กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภา

พระราชบัญญัติ
ข้อบังคับ
ระเบียบ
คำสั่งสภา
ประกาศ
พระราชบัญญัติ

Title
คำสั่ง ที่ 021-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 1 file(s)  5 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 21/12/2023 Download
คำสั่ง ที่ 020-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 1 file(s)  4 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 21/12/2023 Download
คำสั่ง ที่ 019-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบและแก้ไขปัญหาของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 1 file(s)  3 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 21/12/2023 Download
คำสั่งที่ 018-2566 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ฯ
 1 file(s)  3 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 20/12/2023 Download
คำสั่งที่ 017-2566 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ก.บ.ส.)
 1 file(s)  3 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 20/12/2023 Download
คำสั่งที่ 018-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 1 file(s)  33 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 28/11/2023 Download
คำสั่งที่ 015-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 1 file(s)  76 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 05/10/2023 Download
คำสั่งที่ 014-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
 1 file(s)  75 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 05/10/2023 Download
คำสั่งที่ 013-2566 เรื่องเเต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
 1 file(s)  6 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 05/10/2023 Download
คำสั่งที่ 016-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 1 file(s)  81 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 04/10/2023 Download
คำสั่งที่ 012-2566 เรื่อง แต่งตั้งสภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 1 file(s)  16 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 06/07/2023 Download
คำสั่งที่ 011-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์และข้าราชการอื่นฯ
 1 file(s)  12 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 06/07/2023 Download
คำสั่งที่ 010-2566 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ
 1 file(s)  15 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 06/07/2023 Download
คำสั่งที่ 009-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย
 1 file(s)  10 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 06/07/2023 Download
คำสั่งที่ 008-2566 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี
 1 file(s)  16 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 31/05/2023 Download
คำสั่งที่ 007-2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการสังกัดสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 1 file(s)  74 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 31/05/2023 Download
คำสั่งที่ 006-2566 เรื่อง เเต่งตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์ฯ
 1 file(s)  19 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 25/05/2023 Download
คำสั่งที่ 005-2566 เรื่อง เเก้ไขคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
 1 file(s)  15 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 02/05/2023 Download
คำสั่งที่ 004-2566 แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
 1 file(s)  5 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 27/02/2023 Download
คำสั่งที่ 003-2566 แต่งตั้งบุคคลเพื่อเปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 1 file(s)  4 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 27/02/2023 Download
คำสั่งที่ 002-2566 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย
 1 file(s)  8 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 28/02/2023 Download
คำสั่งที่ 001-2566 แต่งตั้งรองอธิการบดี
 1 file(s)  11 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 27/02/2023 Download

  ข้อบังคับ

  Title
  คำสั่ง ที่ 021-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
   1 file(s)  5 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 21/12/2023 Download
  คำสั่ง ที่ 020-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   1 file(s)  4 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 21/12/2023 Download
  คำสั่ง ที่ 019-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบและแก้ไขปัญหาของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
   1 file(s)  3 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 21/12/2023 Download
  คำสั่งที่ 018-2566 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ฯ
   1 file(s)  3 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 20/12/2023 Download
  คำสั่งที่ 017-2566 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ก.บ.ส.)
   1 file(s)  3 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 20/12/2023 Download
  คำสั่งที่ 018-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
   1 file(s)  33 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 28/11/2023 Download
  คำสั่งที่ 015-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
   1 file(s)  76 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 05/10/2023 Download
  คำสั่งที่ 014-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
   1 file(s)  75 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 05/10/2023 Download
  คำสั่งที่ 013-2566 เรื่องเเต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
   1 file(s)  6 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 05/10/2023 Download
  คำสั่งที่ 016-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
   1 file(s)  81 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 04/10/2023 Download
  คำสั่งที่ 012-2566 เรื่อง แต่งตั้งสภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
   1 file(s)  16 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 06/07/2023 Download
  คำสั่งที่ 011-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์และข้าราชการอื่นฯ
   1 file(s)  12 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 06/07/2023 Download
  คำสั่งที่ 010-2566 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ
   1 file(s)  15 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 06/07/2023 Download
  คำสั่งที่ 009-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย
   1 file(s)  10 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 06/07/2023 Download
  คำสั่งที่ 008-2566 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี
   1 file(s)  16 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 31/05/2023 Download
  คำสั่งที่ 007-2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการสังกัดสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
   1 file(s)  74 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 31/05/2023 Download
  คำสั่งที่ 006-2566 เรื่อง เเต่งตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์ฯ
   1 file(s)  19 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 25/05/2023 Download
  คำสั่งที่ 005-2566 เรื่อง เเก้ไขคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
   1 file(s)  15 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 02/05/2023 Download
  คำสั่งที่ 004-2566 แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
   1 file(s)  5 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 27/02/2023 Download
  คำสั่งที่ 003-2566 แต่งตั้งบุคคลเพื่อเปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
   1 file(s)  4 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 27/02/2023 Download
  คำสั่งที่ 002-2566 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย
   1 file(s)  8 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 28/02/2023 Download
  คำสั่งที่ 001-2566 แต่งตั้งรองอธิการบดี
   1 file(s)  11 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 27/02/2023 Download

