การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 11/2565

การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 11/2565

ประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom)