การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 11/2562

การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 11/2562
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุมประดู่บาน1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *