สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันร่วม Guangxi University, Tsinghua University จัดประชุมวิชาการนานาชาติ APFTIS ครั้งที่ 8

  

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันร่วมกับ Guangxi University (GX) Tsinghua University จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ THE 8th ASIA-PACIFIC FORUM ON TRANSLATION AND INTERCULTURAL STUDIES (APFTIS) ในหัวข้อ “TRANSLATION, EDUCATION AND TECHNOLOGY”

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายรณภพ ปัทมะดิษ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พลตำรวจเอกเหมราช ธารีไทย นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และรองศาสตราจารย์ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปิดเผยว่า การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิตอล ทำให้การติดต่อสื่อสารข้ามภาษาและวัฒนธรรมมีปริมาณมากยิ่งขึ้นและรวดเร็วขึ้น ความต้องการในการถ่ายทอดเทคโนโลยี การค้าขาย อุตสาหกรรม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแบบอุบัติพลัน (disruptive) ในด้านสังคมและเศรษฐกิจ ทำให้เกิดการบูรณาการของศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิด นวัตกรรม และประโยชน์สูงสุด เพื่อการพัฒนาประเทศ คณะกรรมาธิการเอเชียแปซิฟิค ด้านการแปลและวัฒนธรรมนานาชาติ (Asia Pacific Translation and Intercultural Studies) Ffp Guangxi University (GX) / Tsinghua University จึงได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ติดต่อกันมา ในปีนี้ เป็นครั้งที่ 8 โดยที่ 7 ครั้งที่ผ่านมาได้จัดประชุมร่วมกับ มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับ 100 ของการจัดอันดับโลก อันได้แก่ Portland State University (2012), University of Melbourne (2014), Durham University(2015), University of Hawaii (2016), UC Berkeley (2017), SOAS (2018) เป็นที่ยอมรับในระดับโลก จนได้รับให้ตีพิมพ์ วารสารในชื่อ Asia Pacific Translation and Intercultural Studies published by Routledge, Taylor and Francis Group. ในปีนี้ ได้ใช้หัวข้อ “TRANSLATION, EDUCATION AND TECHNOLOGY” ซึ่งคณะกรรมาธิการเอเชียแปซิฟิค ด้านการแปลและวัฒนธรรมนานาชาติ (Asia Pacific Translation and Intercultural Studies) โดย Guangxi University (GX) / Tsinghua University จึงร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สถาบันชั้นนำ ในด้านเทคโนโลยี จัดการประชุมดังกล่าวในระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2562 ที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

โดยหวังว่าการจัดประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ จะเป็นการกระตุ้นนักศึกษา บุคคลากร ให้มีความแข็งแกร่งทางด้านภาษาสากล เพื่อนำไปใช้ในด้านสาขาวิชาชีพ และชีวิตประจำวัน เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคแห่งการสื่อสารที่ไร้พรมแดน ดังนั้นทักษะในด้าน ภาษาการติดต่อสื่อสาร จำเป็นเป็นอย่างมาก นอกจากนี้แล้ว ความร่วมมือดังกล่าว ยังจะนำไปสู่ ความร่วมมือในด้านอื่น ๆกับประเทศสมาชิก 18 ประเทศของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและ ASEAN MTI อีกด้วย