ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภาสถาบันเข้าร่วมประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 4/2565

ประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕
วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมประดู่บาน ๑ ชั้น ๓
(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom)