KM การจัดการความรู้ในหน่วยงาน

Title
คู่มือการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานสารบรรณ สำนักงานเลขานุการสภาสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 1 file(s)  10 downloads
การจัดการความรู้, คู่มือปฏิบัติงาน 09/09/2019 Download
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานวารสารวิชาการปทุมวัน เรื่อง วิธีการและแนวทางการปฏิบัติเพื่อนำวารสารวิชาการปทุมวันเข้าสู่ขั้นตอน การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567
 1 file(s)  19 downloads
การจัดการความรู้, คู่มือปฏิบัติงาน 09/09/2019 Download
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ
 1 file(s)  16 downloads
การจัดการความรู้ 12/06/2019 Download
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การทำสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานภาคเอกชน
 1 file(s)  16 downloads
การจัดการความรู้ 12/06/2019 Download