   ระเบียบ

   Title
   คำสั่ง ที่ 021-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
    1 file(s)  5 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 21/12/2023 Download
   คำสั่ง ที่ 020-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    1 file(s)  4 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 21/12/2023 Download
   คำสั่ง ที่ 019-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบและแก้ไขปัญหาของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
    1 file(s)  3 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 21/12/2023 Download
   คำสั่งที่ 018-2566 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ฯ
    1 file(s)  3 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 20/12/2023 Download
   คำสั่งที่ 017-2566 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ก.บ.ส.)
    1 file(s)  3 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 20/12/2023 Download
   คำสั่งที่ 018-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
    1 file(s)  33 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 28/11/2023 Download
   คำสั่งที่ 015-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
    1 file(s)  76 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 05/10/2023 Download
   คำสั่งที่ 014-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
    1 file(s)  75 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 05/10/2023 Download
   คำสั่งที่ 013-2566 เรื่องเเต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
    1 file(s)  6 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 05/10/2023 Download
   คำสั่งที่ 016-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
    1 file(s)  81 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 04/10/2023 Download
   คำสั่งที่ 012-2566 เรื่อง แต่งตั้งสภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
    1 file(s)  16 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 06/07/2023 Download
   คำสั่งที่ 011-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์และข้าราชการอื่นฯ
    1 file(s)  12 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 06/07/2023 Download
   คำสั่งที่ 010-2566 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ
    1 file(s)  15 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 06/07/2023 Download
   คำสั่งที่ 009-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย
    1 file(s)  10 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 06/07/2023 Download
   คำสั่งที่ 008-2566 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี
    1 file(s)  16 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 31/05/2023 Download
   คำสั่งที่ 007-2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการสังกัดสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
    1 file(s)  74 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 31/05/2023 Download
   คำสั่งที่ 006-2566 เรื่อง เเต่งตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์ฯ
    1 file(s)  19 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 25/05/2023 Download
   คำสั่งที่ 005-2566 เรื่อง เเก้ไขคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
    1 file(s)  15 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 02/05/2023 Download
   คำสั่งที่ 004-2566 แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
    1 file(s)  5 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 27/02/2023 Download
   คำสั่งที่ 003-2566 แต่งตั้งบุคคลเพื่อเปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
    1 file(s)  4 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 27/02/2023 Download
   คำสั่งที่ 002-2566 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย
    1 file(s)  8 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 28/02/2023 Download
   คำสั่งที่ 001-2566 แต่งตั้งรองอธิการบดี
    1 file(s)  11 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 27/02/2023 Download

    คำสั่งสภา

    Title
    คำสั่ง ที่ 021-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
     1 file(s)  5 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 21/12/2023 Download
    คำสั่ง ที่ 020-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     1 file(s)  4 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 21/12/2023 Download
    คำสั่ง ที่ 019-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบและแก้ไขปัญหาของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  3 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 21/12/2023 Download
    คำสั่งที่ 018-2566 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ฯ
     1 file(s)  3 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 20/12/2023 Download
    คำสั่งที่ 017-2566 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ก.บ.ส.)
     1 file(s)  3 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 20/12/2023 Download
    คำสั่งที่ 018-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  33 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 28/11/2023 Download
    คำสั่งที่ 015-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
     1 file(s)  76 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 05/10/2023 Download
    คำสั่งที่ 014-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
     1 file(s)  75 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 05/10/2023 Download
    คำสั่งที่ 013-2566 เรื่องเเต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
     1 file(s)  6 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 05/10/2023 Download
    คำสั่งที่ 016-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  81 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 04/10/2023 Download
    คำสั่งที่ 012-2566 เรื่อง แต่งตั้งสภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  16 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 06/07/2023 Download
    คำสั่งที่ 011-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์และข้าราชการอื่นฯ
     1 file(s)  12 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 06/07/2023 Download
    คำสั่งที่ 010-2566 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ
     1 file(s)  15 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 06/07/2023 Download
    คำสั่งที่ 009-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย
     1 file(s)  10 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 06/07/2023 Download
    คำสั่งที่ 008-2566 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี
     1 file(s)  16 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 31/05/2023 Download
    คำสั่งที่ 007-2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการสังกัดสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  74 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 31/05/2023 Download
    คำสั่งที่ 006-2566 เรื่อง เเต่งตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์ฯ
     1 file(s)  19 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 25/05/2023 Download
    คำสั่งที่ 005-2566 เรื่อง เเก้ไขคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
     1 file(s)  15 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 02/05/2023 Download
    คำสั่งที่ 004-2566 แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
     1 file(s)  5 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 27/02/2023 Download
    คำสั่งที่ 003-2566 แต่งตั้งบุคคลเพื่อเปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  4 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 27/02/2023 Download
    คำสั่งที่ 002-2566 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย
     1 file(s)  8 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 28/02/2023 Download
    คำสั่งที่ 001-2566 แต่งตั้งรองอธิการบดี
     1 file(s)  11 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 27/02/2023 Download

     ประกาศ

     Title
     คำสั่ง ที่ 021-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
      1 file(s)  5 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 21/12/2023 Download
     คำสั่ง ที่ 020-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      1 file(s)  4 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 21/12/2023 Download
     คำสั่ง ที่ 019-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบและแก้ไขปัญหาของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
      1 file(s)  3 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 21/12/2023 Download
     คำสั่งที่ 018-2566 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ฯ
      1 file(s)  3 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 20/12/2023 Download
     คำสั่งที่ 017-2566 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ก.บ.ส.)
      1 file(s)  3 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 20/12/2023 Download
     คำสั่งที่ 018-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
      1 file(s)  33 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 28/11/2023 Download
     คำสั่งที่ 015-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
      1 file(s)  76 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 05/10/2023 Download
     คำสั่งที่ 014-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
      1 file(s)  75 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 05/10/2023 Download
     คำสั่งที่ 013-2566 เรื่องเเต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
      1 file(s)  6 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 05/10/2023 Download
     คำสั่งที่ 016-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
      1 file(s)  81 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 04/10/2023 Download
     คำสั่งที่ 012-2566 เรื่อง แต่งตั้งสภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
      1 file(s)  16 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 06/07/2023 Download
     คำสั่งที่ 011-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์และข้าราชการอื่นฯ
      1 file(s)  12 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 06/07/2023 Download
     คำสั่งที่ 010-2566 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ
      1 file(s)  15 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 06/07/2023 Download
     คำสั่งที่ 009-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย
      1 file(s)  10 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 06/07/2023 Download
     คำสั่งที่ 008-2566 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี
      1 file(s)  16 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 31/05/2023 Download
     คำสั่งที่ 007-2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการสังกัดสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
      1 file(s)  74 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 31/05/2023 Download
     คำสั่งที่ 006-2566 เรื่อง เเต่งตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์ฯ
      1 file(s)  19 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 25/05/2023 Download
     คำสั่งที่ 005-2566 เรื่อง เเก้ไขคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
      1 file(s)  15 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 02/05/2023 Download
     คำสั่งที่ 004-2566 แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
      1 file(s)  5 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 27/02/2023 Download
     คำสั่งที่ 003-2566 แต่งตั้งบุคคลเพื่อเปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
      1 file(s)  4 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 27/02/2023 Download
     คำสั่งที่ 002-2566 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย
      1 file(s)  8 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 28/02/2023 Download
     คำสั่งที่ 001-2566 แต่งตั้งรองอธิการบดี
      1 file(s)  11 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 27/02/2023 Download