 downloads
     ข้อบังคับ 30/05/2022 Download
     ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
      1 file(s)  26 downloads
     ข้อบังคับ 28/04/2022 Download
     ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2565
      1 file(s)  37 downloads
     ข้อบังคับ 20/04/2022 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบัน พ.ศ. 2564
      1 file(s)  102 downloads
     ข้อบังคับ 09/12/2021 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564
      1 file(s)  78 downloads
     ข้อบังคับ 16/09/2021 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
      1 file(s)  57 downloads
     ข้อบังคับ 28/07/2021 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
      1 file(s)  56 downloads
     ข้อบังคับ 21/01/2021 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2563
      1 file(s)  134 downloads
     ข้อบังคับ 08/12/2020 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
      1 file(s)  105 downloads
     ข้อบังคับ 04/08/2020 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย การเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
      1 file(s)  98 downloads
     ข้อบังคับ 26/02/2020 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
      1 file(s)  107 downloads
     ข้อบังคับ 26/02/2020 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย การประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2562
      1 file(s)  109 downloads
     ข้อบังคับ 11/02/2020 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
      1 file(s)  65 downloads
     ข้อบังคับ 08/11/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ. 2562
      1 file(s)  112 downloads
     ข้อบังคับ 08/11/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2562
      1 file(s)  77 downloads
     ข้อบังคับ 25/09/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2562
      1 file(s)  102 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่3) พ.ศ.2561
      1 file(s)  144 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำส่วนราชการที่เรียกชื่อว่าอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2560 (ยกเลิกโดย 2566)
      1 file(s)  74 downloads
     ข้อบังคับ 13/03/2024 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งวิชาการของพนักงานสถาบันที่ดำรงตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2560
      1 file(s)  77 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย การเข้าพักอาศัยในที่พักสวัสดิการของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2560
      1 file(s)  86 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย การเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2560
      1 file(s)  91 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารรายได้และทรัพย์สินของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ฉบับที่2) พ.ศ.2560
      1 file(s)  81 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
      1 file(s)  62 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรในสถาบันให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ.2560
      1 file(s)  83 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ฉบับที่2) พ.ศ.2559
      1 file(s)  90 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
      1 file(s)  108 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของพนักงาน พ.ศ.2558
      1 file(s)  168 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ พ.ศ.2558
      1 file(s)  153 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2558
      1 file(s)  81 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุราชการ พ.ศ.2558
      1 file(s)  55 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการฯ พ.ศ.2558
      1 file(s)  39 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2558 (ยกเลิกโดย พ.ศ. 2565)
      1 file(s)  102 downloads
     ข้อบังคับ 06/02/2024 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
      1 file(s)  50 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ.2558
      1 file(s)  66 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนบุคลากร (ฉบับ2) พ.ศ.2558
      1 file(s)  69 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย การประชุมสภา พ.ศ.2558
      1 file(s)  386 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศูนย์และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2557
      1 file(s)  186 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานสถาบัน พ.ศ.2557
      1 file(s)  64 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2557
      1 file(s)  163 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2557 (ฉบับที่2)
      1 file(s)  35 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับป.ตรี พ.ศ.2557
      1 file(s)  128 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย การเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556
      1 file(s)  86 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2556
      1 file(s)  39 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย การใช้งานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2556
      1 file(s)  33 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและพนักงานสถาบันไปสอนพิเศษในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน พ.ศ.2556
      1 file(s)  40 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดตั้งและการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจสถาบันฯ พ.ศ.2556
      1 file(s)  65 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการส่วนงานบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556
      1 file(s)  46 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย การเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาที่สองระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556
      1 file(s)  51 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556
      1 file(s)  63 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารรายได้และทรัพย์สินของสถาบันฯ พ.ศ.2556
      1 file(s)  84 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2555
      1 file(s)  146 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบันพ.ศ.2555 (ยกเลิกโดย 2564)
      1 file(s)  99 downloads
     ข้อบังคับ 23/06/2023 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิพ.ศ.2555
      1 file(s)  135 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัยขรกพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2555
      1 file(s)  50 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ.2554
      1 file(s)  106 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรในสถาบันฯ พ.ศ.2554
      1 file(s)  58 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย การให้ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม พ.ศ.2554
      1 file(s)  67 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล(ฉบับที่2) พ.ศ.2554
      1 file(s)  59 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ.2554
      1 file(s)  102 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2554
      1 file(s)  44 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2553
      1 file(s)  54 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553
      1 file(s)  56 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2551
      1 file(s)  68 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2550 (ยกเลิกโดย พ.ศ. 2558)
      1 file(s)  43 downloads
     ข้อบังคับ 06/02/2024 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันฯ พ.ศ.2549
      1 file(s)  51 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ.2549
      1 file(s)  40 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย เครืองแบบเครื่องหมายหรือเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2549
      1 file(s)  44 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย สาขาวิชาและหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2548
      1 file(s)  141 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2548 (ยกเลิกโดย 2566)
      1 file(s)  51 downloads
     ข้อบังคับ 23/06/2023 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วยชั้น สาขาวิชาและหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2548
      1 file(s)  44 downloads
     ข้อบังคับ 11/06/2019 Download
     ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม-ตรวจสอบและประเมินผลของสถาบันฯ พ.ศ.2548
      1 file(s)