คำสั่งแต่งตั้ง

Title
คำสั่งที่ 010/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมฯ
 1 file(s)  6 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2562 08/06/2023 Download
คำสั่งที่ 022/2562 แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 1 file(s)  58 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2562 25/09/2019 Download
คำสั่งที่ 020/2562 แต่งตั้งเลขานุการสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 1 file(s)  59 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2562 30/08/2019 Download
คำสั่งที่ 019/2562 แต่งตั้งประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 1 file(s)  66 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2562 30/08/2019 Download
คำสั่งที่ 017/2562 แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 1 file(s)  66 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2562 30/08/2019 Download