วิศวะปทุมวัน ทำความร่วมมือกับ MARA เพื่อพัฒนาบุคลากรและฝีมือแรงงาน

วิศวะปทุมวัน ทำความร่วมมือกับ MARA เพื่อพัฒนาบุคลากรและฝีมือแรงงาน

เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (PIT) กับ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) โดยนายจิตรพงศ์ พุ่มสะอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ในพิธีลงนามได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอกเหมราช ธารีไทย นายกสภาสถาบันฯ นายอรรถการ ตฤษณารังสี ผู้แทนประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายสมเกียรติ อู่เงิน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ เป็นพยานในการลงนาม และนอกจากนี้มีคณาจารย์และนักศึกษาร่วมงาสพิธีลงนามอีกด้วย

ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาหลักสูตร ฝีมือแรงงาน พัฒนาบุคลกรทางการศึกษา การฝึกอบรม และร่วมมือกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ อันจะเป็นการพัฒนาทั้ง2องค์กรอย่างยั่งยืนและมีผลตีต่อประเทศชาติต่อไป

cr. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *