การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 4/2563

การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 4/2563

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น.

ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน