การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 5/2563

การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 5/2563

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 น.

ณ ห้องประชุมประดู่บาน 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน