KM การจัดการความรู้ในหน่วยงาน

Title
คู่มือการปฏิบัติงาน การเสนอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบัน
 1 file(s)  10 downloads
การจัดการความรู้, คู่มือปฏิบัติงาน 22/03/2022 Download
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์สภาสถาบันฯ
 1 file(s)  7 downloads
การจัดการความรู้, คู่มือปฏิบัติงาน 22/03/2022 Download
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานวารสารวิชาการปทุมวัน เรื่อง สาระสำคัญประกาศต่างๆ จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
 1 file(s)  5 downloads
การจัดการความรู้, คู่มือปฏิบัติงาน 02/09/2020 Download
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานวารสารวิชาการปทุมวัน เรื่อง ระบบการบันทึกข้อมูลบทความวารสารไทยสู่ฐานข้อมูล TCI แบบ Fast Track
 1 file(s)  16 downloads
การจัดการความรู้, คู่มือปฏิบัติงาน 08/03/2020 Download
คู่มือการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานสารบรรณ สำนักงานเลขานุการสภาสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 1 file(s)  17 downloads
การจัดการความรู้, คู่มือปฏิบัติงาน 09/09/2019 Download
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานวารสารวิชาการปทุมวัน เรื่อง วิธีการและแนวทางการปฏิบัติเพื่อนำวารสารวิชาการปทุมวันเข้าสู่ขั้นตอน การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567
 1 file(s)  25 downloads
การจัดการความรู้, คู่มือปฏิบัติงาน 09/09/2019 Download
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ
 1 file(s)  30 downloads
การจัดการความรู้ 12/06/2019 Download
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การทำสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานภาคเอกชน
 1 file(s)  20 downloads
การจัดการความรู้ 12/06/2019 Download