การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 2/2563

การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 2/2563 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมประดู่บาน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 1/2563

การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมประดู่บาน1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  

การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 12/2562

การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 12/2562 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมประดู่บาน1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันร่วม Guangxi University, Tsinghua University จัดประชุมวิชาการนานาชาติ APFTIS ครั้งที่ 8

   เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันร่วมกับ Guangxi University (GX) Tsinghua University จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ THE 8th ASIA-PACIFIC FORUM ON TRANSLATION AND INTERCULTURAL STUDIES (APFTIS) ในหัวข้อ “TRANSLATION, EDUCATION AND TECHNOLOGY” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายรณภพ ปัทมะดิษ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พลตำรวจเอกเหมราช ธารีไทย นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และรองศาสตราจารย์ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ Read More …

ปทุมวัน กับ ไทย-เยอรมัน ทำความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยี

เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ลงนามความร่วมมือ โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับสถาบันไทยเยอรมัน โดยมีนายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน เป็นผู้แทนสถาบันไทย-เยอรมัน ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ถนนบางนา-ตราด กม. 57 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอกเหมราช ธารีไทย นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นพยานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมพิธี ในความร่วมมือดังกล่าวเพื่อจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรในระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะใหม่ Read More …

วิศวะปทุมวัน ทำความร่วมมือกับ MARA เพื่อพัฒนาบุคลากรและฝีมือแรงงาน

วิศวะปทุมวัน ทำความร่วมมือกับ MARA เพื่อพัฒนาบุคลากรและฝีมือแรงงาน เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (PIT) กับ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) โดยนายจิตรพงศ์ พุ่มสะอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ในพิธีลงนามได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอกเหมราช ธารีไทย นายกสภาสถาบันฯ นายอรรถการ ตฤษณารังสี ผู้แทนประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายสมเกียรติ อู่เงิน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ เป็นพยานในการลงนาม Read More …