การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 12/2562

การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 12/2562
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุมประดู่บาน1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน