สทป. ทำความร่วมมือกับอินโนเวชั่น เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนานักศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 9.30 น.สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (สทป.) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี ให้การต้อนรับนายบัณฑิต งามวัฒนะศิลป์ กรรมการบริหาร บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฏ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อสนับสนุนทางด้านการสอนภาคทฤษฎี และการรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการปฏิบัติงานในการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา พัฒนาความรู้ ทักษะร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงานในการฝึกประสบการณ์ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริง       Read More …

การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 3/2565

ประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมประดู่บาน ๑ ชั้น ๓ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom)

สทป. จัดพิธีสนองพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายกสภาสถาบันฯ และอธิการบดี

สทป. จัดพิธีสนองพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายกสภาสถาบันฯ และอธิการบดี เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ดำเนินพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ในการนี้ว่าที่ร้อยตรีจรูญ ชูลาภ รับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และ รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสภาสถาบันฯ Read More …

การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2565

ประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วาระพิเศษ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๙ มีนาคม เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น ๗ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom)

การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 2/2565

ประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ เวลา ๐๙.๓๐ น. (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom)

ผลการเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบัน เพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบัน

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งเพื่อสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบันฯ เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบัน เพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบัน