การสรรหากรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันผู้ทรงคุณวุฒิ

  1.พระราชบัญญัติ/ข้อบังคับมหาวิทยาลัย/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   1.1 พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
   1.2 ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2564
   1.3 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

  2.คำสั่ง
   2.1 คำสั่งสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ที่ 036/2565 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

  3.ประกาศต่าง ๆ
   3.1 ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการ
สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

     4. แบบฟอร์มต่าง ๆ
   4.1 แบบเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน(แบบ คสผ.01)
– 
(Download เอกสารแบบ PDF)
– 
(Download เอกสารแบบ WORD)

   4.2 แบบใบสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (แบบ คสผ.02)
– 
(Download เอกสารแบบ PDF)
– 
(Download เอกสารแบบ WORD)